Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1995 z dne 7. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1995 z dne 7. 4. 1995

Kazalo

934. Začasni odlok o organizaciji in delovnem področju uprave Občine Litija, stran 1554.

Na podlagi 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95) in v zvezi z 10. členom statutarnega odloka o začasni organizaciji in delovanju Občine Litija (Uradni list RS, št. 7/95) je Občinski svet občine Litija na 4. seji dne 16. 3. 1995 sprejel
Z A Č A S N I O D L O K
o organizaciji in delovnem področju uprave Občine Litija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa organizacija in delovno področje v upravi Občine Litija (v nadaljevanju: uprava), da se zagotovi:
– učinkovito uresničevanje del in nalog, za katere je uprava ustanovljena,
– zakonito in pravočasno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti občanov, organizacij in drugih pravnih oseb,
– smotrno organizacijo dela in vodenja ter nadzorstva nad opravljanjem del in nalog,
– polno zaposlenost delavcev in njihovo razporejanje glede na potrebe dela.
2. člen
Občinsko upravo vodi, nadzoruje in usmerja župan.
Za neposredno izvajanje nalog uprave skrbi tajnik občinske uprave (v nadaljevanju: tajnik). Župan lahko pooblasti tajnika za podpisovanje določenih aktov iz pristojnosti župana in za ostale delovne naloge v zvezi z delom občinske uprave.
Tajnik skrbi in je odgovoren županu za izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in drugih predpisov o upravnem postopku ter za zakonitost dela občinske uprave.
3. člen
Delo v upravi je organizirano v naslednjih organizacijskih enotah:
1. Oddelek za gospodarsko infrastrukturo
– področje ekologije in varstva okolja,
– komunalno urejanje naselij, mest in ulic ter javnih površin,
– planiranje in razvoj individualnih komunalnih naprav,
– planiranje in razvoj skupnih komunalnih naprav,
– področje vzdrževanja in urejanja lokalne in krajevne cestne infrastrukture,
– področje dimnikarske, pokopališke in pogrebne dejavnosti,
– pomoč in reševanje za primere elementarnih nesreč,
– izdelava lokacijsko tehnične dokumentacije,
– področje javnega reda v občini,
– področje stavbnih zemljišč,
– področje stanovanjskega gospodarstva,
– planiranje prostorskega in socialnega razvoja občine.
2. Oddelek za finance
– ugotavljanje in zbiranje podatkov o potrebah uporabnikov sredstev proračuna,
– sestavljanje osnutka in predloga proračuna ter osnutka in predloga zaključnega računa,
– sestavljanje osnutka in predloga premoženjske bilance občine,
– sestavljanje predloga finančnih načrtov posameznih računov,
– zbiranje podatkov o potrebnih sredstvih za delo občinskih organov,
– spremlja izvajanje proračuna občine,
– finančno poslovanje za potrebe občine.
3. Oddelek za družbene dejavnosti
– področje varstva naravne in kulturne dediščine,
– področje kulture, informiranja in raziskovanja,
– področje lekarništva in zdravstva,
– področje otroškega varstva, socialnega varstva in skrbstva,
– področje vzgoje in izobraževanja,
– področje športa in rekreacije.
4. Oddelek za občo upravo
– področje pravnega svetovanja in strokovne pomoči pri pripravljanju splošnih pravnih aktov v upravi za potrebe organov občine in njihovih teles,
– področje pravnega svetovanja županu v pravnih in upravnih zadevah,
– področje pravnega nadzora,
– področje premoženjsko pravnih zadev.
5. Oddelek za splošne gospodarske zadeve
– področje kmetijstva in gozdarstva,
– področje podjetništva in turizma,
– področje elektro in železniškega gospodarstva,
– področje pošte, telekomunikacij in državnih cest.
6. Tajništvo
– področje požarne varnosti ter reševanja in zaščite,
– področje krajevnih skupnosti,
– administrativne, organizacijske, tehnične in druge naloge, ki so skupnega pomena za delovanje občinskega sveta, njegovih odborov ter komisij in uprave,
– poslovanje s strankami in arhiviranje spisov,
– vzdrževanje osnovnih sredstev,
– sprejem, knjiženje in odprava pošte,
– ekonomat in čistilke.
7. Urad župana
– strokovne, administrativne, tehnične, kadrovske in druge naloge za potrebe župana,
– protokolarne zadeve.
4. člen
Oddelek vodi funkcionar oziroma načelnik, ki ga na predlog župana imenuje občinski svet za dobo štirih let in je lahko ponovno imenovan.
Tajništvo vodi tajnik, ki ga na predlog župana imenuje občinski svet za dobo štirih let in je lahko ponovno imenovan. Tajnik občinskega sveta organizacijsko spada v tajništvo. Administrativno tehnična dela za tajnika občinskega sveta opravlja tajništvo in po potrebi ostali oddelki občinske uprave.
Urad župana vodi župan.
5. člen
Višje upravne delavce, upravne delavce in strokovno tehnične delavce imenuje in razrešuje župan.
6. člen
Tajnik je za svoje delo odgovoren županu.
Delavec v oddelku je odgovoren županu in načelniku oddelka za svoje delo, za postopke, akte in ukrepe, ki jih je predlagal.
Če meni delavec, da naloga ali navodilo ni v skladu z zakonom ali drugimi predpisi, mora o tem pisno opozoriti župana ali načelnika.
Župan ali načelnik mora delavcu v tem primeru dati pisni nalog ali navodilo za izvršitev sporne naloge.
Za izvršitev nezakonitega naloga je odgovoren župan ali načelnik, ki je nalogo ali navodilo dal, kakor tudi delavec, ki ga je izvršil, če ni prej o tem obvestil župana ali načelnika.
II. PLAČE ZAPOSLENIH
7. člen
Plače in druge prejemke delavcev v upravi urejajo zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 18/94), uredba o količnikih za določitev osnovne plače funkcionarjev, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije, in drugih zaposlenih v Službah Vlade Republike Slovenije, upravnih organih in upravnih enotah (Uradni list RS, št. 82/94), zakon o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93) in ta odlok.
Plače funkcionarjev določi občinski svet.
8. člen
Plača zaposlenega je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov.
Osnovna plača se določi na podlagi osnove za obračun plač in količnikov, določenih s tem odlokom.
Osnova za obračun plače je določena s sklepom Vlade RS.
9. člen
Delovna mesta v upravi so ocenjena s količniki. Količniki za določitev osnovnih plač delovnih mest so odvisni od zahtevane strokovne izobrazbe in zahtevnosti dela.
Delovna mesta in količniki delovnih mest so določeni s sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi.
10. člen
Plača se med letom ugotavlja in izplačuje kot mesečna akontacija.
11. člen
Delovno uspešnost delavcev ugotovi načelnik oddelka glede na obseg in kakovost opravljenega dela v posameznem mesecu ob upoštevanju kriterijev določenih v zakonu.
Skupen obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti mesečno znaša največ 3 % sredstev za plače v upravi Občine Litija. V obseg sredstev se ne vštevajo sredstva za plačilo delovne uspešnosti funkcionarjev.
Ocena delovne uspešnosti delavca, ki bistveno presega pričakovane delovne rezultate lahko mesečno znaša največ 20 %.
12. člen
Delovna doba se vrednoti tako, da se plača zaposlenega v mesečnem znesku poveča za 0,5 % za vsako začeto leto delovne dobe, vendar največ do 20 %.
Za ženske, ki imajo več kot 25 let delovne dobe se odstotek iz prvega odstavka tega člena poveča še za 0,25 % za vsako začeto leto delovne dobe.
13. člen
Ostali dodatki, nadomestila, drugi prejemki in povračila se izplačujejo v skladu in v višini, določeni s kolektivno pogodbo in drugimi splošnimi predpisi.
III. NAPREDOVANJE
14. člen
Delavci lahko napredujejo na bolj zahtevno delovno mesto ali napredujejo na svojem delovnem mestu v višji plačilni razred. O napredovanju delavca odloča na predlog načelnika župan.
15. člen
Pogoje in postopek napredovanja določa pravilnik o napredovanju zaposlenih v državni upravi (Uradni list RS, št. 41/94).
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Delavci, ki po zakonu o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) niso prešli v Upravno enoto Litija in so ostali v delovnem razmerju v občini, imajo do končne razporeditve plačo, ki jim je bila določena na podlagi zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnostih ter v zvezi s pravilnikom o napredovanju zaposlenih v državni upravi.
17. člen
V roku 30 dni po uveljavitvi statuta Občine Litija je potrebno določbe tega odloka uskladiti s statutom Občine Litija.
Po izvedeni uskladitvi iz prvega odstavka tega člena, izda župan občine akt o sistemizaciji delovnih mest v upravi.
18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-08-3/95
Litija, dne 16. marca 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Litija
Franci Rokavec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti