Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1995 z dne 7. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1995 z dne 7. 4. 1995

Kazalo

938. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v občinski upravi Občine Slovenske Konjice, stran 1557.

Na podlagi 29. in 50. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,6/94, 45/94, 57/94 in 14/95) je Občinski svet občine Slovenske Konjice na seji dne 16. marca 1995 na predlog župana sprejel
ODLOK
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v občinski upravi Občine Slovenske Konjice
1. člen
Občinska uprava je organ občine, ki opravlja njene upravne in strokovne naloge.
Občinska uprava izvršuje svoje naloge na podlagi ustave, zakona in statuta občine ter drugih predpisov. Občinska uprava samostojno opravlja upravne, strokovne in druge naloge na področju, za katera je ustanovljena.
2. člen
Občinska uprava je organizirana kot enoten organ in je individualno vodena.
3. člen
Občinsko upravo vodi župan, ki lahko za določene zadeve pooblasti delavce občinske uprave.
Za neposredno izvajanje nalog občinske uprave skrbi tajnik občinske uprave, ki ga na predlog župana imenuje občinski svet.
Župan lahko pooblasti tajnika za podpisovanje določenih aktov poslovanja.
4. člen
Občinska uprava opravlja naslednje upravne in strokovne naloge:
– izdajanje občinskih predpisov za izvrševanje statuta, odlokov ter drugih splošnih aktov in odločitev občinskega sveta
– izdajanje posamičnih upravnih aktov,
– priprava splošnih aktov, proračuna in zaključnega računa ter drugih aktov, poročil in drugih gradiv za občinske odbore in občinski svet,
– upravljanje z občinskim premoženjem,
– zagotavljanje izvajanja javnih služb in nadzor nad njihovim izvajanjem,
– pospeševanje razvoja na področju gospodarstva in družbenih dejavnosti.
5. člena
Občinska uprava zagotavlja na podočju gospodarstva, družbenih dejavnosti, varstva okolja in urejanje prostora in financ, naslednje naloge:
– pospeševanje razvoja gospodarskih dejavnosti (turizem, obrt, podjetništvo, gostinstvo),
– kmetijstvo,
– lokalni javni zavodi: zdravstvo, šolstvo, otroško varstvo,
– kultura in kulturna dediščina,
– šport in rekreacija,
– informacijska dejavnost,
– socialno varstvo,
– proračun,
– finančno poslovanje,
– blagajniško poslovanje,
– računovodstvo in knjigovodstvo,
– urejanje prostora in urbanizem,
– lokacijske in gradbene zadeve,
– stavbna zemljišča,
– kmetijska zemljišča,
– gozdovi,
– lokalne gospodarske javne službe: komunalne in druge javne službe, javne službe varstva okolja,
– lokalne javne ceste in javne poti,
– stanovanjsko gospodarstvo.
– požarna varnost in zaščita pred naravnimi in drugimi nesrečami.
– promet,
– shodi in prireditve lokalnega obsega in pomena,
– najdene stvari,
– požarna varnost in zaščita pred naravnimi in drugimi nesrečami.
6. člen
Občinska uprava opravlja tudi naloge strokovnega in organizacijskega značaja, pomembne za delo občinske uprave, zlasti na naslednjih področjih:
– pravne zadeve (pravna služba),
– volitve in imenovanja,
– priprava splošnih aktov, ki jih sprejema ali predlaga občinska uprava,
– kadrovske zadeve,
– tehnične zadeve,
– organizacijske zadeve,
– lokalne volitve,
– druge zadeve strokovnega in organizacijskega značaja, pomembne za delo občinskega uprave in občinskega sveta.
– druge naloge v skladu z zakoni in odločitvami občinskega sveta.
7. člen
Delavce občinske uprave sprejema v delovno razmerje župan.
Višje upravne delavce in upravne delavce imenuje v naziv župan. Župan odloča o njihovem napredovanju v višji naziv oziroma višji plačilni razred in o njihovi razrešitvi.
Koeficient za določanje plače delavcev v občinski upravi določi župan.
O disciplinski odgovornosti delavcev v občinski upravi odloča župan.
8. člen
V upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni z zakonom drugače določeno.
9. člen
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan.
10. člen
Za delavce v občinski upravi se primerno uporabljajo določbe zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91, 2/91-I in 4/93 ), zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94), kakor tudi določbe uredbe o skupnih temeljih za notranjo organizacijo in sistemizacijo mest v upravnih organih (Uradni list RS, št. 8/91, 82/94). Za župana, podžupana in tajnika se uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93 ) in določbe zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94).
11. člen
Z dnem sprejema odloka preneha veljati odlok o organizaciji in delovnem področju upravnih organov Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št.19/91).
12. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-5/95-0
Slovenske Konjice, dne 16. marca 1995.
Predsednik
občinskega sveta
Stanislav Frim l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti