Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1995 z dne 7. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1995 z dne 7. 4. 1995

Kazalo

951. Zakon o ukrepih za sanacijo gospodarskega položaja TAM Maribor, d.d. in njegovih odvisnih družb ter avtomontaže AM BUS, d.o.o., Ljubljana (ZSTAMAB), stran 1577.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o ukrepih za sanacijo gospodarskega položaja TAM Maribor, d.d. in njegovih odvisnih družb ter Avtomontaže AM BUS, d.o.o., Ljubljana
Razglašam zakon o ukrepih za sanacijo gospodarskega položaja TAM Maribor, d.d. in njegovih odvisnih družb ter Avtomontaže AM BUS, d.o.o., Ljubljana, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 29. marca 1995.
Št. 012-01/95-29
Ljubljana, dne 6. aprila 1995.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O UKREPIH ZA SANACIJO GOSPODARSKEGA POLOŽAJA TAM MARIBOR, D.D. IN NJEGOVIH ODVISNIH DRUŽB TER AVTOMONTAŽE AM BUS, D.O.O., LJUBLJANA
1. člen
Ta zakon določa ukrepe in ureja postopke, potrebne za izvedbo sanacijskega programa TAM Maribor, družba za upravljanje in financiranje podjetij, d.d. (v nadaljnjem besedilu: TAM Maribor d.d.) in njegovih odvisnih družb ter Avtomontaže – BUS, družba za proizvodnjo, razvoj in trženje avtobusov d.o.o., Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Avtomontaža AM BUS d.o.o., Ljubljana).
Predhodni in dokončni sanacijski program iz prvega odstavka tega člena sprejmeta nadzorni svet TAM d.d. Maribor in nadzorni svet Avtomontaže AM BUS d.o.o. Ljubljana in ga predložita v potrditev Vladi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada), in sicer predhodni sanacijski program v roku dveh mesecev, dokončni sanacijski program pa v roku šest mesecev po uveljavitvi tega zakona. Dokončni sanacijski program mora vsebovati tržno, programsko in organizacijsko sliko obeh saniranih podjetjih.
2. člen
Republika Slovenija bo bankam – podpisnicam sporazuma o sodelovanju bank upnic pri razreševanju gospodarskega položaja TAM d.d. Maribor (v nadaljnjem besedilu: sporazum) in bankam upnicam Avtomontaže AM BUS d.o.o., Ljubljana izdala poroštva Republike Slovenije za odplačilo odobrenih posojil kreditojemalcem – družb iz 1. člena tega zakona, danih za restrukturiranje njihovih obveznosti v skupni višini največ 2.825,405.500 tolarjev s pripadajočimi obrestmi do višine največ R+20 % pod pogoji, določenimi v 3. členu tega zakona.
Banka mora odpustiti dolžniku znesek dolga, ki predstavlja razliko med obračunano višino celotne terjatve in višino terjatve, kakršna bi bila ob upoštevanju dejanskih odplačil glavnice, obresti in drugih obveznosti, če bi dolžnik dolgoval le glavnico in obresti na glavnico po obrestni meri največ R+20 % ne glede na vmesna odplačevanja dolgov z novimi krediti.
Republika Slovenija se bo s poroštveno pogodbo zavezala poravnati 80 % terjatev iz kreditov iz prejšnjega odstavka.
3. člen
Republika Slovenija bo izdala poroštva bankam podpisnicam sporazuma iz 2. člena tega zakona pod naslednjimi pogoji:
– da se začne odplačevati glavnica posojil po preteku treh let od sprejetja tega zakona in da je odplačilna doba po začetku odplačevanja najmanj pet let;
– da se uporablja od dneva uveljavitve tega zakona obrestna mera, ki velja za prvovrstne komitente bank, ki jo kvartalno ugotavlja Banka Slovenije za dolgoročne kredite, vendar ne več kot R+11 %;
– da se glavnica kredita revalorizira z valutno klavzulo po srednjem tečaju Banke Slovenije za ECU ali z indeksom rasti cen na drobno v Republiki Sloveniji;
– da se realne obresti plačujejo četrtletno na revalorizirano glavnico;
– da banke upnice izbrišejo hipotekarna in druga zavarovanja za znesek posojil, za katere daje Republika Slovenija poroštva;
– da je poroštvo države edino zavarovanje za izpolnitev obveznosti kreditojemalca;
– da se kot solidarni dolžniki po kreditni pogodbi zavežejo vse od kreditojemalca odvisne družbe in v razmerju do njega obvladujoča družba.
Republika Slovenija bo poravnala obveznosti kreditojemalca iz kreditne pogodbe, če jih ta ali njegovi solidarni dolžniki iz prvega odstavka tega člena na poziv banke ne bodo izpolnili.
Predčasna dospelost kreditnih obveznosti kreditojemalca, tudi zaradi postopka prisilne poravnave ali stečaja, ne vpliva na dospelost poroštvene obveznosti Republike Slovenije.
4. člen
Banke – podpisnice sporazuma in banke upnice morajo 50 % od zneska terjatev do družb iz 1. člena tega zakona v višini 2.825,405.500 tolarjev s pripadajočimi obrestmi:
– ali odpustiti;
– ali preoblikovati v kapitalski delež oziroma delnice dolžnikov;
– ali pobotati z odkupom premoženja pod pogoji, določenimi v sporazumu iz 2. člena tega zakona.
5. člen
Vlada odloča o izdaji poroštev za kredite bank podpisnic sporazuma v skladu z 2. in 3. členom tega zakona, za TAM d.d. Maribor do skupne višine 2.732,500.000 tolarjev kreditov, za Avtomontažo AM BUS d.o.o., Ljubljana do skupne višine 92,905.500 tolarjev. Poroštvene pogodbe sklepa minister pristojen za gospodarske dejavnosti.
Minister, pristojen za gospodarske dejavnosti, poroča vladi, da je sklenil poroštva za znesek iz prejšnjega odstavka, oziroma da so banke – podpisnice sporazuma pisno izjavile, da nimajo več terjatev, ki se lahko po sporazumu restrukturirajo. Ob sprejemu poročila vlada s sklepom ugotovi, da so podani pogoji za izvedbo ukrepov za sanacijo gospodarskega položaja TAM Maribor, d.d. in njegovih odvisnih družb ter Avtomontaže AM BUS d.o.o., Ljubljana.
6. člen
Zapadle terjatve proračuna Republike Slovenije, po stanju na dan 31. 12. 1994, iz naslova davkov in prispevkov iz plač:
– za TAM Maribor, d.d. in njegove odvisne družbe v višini 312,454.714 tolarjev
– za Avtomontažo AM BUS, d.o.o., Ljubljana v višini 42,313.542 tolarjev se odpišejo.
Zapadle terjatve Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in Zavoda za zdravstveno zavarovanje se po stanju na dan 31. 12. 1994 spremenijo v kapitalski delež vsakega od navedenih podjetij, in sicer:
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje:
– v TAM Maribor, d.d. v višini 698,520.780 tolarjev
– v Avtomontaži AM BUS, d.o.o., Ljubljana v višini 100,247.558 tolarjev
Zavod za zdravstveno zavarovanje:
– v TAM Maribor, d.d. v višini 288,620.650 tolarjev – v Avtomontaži AM BUS, d.o.o., Ljubljana v višini 42,065.568 tolarjev.
7. člen
Agencija Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic po tem zakonu odpiše v breme svoje bilance prihodkov in odhodkov obveznosti TAM Maribor, d.d. in njegovih odvisnih družb, ki so, oziroma bodo prenešene po pogodbi, sklenjeni z Novo Kreditno banko Maribor, d.d. Maribor, po stanju na dan 31. 3. 1993 v višini 1.186,000.000 tolarjev. Odpis že zapadlih terjatev učinkuje z dnem sprejetja tega zakona, odpis terjatev, ki še niso zapadle, pa z dnem njihove zapadlosti.
8. člen
Vlada lahko do višine 8.000,000.000 tolarjev in pod pogoji, ki jih določa ta zakon, odloča o dajanju poroštev Republike Slovenije za obveznosti TAM Maribor, d.d. in Avtomontaže AM BUS d.o.o., Ljubljana iz posojil za obratna sredstva za proizvodnjo.
9. člen
Poroštva iz 8. člena tega zakona se dajejo za TAM Maribor, d.d. v višini 7.100,000.000 tolarjev in za Avtomontažo AM BUS d.o.o., Ljubljana v višini 900,000.000 tolarjev.
10. člen
Republika Slovenija bo dajala poroštva za posojila iz 8. in 9. člena tega zakona, če bodo odobrena pod naslednjimi pogoji:
– da se od dneva uveljavitve tega zakona uporablja obrestna mera, ki velja za prvovrstne komitente bank, ki jo kvartalno ugotavlja Banka Slovenije za dolgoročne kredite, vendar ne več kot R+11 %;
– da odplačilna doba posojil znaša najmanj pet let;
– da se realne obresti plačujejo četrtletno na revalorizirano glavnico;
– da je poroštvo države edino zavarovanje za izpolnitev obveznosti kreditojemalca;
– da se kot solidarni dolžniki po kreditni pogodbi zavežejo vse od kreditojemalca odvisne družbe in v razmerju do njega obvladujoča družba;
– da se s sredstvi kredita ne morejo odplačevati obstoječe obveznosti kreditojemalca do bank;
– da se glavnica začne odplačevati po preteku treh let od črpanja kredita in se odplačuje v enakih četrtletnih obrokih.
Republika Slovenija bo poravnala obveznosti kreditojemalca iz kreditne pogodbe, če jih ta ali njegovi solidarni dolžniki iz prvega odstavka tega člena na poziv banke, ne bodo izpolnili.
Predčasna dospelost kreditnih obveznosti kreditojemalca, tudi zaradi uvedbe prisilne poravnave ali stečaja, ne vpliva na dospelost poroštvene obveznosti Republike Slovenije.
11. člen
Poroštvene pogodbe sklepa minister, pristojen za gospodarske dejavnosti.
Po sklenitvi poroštvene pogodbe pošlje ministrstvo, pristojno za gospodarske dejavnosti, izvod celotne dokumentacije ministrstvu, pristojnemu za finance.
12. člen
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve bo zagotovilo sredstva za reševanje presežnih delavcev za TAM Maribor, d.d. in njegovih odvisnih družb do skupne višine 1.200,000.000 tolarjev, in za Avtomontažo AM BUS d.o.o., Ljubljana do skupne višine 68,000.000 tolarjev, ne glede na merila in pogoje, ki sicer veljajo za zagotavljanje teh sredstev.
13. člen
Vlada četrtletno spremlja izvajanje tega zakona na podlagi poročil o uresničevanju ciljev sanacijskega programa.
Vlada odobrava zneske poroštev iz 8. člena po naslednji dinamiki:
– po uveljavitvi zakona do višine 30 %,
– po potrditvi predhodnega sanacijskega programa do višine 60 %,
– po potrditvi dokončnega sanacijskega programa do 100 %.
14. člen
Če je Republika Slovenija dana poroštva iz 2. in 8. člena tega zakona prisiljena poravnati, ima ob stečaju prednostno pravico pri poplačilu terjatev oziroma, da terjatev preoblikuje v svoj kapitalski delež.
15. člen
Najkasneje v roku 30 dni po uveljavitvi tega zakona se oblikuje upravni odbor oziroma nadzorni svet TAM Maribor, d.d. in upravni odbor oziroma nadzorni svet Avtomontaže AM BUS d.o.o., Ljubljana, v katerih sta vsaj po en predstavnik vlade.
Če predstavnik vlade pri odločanju v upravnem odboru oziroma v nadzornem svetu nasprotuje odločitvi, za katero meni, da ni v skladu s sanacijskim programom iz drugega odstavka 1. člena tega zakona, se izvršitev take odločitve zadrži. Predstavnik vlade je o tem dolžan obvestiti vlado.
Upravni odbor oziroma nadzorni svet ne more o zadevi iz prejšnjega odstavka ponovno odločati dokler ne dobi stališča vlade.
16. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 431-01/95-5/2
Ljubljana, dne 29. marca 1995.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti