Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1995 z dne 7. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1995 z dne 7. 4. 1995

Kazalo

948. Odlok o razglasitvi dreves za dendrološke naravne spomenike, stran 1574.

Na podlagi 18. in 19. člena zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86) in statutarnega sklepa Občine Vrhnika sprejetega 22. 12. 1994 je Občinski svet na seji dne 9. 3. 1995 sprejel
O D L O K
o razglasitvi dreves za dendrološke naravne spomenike
1. člen
Na področju Vrhnike razglašamo za naravne znamenitosti z lastnostmi dendroloških naravnih spomenikov drevesa, ki imajo zaradi svojih dimenzij, vrste, videza in lege, posebno veliko znanstvenoraziskovalno, poučno, krajinskoestetsko in simbolno vrednost.
2. člen
Dendrološki naravni spomeniki so:
------------------------------------------------------------------------
drevo;                   k.o.        parc. št.
lastnik
------------------------------------------------------------------------
1. lipa pri cerkvi v Smrečju
  Bradeško Amalija, Smrečje 46       Smrečje        541/2
2. lipa in klek pri Žonti 
  Oblak Franc, Drenov grič 51       Vel. Ligojna      1814,  
                                 1399/1
3. dob in čr. jelša pri Koprivcu
  Sedej Jožefa, Drenov grič 72       Vel. Ligojna     1741/2
4. bela vrba Ažmancah
  Bizjan Marija, Velika Loka        Vel. Ligojna      1531
5. lipovec v Lukovici
  Mivšek Marija, Vrhniška 5        Log           116
6. lipa pri Trčku
  Trček Janez, Zaplana 50         Zaplana         341
7. bukev in lipovec pri Celarcu
  Celarc Janez, Gradišče 12
  Celarc Matilda, Ludvik, Zaplana 13    Zaplana        785/2
8. lipa v Prezidu
  Maček Jožefa, Viktor, Zaplana 23     Zaplana        1618/2
9. lipa na Jerinovem Griču
  Možina Stanislav, Zaplana 27       Zaplana         1664
10. srebrnolistni javor ob Jelovškovi c.
  SO Vrhnika               Vrhnika         2523
11. tisa za Cankarjevim spomenikom
  SO Vrhnika               Vrhnika        2785/3
12. cigarovec in kril. oreškar ob šoli
  SO Vrhnika               Vrhnika        2785/3
13. divji kostanj na Gradišču
  SO Vrhnika               Vrhnika        1935/1
14. lipa pri gostilni Turšič
  nepremičnine v splošni rabi       Vrhnika        2882/4
15. bukev pred stavbo občine Vrhnika
  SO Vrhnika               Vrhnika        2785/3
16. bukev in ginko pri Mlečni
  SO Vrhnika               Vrhnika        2238/1
17. površine z dendrološko pomembnimi
  drevesi ob cerkvi Sv. Trojica      Vrhnika         53/1
18. površine z dendrološko pomembnimi
  drevesi v parku v Verdu         Verd          39/1
19. duglazija v Strmih klancih
  Sklad kmetijskih zemljišč in
  gozdov Republike Slovenije       Verd         1676/1
20. tisa v skalah
  Sklad kmetijskih zemljišč in
  gozdov Republike Slovenije       Verd         1676/1
21. bukev na Lipovcu
  Sklad kmetijskih zemljišč in
  gozdov Republike Slovenije       Verd         1676/1
22. smreka na Slemenih
  Susman Janez, Mirke 4          Verd          1891
23. smreka pod Ljubljanskim vrhom
  Tomšič Vinko, Idrijska 23        Verd         1686/12
24. lipa pred cerkvijo na Pokojišču
  Rimskokatoliško župnijstvo
  Borovnica                Borovnica        160
25. bukev na Padežu             Borovnica        3160
------------------------------------------------------------------------
3. člen
Za dendrološke naravne spomenike velja naslednji varstveni režim
– prepovedano je:
– sekati, obsekavati, lomiti oziroma drugače uničevati ali poškodovati drevesa;
– slabšati rastiščne pogoje z odstranjevanjem zemlje, odkrivanjem korenin, zasipavanjem debla in površine nad koreninami, spreminjati višino talne vode in kislosti oziroma bazičnosti tal, spuščati škodljive tekočine ali plinaste snovi na območje rastišča ter odlagati odpadne snovi;
– spreminjati obstoječo osončenost dreves in rastišča;
– obešati, pritrjevati, postavljati ali naslanjati tuja telesa na deblo, korenine ali veje (razen oznake naravnega spomenika);
– zgraditi stalne objekte na območju rastišča.
Po predhodnem soglasju pooblaščene organizacije za varstvo naravne in kulturne dediščine je možno:
– spreminjati značaj površine neposrednega rastišča, če to ne ogroža drevesa;
– postavljati manjše občasne ali stalne objekte na območju neposrednega rastišča;
– postopno spreminjati osončenost dreves;
– izvajati sanitarne in sanacijske ukrepe;
– znanstveno raziskovalno poseganje, ki ne škoduje zdravstvenemu stanju drevesa.
Če je zaradi slabega zdravstvenega stanja ali stojnosti drevesa ogrožena varnost ljudi, prometa ali stavb, je potrebno drevo sanirati ali odstraniti. Sklep o tem sprejme pooblaščena strokovna organizacija v roku 7 dni po prejemu obvestila. Stroške sanacije ali odstranitve krije občina.
4. člen
Imetnik naravnega spomenika je dolžan površino pod krošnjo čistiti grmovne zarasti in obveščati pooblaščeno organizacijo za varstvo naravne in kulturne dediščine o vseh bistvenih spremembah stanja drevesa in njegovih rastnih pogojev.
Zaradi izvajanja učnovzgojnih, znanstvenoraziskovalnih in kulturnih dejavnosti, je imetnik dolžan omogočiti prost dostop v območje spomenika. Imetnik drevesa je upravičen do nadomestila ali enkratne odškodnine v višini vrednosti mase lesa na panju. Odškodnina se ugotovi po uradni poti.
5. člen
Pristojni občinski upravni organ mora preprečevati posege, s katerimi bi bil ogrožen obstoj ali prizadete lastnosti naravne znamenitosti. Za vsak predviden poseg na tem območju mora pridobiti soglasje pooblaščene organizacije za varstvo naravne in kulturne dediščine.
6. člen
Občinski upravni organ, pristojen za kulturo, zagotovi enotno označbo naravnih spomenikov.
7. člen
Z denarno kaznijo 60.000 SIT se kaznuje civilna pravna oseba, ki je imetnik spomenika ali znamenitosti ali družbena pravna oseba, ki je imetnik pravice upravljanja na spomeniku ali znamenitosti, če:
1. ne dopušča ali ne omogoča strokovnim organizacijam ali osebam, ki jih one pooblastijo, preučevanja, popisovanja ali snemanja znamenitosti v znanstvene namene;
2. ne omogoča občanom dostopa do spomenika ali znamenitosti, pa to ni nevarnost za spomenik ali znamenitost, oziroma ne povzroča imetniku škode ali nesorazmernih neprijetnosti;
3. ne obvesti v roku 14 dni strokovne organizacije, pri kateri je spomenik registriran ali popisan, o vseh spremembah stvarnih in pravnih dejstev, pomembnih za register;
4. ne skrbi za oznako spomenika ali znamenitosti;
5. opravi na spomeniku ali znamenitosti poseg, ki ni v skladu z navodili strokovne organizacije;
6. kljub opominu ne opravi potrebnih del na spomeniku v roku, ki mu ga je določila strokovna organizacija;
7. rabi spomenik na način ali v namene, ki mu jih je občinski upravni organ prepovedal, pa je taka raba nevarna za obstoj in neokrnjenost spomenika;
8. krši predkupno pravico občine oziroma republike.
Če krši 1. ali 5. alineo 3. člena, se pravna oseba ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, kaznuje z denarno kaznijo 90.000 SIT, posameznik – fizična oseba in odgovorna oseba pravne osebe pa s 50.000 SIT.
Za kršitev ostalih alinei (2., 3., 4., 6., 7., 8. in 9.) 3. člena se pravne osebe ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, kaznuje z denarno kaznijo 50.000 SIT in posameznik – fizična oseba in odgovorna oseba pravne osebe z 20.000 SIT.
8. člen
Strokovni nadzor nad spomeniki opravlja pooblaščena organizacija za varstvo naravne in kulturne dediščine, ki v roku enega meseca izda ustrezno soglasje. Upravni nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna urbanistična in gozdna inšpekcija.
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 13/1-617-7/91
Vrhnika, dne 9. marca 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vrhnika
Brane Jereb l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti