Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1995 z dne 7. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1995 z dne 7. 4. 1995

Kazalo

897. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o maturi, stran 1514.

Na podlagi 71. člena zakona o usmerjenem izobraževanju (Uradni list SRS, št. 11/80, 6/83, 25/89 in 35/89) minister za šolstvo in šport izdaja
PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o maturi
1. člen
V pravilniku o maturi (Uradni list RS, št. 50/93 in 52/94) se drugi stavek prvega odstavka 16.a člena spremeni tako, da se glasi:
“Kandidat lahko opravlja izpite iz izbirnih maturitetnih predmetov, za katere šola iz prejšnjega odstavka ne izvaja priprav, tudi na drugi šoli, ki jo sam izbere, če mu to dovoli šolska maturitetna komisija izbrane šole.”
2. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Kandidat opravlja maturo v enem izpitnem roku. Kandidat iz drugega odstavka 16.a člena in kandidat z motnjami v razvoju sme opravljati maturo v dveh delih v dveh zaporednih izpitnih rokih. Republiška maturitetna komisija določi pravila za opravljanje mature za kandidate z motnjami v razvoju in imenuje zunanje člane komisij.”
3. člen
Za sedanjim 21. členom se doda novi 21.a člen, ki se glasi:
“Šolska maturitetna komisija odloči o prijavi kandidatov iz prvega odstavka 16.a člena tega pravilnika in o tem kandidate pisno obvesti najkasneje v treh dneh po preteku prijavnega roka iz prvega odstavka 21. člena tega pravilnika.”
4. člen
V četrtem odstavku 31. člena se drugi stavek črta.
Dodata se nova peti in šesti odstavek 31. člena, ki se glasita:
“V primerih iz prvega odstavka tega člena šolska maturitetna komisija v treh dneh po prejemu dokazil oblikuje predlog sklepa in ga skupaj z dokazili posreduje Republiški maturitetni komisiji, ki odloči o upravičenosti teh razlogov najkasneje v sedmih dneh po prejemu predloga. Odločitev Republiške maturitetne komisije iz četrtega odstavka 31. člena je dokončna.
V primerih iz drugega odstavka tega člena šolska maturitetna komisija v treh dneh po prejemu dokazil odloči samostojno.”
5. člen
V 37. členu se doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
“Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena lahko Republiška maturitetna komisija določi, da drugi zunanji ocenjevalec oceni vse izdelke ali dele izdelkov, ki so esejske oblike.”
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek tega člena postanejo četrti, peti in šesti odstavek.
6. člen
V 39. členu se dosedanja drugi in tretji odstavek nadomestita z novimi drugim, tretjim in četrtim odstavkom, ki se glasijo:
“Ocena izpita iz maternega jezika se pri določanju skupnega uspeha pri maturi preračuna po lestvici od 1 do 8, in sicer tako, da se ocenam odlično (5), prav dobro (4) in dobro (3) prištejejo 3, 2 ali 1 točka na način, ki ga določi Strokovni svet Republike Slovenije za vzgojo in izobraževanje.
Če kandidat pri maturi uspešno opravi tri izbirne predmete, se za splošni uspeh pri maturi upoštevata dva najbolje ocenjena izbirna predmeta.
Pozitivna ocena tretjega izbirnega predmeta ne more nadomestiti negativne ocene prvega ali drugega izbirnega predmeta.”
7. člen
Črta se peti odstavek 40. člena.
8. člen
Za sedanjim 42. členom se doda novi 42.a člen, ki se glasi:
“Kandidat, ki je uspešno opravil maturo, dobi maturitetno spričevalo.
Minister, pristojen za šolstvo, izda maturantom, ki so dosegli izjemen splošni uspeh, maturitetno spričevalo s pohvalo.
Izjemen splošni uspeh iz prejšnjega odstavka določi Republiška maturitetna komisija.”
9. člen
47.a člen se spremeni tako, da se glasi:
“Zoper odločitev šolske maturitetne komisije iz 21. in 21.a člena, petega odstavka 31. člena in 47. člena se kandidat lahko pritoži na Republiško maturitetno komisijo v treh dneh po prejemu odločbe. Odločitev Republiške maturitetne komisije je dokončna.”
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Repubike Slovenije.
Št. 603-23/94
Ljubljana, dne 28. marca 1995.
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti