Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1995 z dne 7. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1995 z dne 7. 4. 1995

Kazalo

952. Zakon o garanciji Republike Slovenije za obveznosti iz pogodb o najetju kredita Evropske investicijske banke za projekt gradnje slovenskih avtocest / B, C (ZGOPAB), stran 1579.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o soglasju Republike Slovenije DARS, d.d., za najetje kreditov pri Evropski investicijski banki/B, C
Razglašam zakon o soglasju Republike Slovenije DARS, d.d., za najetje kreditov pri Evropski investicijski banki/B, C, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 29. marca 1995.
Št.
Ljubljana, dne 6. aprila 1995.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
o garanciji Republike Slovenije za obveznosti iz pogodb o najetju kredita Evropske investicijske banke za projekt gradnje slovenskih avtocest/b, c
1. člen
Republika Slovenija daje garancijo za obveznosti Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nadaljnjem besedilu: DARS d.d.) iz naslova kreditov, ki jih najame pri Evropski investicijski banki v višini 32 mio ECU po pogodbi B in v višini 30 mio ECU po pogodbi C, za gradnjo avtocestnih odsekov Malence–Šentjakob, Arja vas–Vransko in Šentjakob–Blagovica, pod naslednjimi pogoji:
– zneska kreditov se črpata v ECU ali v eni od valut držav članic EU;
– obrestna mera je variabilna in se zaradi bonifikacije zniža za 2% točki pri kreditu B in pri kreditu C, vendar je fiksirana za vsak črpan znesek za izbrano valuto črpanja;
– rok odplačila je 20 let z vključenim 5-letnim moratorijem za odplačilo glavnice; odplačevanje kredita B se začne leta 2000, kredita C pa leta 2001;
– provizija za odpoved kreditov je 0,75% za odpovedan znesek črpanja;
– provizija za odlok črpanja je 1% za obdobje od prvotno določenega dneva črpanja do dejanskega dneva črpanja;
– stroški plačila kreditov (razen obresti) se obračunavajo in so plačljivi v ECU;
– zamudne obresti so pogodbene obresti, povečane za 2,5% za posamezno tranšo.
Skladno s prejšnjim odstavkom bo Republika Slovenija v primeru, ko DARS d.d., zaradi svoje neplačljivosti ne bo poravnala svojih dospelih obveznosti po kreditnih pogodbah, na poseben poziv Evropske investicijske banke plačala te obveznosti namesto DARS d.d.
2. člen
Pogodbe o garanciji v imenu in za račun Republike Slovenije podpiše z Evropsko investicijsko banko minister, pristojen za finance.
Ministrstvo, pristojno za finance, skrbi za izvajanje tega zakona ter vseh pravic in obveznosti Republike Slovenije, ki iz njega izhajajo.
3. člen
Sredstva za plačilo obveznosti DARS d.d. v primeru iz drugega odstavka 1. člena tega zakona, se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.
V primeru, ko Republika Slovenija plača obveznosti iz kreditnih pogodb namesto DARS d.d., pridobi v razmerju do DARS d.d. pravico do regresiranja plačanih zneskov in vseh stroškov, ki so v zvezi s tem nastali.
4. člen
Republika Slovenija uresniči pravico do regresiranja z nalogom, ki ga izda minister, pristojen za finance, v breme sredstev zbranih na podlagi zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 46/93).
Ne glede na prejšnji odstavek ima Republika Slovenije do izteka kreditnih pogodb iz 1. člena tega zakona pravico izvesti regresiranje v breme kateregakoli vira sredstev ali prihodkov DARS d.d., določenih v 5. členu zakona o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/93) in zahtevati prenos sredstev iz posameznih virov v dobro proračuna Republike Slovenije.
V roku 30 dni po podpisu garancijske pogodbe iz 2. člena tega zakona skleneta ministrstvo, pristojno za finance, in DARS d.d. pogodbo, s katero podrobneje uredita medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem določb tega zakona.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-03/95-51/1
Ljubljana, dne 29. marca 1995.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti