Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1995 z dne 7. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1995 z dne 7. 4. 1995

Kazalo

946. Statut Občine Vitanje, stran 1562.

Občinski svet občine Vitanje je na podlagi 29. in 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 57/94) na 3. seji dne 23. 2. 1995 sprejel
S T A T U T
Občine Vitanje
I. SPLOŠNE DOLOČBE TER OBMOČJE IN DELI OBČINE VITANJE
1. člen
Statut Občine Vitanje ureja najpomembnejša vprašanja Občine Vitanje, in sicer območje Občine Vitanje ter organizacijo in delovanje njenih organov.
2. člen
Območje Občine Vitanje obsega območja naslednjih naselij: Vitanje, Ljubnica, Stenica, Skomarje del, Hudinja, Brezen, Paka del, Spodnji Dolič, Rekreacijskoturistični center Rogla.
3. člen
Občina Vitanje je pravni naslednik celotnega območja prejšnjega pravnega subjekta Krajevne skupnosti Vitanje, celotnega premoženja, vseh pravic, obveznosti in financ Krajevne skupnosti Vitanje.
4. člen
Občina Vitanje na celotnem svojem območju samostojno ureja lokalne zadeve javnega pomena ter varuje koristi svojih prebivalcev.
V okviru ustave in zakonov samostojno opravlja svoje zadeve in izvršuje naloge, ki so nanjo prenešene s področnimi zakoni ter naloge, ki jih s soglasjem Občine Vitanje prenese v občinsko pristojnost država.
5. člen
Občani uresničujejo lokalno samoupravo v Občini Vitanje neposredno in preko organov Občine Vitanje.
Občina Vitanje se pri uresničevanju skupnih nalog povezuje in sodeluje s sosednjimi in drugimi občinami ter širšimi lokalnimi samoupravnimi skupnostmi na načelih prostovoljnosti in solidarnosti.
6. člen
Občani Občine Vitanje se lahko obračajo s peticijo ali drugo pobudo na katerikoli organ Občine Vitanje, ki jim mora odgovoriti najkasneje v 30 dneh oziroma na prvem naslednjem zasedanju Občinskega sveta Vitanje.
7. člen
Občina Vitanje je pravna oseba. Sedež Občine Vitanje je v prostorih poslovnostanovanjske hiše Vitanje 67.
Občina Vitanje ima svoj pečat, ki vsebuje označbo, grb Občine Vitanje in ime Občine Vitanje.
Grb Občine Vitanje ima obliko kvadrata dolžine 70 mm, ki v spodnjem delu prehaja v obliko pravilnega polkroga s polmerom 49,5 mm. Širina znaša 99 mm, od tega je na vsaki strani 4 mm črnega roba in 91 mm vinsko rdeče podlage. Sredinska višina grba znaša 116 mm.
Na vinsko rdeči podlagi se nahajajo tri školjke od tega sta dve zgoraj in ena spodaj. Zgornji školjki sta oddaljeni od zgornjega črnega roba 21 mm, od zunanjega črnega roba pa 5 in se sredinsko stikata. Spodnja školjka je od zgornjega črnega roba oddaljena 65 mm in je simetrično postavljena na sredino spodnjega dela vinsko rdeče podlage. Vinsko rdeča podlaga ima oznako RAL 3002, školjke pa so svetlo krem barve oznake RAL 1015, s tem da je desna stran školjk rahlo zasenčena.
Grb Občine Vitanje je posnet v merilu 1:1 v župnijski cerkvi Sv. Petra in Pavla v Vitanju, kjer se nahaja za oltarjem na desnem oknu. Izvira iz davne preteklosti nedoločenega datuma, ko bi se naj v kotlini Občine Vitanje nahajalo jezero.
Za potrebe pečatov, žigov in drugih simbolov Občine Vitanje se bo grb Občine Vitanje prilagajal tako površinsko kot barvno v enakem sorazmerju tako v zmanjšanem kot tudi povečanem merilu.
8. člen
Zaradi zadovoljevanja določenih skupnih potreb lahko krajani naselja ali več posameznih naselij ustanovijo krajevno skupnost.
Odločitev o oblikovanju krajevne skupnosti sprejmejo prebivalci z referendumom z večino glasov tistih, ki so se udeležili referenduma. Referendum je veljaven, če se ga je udeležila najmanj polovica volilcev z območja, za katerega se oblikuje krajevna skupnost.
9. člen
Občinski svet Vitanje lahko s sklepom prenese upravljanje določenih zadev iz občinske pristojnosti v upravljanje krajevni skupnosti, če je ustanovljena po 8. členu tega statuta. Za ta namen določi občinski svet tudi ustrezna sredstva.
Občinski svet Vitanje mora predhodno dobiti mnenje organov krajevne skupnosti, kadar odloča o zadevah, ki prizadevajo interese prebivalcev samo te skupnosti, na katerega pa ni vezan.
II. NALOGE OBČINE VITANJE
10. člen
Občina Vitanje po svojih organih samostojno ureja in opravlja vse lokalne zadeve javnega pomena, določene s tem statutom in zakonom, zlasti pa:
a) na področju normativnega urejanja
– sprejema statut Občine Vitanje, odloke in druge občinske akte;
– sprejema občinski proračun in zaključni račun;
– sprejema načrt razvoja Občine Vitanje;
– sprejema prostorske plane;
– predpisuje lokalne davke;
– ureja upravljanje z energetskimi in vodovodnimi komunalnimi objekti;
– ureja javne ceste, javne poti, rekreacijske ter druge javne površine;
– ureja javni red v Občini Vitanje;
– ureja delovanje občinske uprave;
– ureja občinske javne službe;
– ureja način in pogoje opravljanja s premoženjem Občine Vitanje
– določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi Občine Vitanje;
– sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega premoženja;
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena,
b) pospešuje
– službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele;
– vzgojno, izobraževalno, raziskovalno, informacijsko, dokumentacijsko, društveno, turistično in kulturno dejavnost;
– razvoj športa in rekreacije,
c) na področju upravljanja
– upravlja občinsko premoženje;
– upravlja lokalne javne službe;
– vodi javna in druga podjetja;
– upravlja občinske javne površine in drugo javno dobro;
– upravlja z lokalnimi javnimi cestami in javnimi potmi,
d) s svojimi sredstvi
– gradi in vzdržuje lokalne javne ceste in javne poti;
– pospešuje kulturno, društveno, vzgojno in knjižnično dejavnost;
– gradi komunalne objekte in naprave;
– gradi stanovanja za socialno ogrožene;
– zagotavlja delovanje lokalnih javnih služb;
– zagotavlja delovanje občinskega sveta, župana in odborov ter občinske uprave;
– zagotavlja sredstva za izvajanje dejavnosti na področju osnov nega izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture, športa, socialnega varstva, otroškega varstva, zdravstvenega varstva in drugih dejavnosti;
– zagotavlja subvencije in tekoče transferje v gospodarske javne službe (komunalna dejavnost, stanovanjska dejavnost, cestna dejavnost, gospodarjenje s prostorom, druge dejavnosti);
– sredstva za požarno varnost;
– opravljanje pokopališke, pogrebne in mrliško ogledne službe,
e) vzdržuje
– lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne površine;
– vodovodne in energetske komunalne objekte,
f) s svojimi ukrepi
– spodbuja gospodarski razvoj Občine Vitanje;
– pospešuje razvoj športa in rekreacije;
– skrbi za požarno varnost in organizira reševalno pomoč;
– skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom, za urejeno zbiranje odpadkov, za sanacijo zraka, tal, vodnih virov in za odpravo ogroženosti pred nevarnimi vplivi,
g) zagotavlja in organizira
– pomoč in reševanje za primere elementarnih nesreč;
– nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami;
– izvensodno poravnavo sporov,
h) pridobiva in razpolaga
– z vsemi vrstami premoženja,
– pridobiva sredstva za delovanje in razvoj Občine Vitanje,
i) sklepa
– pogodbe o pridobivanju in odtujitvi premičnin in nepremičnin, o koncesijah, o uporabi javnega dobra in o drugih razmerjih v katere stopa Občina Vitanje.
11. člen
Občina Vitanje opravlja tudi zadeve, ki se nanašajo na:
– vodenje evidence volilne pravice,
– razgrinjanje volilnih imenikov,
– volitve predstavnikov lokalnih interesov v Državni svet,
– občinsko upravno nadzorstvo,
– nadzorstvo nad izvajanjem občinskih javnih služb in javnih prireditev,
– evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,
– ugotavljanje javnega interesa za razlastitev za potrebe Občine Vitanje,
– določanje pogojev za uporabo stavbnih zemljišč,
– odločanje o rabi prostora,
– gasilstvo kot obvezno lokalno službo,
– civilno zaščito, opazovanje in obveščanje,
– varstvo naravne in kulturne dediščine, ki ni v pristojnosti mestne občine,
– ukrepe za zaščito okolja,
– sprejemanje prostorskih izvedbenih aktov,
– odločanje o namembnosti urbanega prostora,
– izdajanje lokacijskih in gradbenih dovoljenj,
– javno zdravstveno službo na primarni ravni ter lekarniško dejavnost,
– določanje komunalnih dejavnosti,
– organizacijo dimnikarske službe,
– oskrbo naselij s toplotno energijo in plinom iz lokalnih omrežij,
– odlaganje odpadkov in opravljanje drugih dejavnosti varstva okolja,
– graditev in vzdrževanje vodovodnih in energetskih objektov,
– pospeševanje razvoja kmetijstva in ohranjanje naravne krajine,
– varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom,
– urejanje lokalnega prometa,
– določanje pogojev za opravljanje obrti, gostinstva in turizma,
– določanje kazni za nepravilno parkiranje, določanje parkirnih površin, načina parkiranja, prepovedi parkiranja,
– predpisovanje prometne ureditve,
– urejanje lokalnega potniškega prometa,
– ustvarjanje pogojev za gradnjo stanovanj,
– zagotavljanje javne službe za osebno pomoč ter za pomoč na domu,
– upravni nadzor nad izvajanjem svojih predpisov.
12. člen
Občina predpisuje pod pogoji, ki jih določa zakon naslednje davke in druge občinske dajatve:
– davek od premoženja,
– davek na dediščine in darila,
– davek na dobitke od iger na srečo,
– davek na promet nepremičnin,
– davek na vikende,
– določa najemnine in zakupnine za oddana zemljišča, stanovanja, lokale in druge občinske objekte,
– določa pogoje za oddajo in najem objektov in drugega premoženja,
– druge davke, ki bodo določeni z odlokom.
III. ORGANI OBČINE VITANJE
3.1. Skupne določbe
13. člen
Organi občine so :
1. občinski svet.
2. občinski odbori :
– odbor za premoženje, finance in gospodarska vprašanja;
– odbor za urbanizem in infrastrukturo;
– odbor za družbene zadeve;
– odbor za kmetijstvo;
– odbor za razvoj podjetništva in malega gospodarstva;
– odbor za razvoj turizma in kmečkega turizma,
– drugi odbori.
3. nadzorni odbor
4. župan
5. občinska uprava
6. občinska volilna komisija
7. druge komisije in organi.
V Občini Vitanje se lahko ustanovijo tudi sveti krajevnih skupnosti, če so krajevne skupnosti ustanovljene v skladu s tem statutom z referendumom (glej 8. člen tega statuta).
V Občini Vitanje se lahko ustanovijo vaške skupnosti posameznih naselij in trška skupnost Vitanje (glej 44. člen tega statuta).
Člani organov občine opravljajo svojo funkcijo praviloma neprofesionalno, razen občinske uprave, ki opravlja svojo funkcijo profesionalno. Statut pa dopušča članom organom občine izplačilo nagrad.
14. člen
Organi Občine Vitanje se volijo za štiri leta.
15. člen
Delo občinskih organov je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu občinskih organov, z navzočnostjo občanov in predstavnikov javnih občil na sejah občinskega sveta in občinskih odborov ter na druge načine, ki jih določa ta statut in poslovnik občinskega sveta.
Občinski svet obvešča javnost o svojem delu in o delu občinskih odborov.
Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in drugih občinskih organov, ki so zaupne narave.
16. člen
Občinski organi so sklepčni, če je na njihovih sejah navzoča najmanj polovica njihovih članov.
3.2. Občinski svet
17. člen
Občinski svet je najvišji in zakonodajni organ odločanja v Občini Vitanje.
Občinski svet ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut Občine Vitanje,
– sprejema odloke in druge občinske akte,
– sprejema poslovnik za svoje delo,
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja Občine Vitanje,
– potrjuje začasne nujne ukrepe,
– sprejema občinski proračun in zaključni račun,
– ustanavlja občinske odbore ter voli in razrešuje njihove člane,
– imenuje člane nadzornega odbora,
– imenuje volilne komisije za občinske volitve,
– voli in razrešuje podžupana,
– nadzoruje delo odborov, župana in podžupana,
– določa organizacijo in delovno področje občinske uprave ter nadzoruje njeno delo,
– določa načrt delovnih mest občinske uprave na predlog župana,
– imenuje upravne delavce, ki jih predlaga župan,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnin in nepremičnin s soglasjem župana,
– odloča o najemu občinskega posojila,
– razpisuje referendum,
– daje pobudo za sklice zborov občanov,
– določa nadomestilo oziroma plačo župana ter nadomestila članov občinskega sveta, odborov in nadzornega odbora, ustanavlja gospodarske in druge javne zavode ter javne gospodarske službe,
– daje koncesije,
– določa prispevke za opravljanje komunalnih storitev,
– daje soglasje k prevzemu opravljanja državnih nalog,
– odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in ta statut.
18. člen
Občinski svet daje tudi mnenje k imenovanju načelnikov upravnih enot.
Občinski svet odloča o vseh na Občino Vitanje prenešenih pistojnosti iz državne pristojnosti, če zakon ne določa, da o teh zadevah odloča drug občinski organ.
19. člen
Občinski svet Vitanje ima 10 članov.
Župan, člani nadzornega odbora, občinski uradniki, ter vodilni delavci v javnih zavodih, ki jih imenuje občinski svet, ne morejo biti člani občinskega sveta. Statut pa omogoča članom občinskega sveta, da opravljajo tudi določene zadeve profesionalno. O tem odloča občinski svet z večino glasov vseh članov sveta.
20. člen
Občinski svet se voli na podlagi splošne in enake volilne pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem.
Volilno pravico imajo državljani, ki imajo v Občini Vitanje stalno prebivališče.
Občinski svet se voli po večinskem načelu.
Za volitve občinskega sveta se Občina Vitanje lahko razdeli na volilne enote, ki jih določi odlok občinskega sveta.
21. člen
Občinski svet se konstituira na svoji prvi seji.
Prvo sejo občinskega sveta skliče dotedanji predsednik občinskega sveta. Do izvolitve novega predsednika občinskega sveta vodi sejo najstarejši član sveta.
Občinski svet je konstituiran, ko sprejme začasni poslovnik in izvoli predsednika sveta.
22. člen
Občinski svet izmed sebe izvoli predsednika in podpredsednika sveta.
Predsednik sveta predstavlja občinski svet in vodi njegovo delo.
Podpredsednik sveta pomaga predsedniku pri njegovem delu in po njegovem pooblastilu opravlja posamezne zadeve z njegovega delovnega področja.
Občinski svet ima tajnika, ki pomaga predsedniku pri pripravljanju in vodenju sej sveta, vodi zapisnik in opravlja druge zadeve po nalogu predsednika. Tajnika imenuje občinski svet na predlog župana.
V Občini Vitanje bo v vlogi tajnika občinske uprave in sekretarja občinskega sveta nastopala ena oseba. Kolikor bo delo v Občini Vitanje narekovalo zaposlitev nove osebe, bo le-to imenoval občinski svet na predlog župana. Celotno besedilo statuta se pod besedo tajnik smiselno glasi na tajnika občinske uprave in sekretarja občinskega sveta.
23. člen
Kandidata za predsednika občinskega sveta lahko predlaga najmanj četrtina članov sveta.
Kandidat je izvoljen z večino glasov vseh članov sveta. Če pri prvem glasovanju noben kandidat ne dobi zahtevane večine, se glasovanje ponovi. Pri ponovnem glasovanju se glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju dobila največ glasov.
Predsednik sveta je lahko razrešen na predlog najmanj četrtine članov sveta. Predsednik je razrešen, če za predlog za razrešitev glasuje najmanj polovica vseh članov sveta.
Na enak način kot predsednik se voli in razrešuje tudi podpredsednik sveta.
24. člen
Občinski svet se sestaja na sejah, ki jih sklicuje predsednik občinskega sveta na lastno pobudo, mora pa jih sklicati na zahtevo sveta, odbora, nadzornega odbora ali na zahtevo najmanj četrtine članov.
Predsednik mora sklicati sejo občinskega sveta tudi na obrazloženo zahtevo župana.
Predsednik mora sklicati sejo sveta najmanj enkrat v treh mesecih.
Dnevni red sveta predlaga predsednik sveta na lastno pobudo ali na predlog najmanj četrtine članov sveta. Dnevni red lahko predlagajo tudi vsi tisti, ki imajo pravico zahtevati sklic sveta, skupaj z zahtevo za sklic seje. O sprejemu dnevnega reda odloči svet.
Na vsaki seji občinskega sveta mora biti določen čas, najmanj pa pol ure, rezerviran za vprašanja, ki jih postavljajo člani sveta predstavnikom občinskih odborov, oziroma županu, ter za odgovore nanje.
25. člen
Seje občinskega sveta so javne.
Če to terja javni interes, lahko svet sklene, da se javnost izključi.
Člani občinskih odborov in župan imajo pravico prisostvovati sejam občinskega sveta. Predstavniki občinskih odborov so se na zahtevo občinskega sveta dolžni udeležiti seje odbora in odgovarjati na vprašanja članov občinskega sveta.
26. člen
Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina njegovih članov.
Občinski svet sprejema odločitve z večino navzočih članov, razen, če zakon ali ta statut določa drugačno večino.
Glasovanje je javno. Tajno se glasuje le, kadar tako določa zakon ali ta statut, in kadar tako zahteva najmanj četrtina članov sveta.
27. člen
Občinski svet ima svoj poslovnik, s katerim podrobneje ureja način dela, postopek odločanja in razmerja do drugih občinskih organov.
Svet sprejema poslovnik z dvetretjinsko večino navzočih članov.
3.3. Občinski odbori
28. člen
Občinski svet Vitanje ima naslednje občinske odbore:
– odbor za premoženje, finance in gospodarska vprašanja
– odbor za urbanizem in infrastrukturo
– odbor za družbene zadeve
– odbor za kmetijstvo
– odbor za razvoj podjetništva ter malega gospodarstva
– odbor za razvoj turizma in kmečkega turizma
– drugi odbori.
3.3.1. Splošne določbe
29. člen
Vsi občinski odbori, ki so omenjeni v tem statutu in ki bodo nastali z odlokom bodo imeli najmanj tri člane oziroma največ pet, od tega pri treh članih 1+2 (eden svetnik, dva občana) oziroma pri petih članih 2+3 (dva svetnika, trije občani). Odlok o ustanovitvi odbora pa lahko glede na potrebe določi drugo število.
Omenjeni odbori so delovna in svetovalna telesa občinskemu svetu Vitanje in bodo nastali z odlokom, ki bo tudi podrobnejše opredelil njihovo delovno področje oziroma pristojnosti.
30. člen
Občinski odbor v okviru svojega delovnega področja:
– predlaga svetu sprejem odločitev iz njegove pristojnosti,
– nadzoruje in usmerja delo občinske uprave,
– nadzoruje delovanje občinskih javnih služb,
– sprejema pravilnike in druge akte, ki jih nato potrjuje občinski svet,
– občinski odbor lahko opravlja druge zadeve, ki mu jih poveri občinski svet iz svoje pristojnosti.
Občinski svet sprejme odločitev o poveritvi zadev v odločanje občinskemu odboru z dvetretjinsko večino navzočih članov.
31. člen
Na predlog najmanj četrtine svojih članov lahko občinski svet izreče nezaupnico občinskemu odboru.
Nezaupnico lahko izreče le tako, da obenem z večino glasov vseh članov sveta izvoli nov odbor.
32. člen
Člane občinskega odbora izvoli občinski svet izmed svojih članov in občanov. Predsednika občinskega odbora izvolijo člani odbora izmed sebe z večino glasov vseh članov odbora.
O izvolitvi članov odbora se glasuje tajno na podlagi liste kandidatov. Na listo se uvrstijo kandidati, ki so jih predlagali najmanj trije člani sveta. Kandidate iz vrst občanov lahko predlagajo tudi zainteresirane organizacije v občini in občani.
Predlagani kandidati morajo imeti ustrezne pogoje in izobrazbo. Zato mora vsak predlagatelj podati obrazložitev zakaj je nekoga predlagal.
33. člen
Člani odbora so izvoljeni, če je za kandidatno listo glasovala večina članov občinskega sveta.
Če kandidatna lista ni dobila potrebne večine glasov, se na isti seji volijo člani odbora posamično na podlagi javnega glasovanja. Če na ta način niso izvoljeni vsi člani odbora, se lahko predlagajo novi kandidati, o katerih se opravi posamično glasovanje na isti seji občinskega sveta.
Če tudi na način iz prejšnjega odstavka ne pride do izvolitve vseh članov odbora, se glasovanje ponovi na naslednji seji sveta, vendar samo glede manjkajočih članov odbora.
3.3.2. Odbor za premoženje, finance in gospodarska vprašanja
34. člen
Odbor za premoženje, finance in gospodarska vprašanja opravlja naslednje naloge :
– obravnava proračun in zaključni račun Občine Vitanje,
– spremlja in po potrebi daje mnenje k izvrševanju proračuna,
– obravnava letni gospodarski načrt Občine Vitanje in spremlja gospodarjenje z občinskim premoženjem,
– obravnava vprašanja glede upravljanja in urejanja lokalnih gospodarskih javnih služb in daje mnenje k izbiri koncesionar ja,
– na zahtevo sveta daje mnenje glede vprašanj s področja gospodarstva in financ iz pristojnosti Občine Vitanje,
– opravlja druge naloge, ki mu jih bo določil odlok.
3.3.3. Odbor za urbanizem in infrastrukturo
35. člen
Odbor za urbanizem in infrastrukturo opravlja naslednje naloge :
– obravnava prostorske plane Občine Vitanje,
– pripravlja politiko prostorskega razvoja Občine Vitanje in spremlja njeno izvrševanje,
– daje mnenje k manjšim odmikom od sprejetih prostorskih planskih aktov v zvezi s posameznim posegom v prostor lokalnega pomena,
– obravnava vprašanja ureditve mestnega prometa,
– obravnava druga vprašanja s področja urbanizma in infrastrukture, ki mu jih bo določil odlok.
3.3.4. Odbor za družbene zadeve
36. člen
Odbor za družbene zadeve opravlja naslednje naloge:
– obravnava vprašanja v zvezi z izobraževanjem, kulturo, informacijsko dokumentacijsko dejavnostjo in športom ter rekreacijo,
– daje mnenje v zvezi z ustanovitvenimi akti javnih zavodov, ki opravljajo družbene zadeve javne službe lokalnega pomena,
– oblikuje socialno politiko Občine Vitanje in jo predlaga občinskemu svetu Vitanje v sprejem,
– skrbi za smotrno uporabo in povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj v Občini Vitanje,
– opravlja druge zadeve s področja družbenih služb in sociale, ki mu jih bo določil odlok.
3.3.5. Odbor za kmetijstvo
37. člen
Občinski odbor za kmetijstvo opravlja naslednje naloge:
– oblikuje politiko razvoja kmetijstva v Občini Vitanje,
– skrbi za enakomeren razvoj kmetijstva v Občini Vitanje, predvsem razvoj visoko ležečih kmetij,
– oblikuje strategijo razvoja kmečkega turizma,
– opravlja druge zadeve s področja kmetijstva, ki mu jih bo določil odlok.
3.3.6. Odbor za razvoj podjetništva ter malega gospodarstva
38. člen
Odbor za razvoj podjetništva ter malega gospodarstva opravlja naslednje naloge :
– oblikuje strategijo podjetništva ter malega gospodarstva v Občini Vitanje,
– pomaga z nasveti podjetnikom,
– oblikuje višino najemnine za lokale, ki so v lasti Občine Vitanje,
– opravlja druge naloge, ki mu jih bo določil odlok.
3.3.7.Odbor za razvoj turizma in kmečkega turizma
39. člen
Odbor za razvoj turizma in kmečkega turizma opravlja naslednje naloge :
– oblikuje strategijo razvoja turizma in kmečkega turizma,
– sodeluje z odborom za kmetijstvo pri razvoju kmečkega turizma,
– opravlja druge naloge, ki mu jih bo določil odlok.
3.4. Nadzorni odbor
40. člen
Nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem Občine Vitanje,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. Nadzorni odbor najmanj dvakrat letno poroča občinskemu svetu o svojih ugotovitvah, oziroma na zahtevo občinskega sveta, kadar potrebe to narekujejo.
41. člen
Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov.
Člani nadzornega odbora so imenovani na podlagi liste kandidatov z večino glasov navzočih članov občinskega sveta. Listo kandidatov določi predsednik občinskega sveta na podlagi predlogov najmanj četrtine članov občinskega sveta, zainteresiranih organizacij v občini in občanov.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, delavci občinske uprave ter člani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.
42. člen
Nadzorni odbor ima pet članov.
Nadzorni odbor vodi predsednik, ki ga imenuje občinski svet.
Delo nadzornega odbora ureja poslovnik, ki ga sprejme nadzorni odbor z večino glasov vseh članov. Do sprejema poslovnika se za delo odbora smiselno uporabljajo določbe začasnega poslovnika sveta.
3.5. Svet krajevnih skupnosti, vaških skupnosti in trške skupnosti Vitanje
43. člen
Svet krajevnih skupnosti predstavlja interese krajevnih skupnosti v Občini Vitanje.
Svet sestavljajo predstavniki krajevnih skupnosti.
Vsaka krajevna skupnost izvoli v svet po enega predstavnika.
44. člen
V Občini Vitanje se lahko ustanovijo vaške skupnosti in sicer za Ljubnico, Stenico, Skomarje del, Brezen, Sp. Dolič, Paka del in Hudinjo vključno z RTC Roglo.
V Občini Vitanje se lahko ustanovi tudi trška skupnost Vitanje za naselje Vitanje. Če bo ustanovljena, bo trška skupnost Vitanje postala pravni subjekt z svojim žiro računom. S tem statutom se ukinja svet krajevne skupnosti in skupščina Krajevne skupnosti Vitanje. Premoženje in naprave, s katerimi bo upravljala trška skupnost Vitanje, je lastnina Občine Vitanje.
Svet trške skupnosti Vitanje oziroma vaški sveti morajo imeti najmanj tri člane (1 svetnik + 2 občana) oziroma največ pet članov (1 svetnik + 4 občani). Odlok lahko glede na potrebe določi tudi drugo število, s tem da bodo v trški skupnosti Vitanje vsi člani občinskega sveta tudi člani trškega sveta Vitanje. Ustanovili se bodo podobno kot občinski odbori po 32. členu tega statuta in bodo svetovalni oziroma delovni organi občinskemu svetu. Če bodo iz trške skupnosti Vitanje oziroma iz vaških skupnosti nastale krajevne skupnosti kot je bila Krajevna skupnost Vitanje pred nastankom Občine Vitanje, se bodo ustanovile z referendumom kot ga predvideva 8. člen tega statuta.
45. člen
Svet daje mnenje občinskemu svetu, odborom, nadzornemu odboru in županu o vseh zadevah iz njihove pristojnosti, ki se nanašajo na interese krajevnih skupnosti oziroma vaških skupnosti in trške skupnosti Vitanje, zlasti pa o zadevah, ki se nanašajo na občinski proračun, na razvoj občine in na prostorsko ureditev občine.
Svet lahko zahteva od občinskega sveta, da ponovno obravnava in odloči o spremembi statuta ali o odloku, s katerim je uredil zadevo iz prejšnjega odstavka. To zahtevo lahko svet poda najkasneje v 15 dneh od sprejema takega akta. Odločitev o taki zahtevi sprejme svet z večino vseh članov sveta. Na mnenje sveta pa občinski svet Vitanje ni vezan.
3.6. Župan
46. člen
Občina ima župana in enega podžupana.
Župan je izvoljen na neposrednih volitvah, podžupana pa voli občinski svet z večino glasov vseh članov izmed občanov.
Župan opravlja svojo funkcijo neprofesionalno, s tem da je dana možnost glede na potrebe, da opravlja svojo funkcijo poklicno. O tem odloča občinski svet Vitanje. Obstaja pa možnost izplačila nagrade za delo župana v času neprofesionalnega opravljanja funkcije oziroma če bodo narekovale potrebe profesionalno zaposlitev. O tem odloča občinski svet.
47. člen
Župan je izvršilni organ Občine Vitanje in opravlja naslednje naloge:
– predstavlja in zastopa Občino Vitanje,
– skrbi in odgovarja za izvajanje odločitev občinskega sveta in občinskih odborov,
– vodi, nadzoruje in usmerja delo občinske uprave,
– opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon in ta statut.
Občinski svet lahko določi, da bo določene naloge iz pristojnosti občinskega sveta opravljal župan.
Župan lahko za opravljanje posamičnih nalog pooblasti tajnika Občine Vitanje.
48. člen
Župan mora zadržati izvajanje nezakonite odločitve občinskega sveta ali občinskega odbora. Če to stori, mora navesti razloge za zadržanje take odločitve na seji občinskega sveta oziroma občinskega odbora.
Če se odločitev sveta oziroma odbora nanaša na zadeve, ki je bila z zakonom poverjena Občini Vitanje, mora župan opozoriti pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost odločitve.
49. člen
Župan ima pravico udeleževati se sej občinskega sveta in občinskih odborov, sej nadzornega odbora pa le na njegovo povabilo. Na seje občinskega sveta mora biti župan pismeno obveščen.
50. člen
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu in ga nadomešča v odsotnosti. Župan lahko pooblasti podžupana za opravljanje posamičnih nalog iz njegove pristojnosti, ki mu jih določa zakon in ta statut.
3.7. Organi krajevnih skupnosti
51. člen
Organ krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti.
Svet volijo volivci s stalnim prebivališčem v krajevni skupnosti za štiri leta z referendumom, kot ga predvideva 8. člen tega statuta.
52. člen
Svet odloča o vseh zadevah v okviru nalog, ki jih samostojno opravlja krajevna skupnost.
Glede načina dela sveta se smiselno uporabljajo določbe tega statuta, ki urejajo način dela občinskega sveta.
Svet podrobneje uredi način svojega dela s poslovnikom.
53. člen
Svet izvoli izmed sebe predsednika in podpredsednika.
Svet imenuje tajnika, ki pomaga predsedniku sveta pri njegovem delu, vodi zapisnik in opravlja druge naloge po nalogu predsednika.
3.8. Neposredne oblike odločanja občanov
54. člen
Neposredne oblike odločanja občanov o lokalnih zadevah so zbor občanov, referendum in ljudska iniciativa.
3.8.1. Zbor občanov
55. člen
Zbor občanov se lahko skliče za vso občino ali pa za eno ali več krajevnih skupnosti.
56. člen
Zbor občanov v Občini Vitanje:
– razpravlja o spremembah statuta Občine Vitanje,
– razpravlja o povezovanju z drugimi občinami v širše samoupravne lokalne skupnosti,
– razpravlja o lokalni problematiki,
– razpravlja o delu občinskega sveta, župana in drugih občinskih organov,
– razpravlja o poročilih občinskih organov o njihovem delu,
– razpravlja o spremembah območja Občine Vitanje,
– o spremembah območja Občine Vitanje lahko razpravlja zbor občanov celotne Občine Vitanje,
– daje mnenja o zadevah iz prejšnjih alinej.
57. člen
Zbor občanov v krajevni skupnosti :
– razpravlja o problematiki v svoji skupnosti,
– razpravlja o delu svojega sveta oziroma o njegovem poročilu,
– razpravlja o delu svojega predstavnika v svetu krajevnih skupnosti,
– razpravlja o delu občinskih organov z vidika interesov svoje skupnosti,
– daje mnenja o zadevah iz prejšnjih alinej.
Smiselno se to nanaša tudi na zbor občanov v trški skupnosti Vitanje in vaških skupnostih.
58. člen
Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo, na pobudo občinskega sveta ali na zahtevo najmanj pet odstotkov volilcev v Občini Vitanje oziroma neki skupnosti, zbor občanov v krajevni skupnosti pa tudi na pobudo najmanj pet odstotkov volivcev v tej skupnosti ali na pobudo njenega sveta.
3.8.2. Referendum
59. člen
Občinski svet lahko o kakšnem svojem aktu ali drugi odločitvi razpiše referendum na lastno pobudo, mora pa ga razpisati, če to zahteva najmanj pet odstotkov volivcev v neki skupnosti oziroma najmanj deset volivcev v neki skupnosti.
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki imajo pravico voliti člane občinskega sveta.
Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje večina volivcev, ki so glasovali.
O spremembah območja Občine Vitanje je z referendumom odločitev sprejeta, če zanjo glasuje večina volilcev, ki so glasovali in to celotne Občine Vitanje.
60. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vodijo lokalne volitve.
Glede glasovanja na referendumu in drugih vprašanj, ki niso urejena v tem statutu, veljajo določbe zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, na njegovi podlagi pa se smiselno uporabljajo tudi določbe zakona o lokalnih volitvah.
61. člen
Občinski svet oziroma župan lahko razpišeta svetovalni referendum o posameznih vprašanjih posebnega pomena, da se ugotovi volja občanov.
Svetovalni referendum se lahko razpiše za vso Občino Vitanje ali za njen del.
Svetovalni referendum se mora razpisati na zahtevo najmanj pet odstotkov volivcev v občini oziroma krajevni skupnosti.
Svetovalni referendum ne zavezuje občinskih organov.
3.8.3. Ljudska iniciativa
62. člen
Najmanj pet odstotkov volivcev celotne Občine Vitanje lahko zahteva izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih organov.
Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta občinskega sveta, mora ta obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo sejo, o njej pa odločiti najkasneje v treh mesecih.
Če se zahteva nanaša na druge odločitve občinskih organov, mora pristojni organ o njej odločiti najkasneje v enem mesecu.
Glede postopka vložitve zahteve iz prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, ki urejajo ljudsko iniciativo.
IV. OBČINSKA UPRAVA
4.1. Organizacija občinske uprave
63. člen
Občinska uprava je organ Občine Vitanje, ki opravlja njene upravne naloge.
Organizacija občinske uprave je na predlog župana določena s tem statutom. Župan lahko predlaga spremembo organizacije občinske uprave, določene s tem statutom. Podrobnejša organizacija občinske uprave se lahko na predlog župana določi z odlokom.
64. člen
Občinsko upravo vodi župan.
Župan je za izvajanje občinskih predpisov in odločitev občinskega sveta odgovoren svetu.
Za neposredno izvajanje nalog uprave skrbi tajnik, ki ga na predlog župana imenuje občinski svet.
Župan lahko pooblasti tajnika za podpisovanje določenih aktov poslovanja.
65. člen
Naloge občinske uprave opravlja:
– občinski urad v okviru katerega se lahko ustanovijo oddelki za izvajanje določenih nalog uprave.
Urad opravlja vse upravne zadeve iz pristojnosti občinske uprave, razen tistih, za katere so ustanovljeni oddelki.
Občinska uprava zagotavlja opravljanje informacijske dejavnosti na svojem območju.
Za delo urada je tajnik odgovoren županu.
66. člen
Upravne naloge občinske uprave opravljajo tajnik, višji upravni, upravni in strokovno tehnični delavci.
Župan imenuje v skladu z načrtom delovnih mest tajnika občinske uprave, ki ga sprejme občinski svet na predlog župana, višje upravne, upravne in strokovno tehnične delavce.
Višje upravne delavce imenuje občinski svet na predlog župana.
Tajnik, višji upravni, upravni in strokovno tehnični delavci so upravičeni do plače, ki jo v skladu z zakonom ter načrtom delovnih mest in pravilnikom o nagrajevanju določi župan ter sprejme občinski svet.
67. člen
Občinska uprava izvršuje odloke, odredbe, pravilnike in navodila, ki jih izdajata občinski svet in župan po pooblastilu sveta.
Uprava izvršuje tudi zakone in druge predpise države, kadar občinska uprava v skladu z zakonom odloča o upravnih stvareh iz državne pristojnosti.
68. člen
V upravnih stvareh na prvi stopnji iz izvirne pristojnosti odloča tajnik, ki lahko pooblasti delavce uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje v upravnih stvareh, za opravljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega postopka in za odločanje v upravnih stvareh.
69. člen
V upravnih stavreh na prvi stopnji iz prenešene pristojnosti odloča župan, ki lahko za odločanje pooblasti zaposlenega v upravi, ki izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za vodenje upravnega postopka in odločanje.
70. člen
V upravnih stvareh izvirne pristojnosti na drugi stopnji odloča župan.
71. člen
V upravnem postopku o upravnih stvareh iz občinske in prenesene državne pristojnosti odločajo uradne osebe po zakonu o splošnem upravnem postopku in po posebnih postopkih določenih z zakonom.
72. člen
Tajnik skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in drugih predpisov o upravnem postopku.
Župan mora zagotoviti vodenje evidence o upravnih stvareh v skladu s predpisom Ministrstva za notranje zadeve.
73. člen
O upravnih stvareh iz občinske izvirne pristojnosti lahko odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje teh zadev in ima višjo ali visoko strokovno izobrazbo in opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku, v skladu s posebnim zakonom. Ob teh pogojih lahko na prvi stopnji v enostavnih upravnih stvareh odloča tudi uradna oseba, ki ima srednjo strokovno izobrazbo.
Če župan nima ustrezne strokovne izobrazbe za opravljanje dejanj v upravnem postopku, mora postopek do izdaje odločbe voditi uradna oseba, ki izpolnjuje pogoje za vodenje upravnega postopka po zakonu in tem statutu.
Administrativna dela v organih in službah Občine Vitanje lahko opravljajo delavci s srednjo strokovno izobrazbo.
74. člen
O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti občinske uprave odloča župan. Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor.
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz državne pristojnosti in na podlagi javnih pooblastil na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča ministrstvo, pristojno za ustrezno področje, oziroma njegov organ v sestavi.
75. člen
O izločitvi župana odloča občinski svet.
O izločitvi tajnika odloča župan.
O izločitvi uradne osebe odloča župan, če pa upravo vodi po pooblastilu župana tajnik, odloča o izločitvi uradnih oseb tajnik.
4.2. Nadzor nad zakonitostjo dela uprave
76. člen
Ministrstvo vsako na svojem področju, nadzoruje zakonitost splošnih in posamičnih aktov, ki jih iz svoje izvirne pristojnosti izdajajo župan, občinski svet in pooblaščeni delavci občinske uprave.
V zadevah, ki jih na organe občine prenese država, opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primernostjo in strokovnostjo njihovega dela.
Pri izvajanju nadzorstva po prejšnjem odstavku lahko pristojno ministrstvo predpiše organizacijo služb za izvajanje nalog iz državne pristojnosti in pogoje za opravljanje nalog na teh delovnih mestih ter daje obvezna navodila za opravljanje nalog iz državne pristojnosti.
77. člen
Občani lahko opozorijo pristojno ministrstvo, ki nadzoruje delo občinske uprave, naj ukrepa po zakonu o upravi, če ugotovi, da uprava, župan ali občinski svet pri odločanju ne ravnajo v skladu z zakonom, statutom in drugimi zakonitimi predpisi.
V. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE
78. člen
Občina Vitanje organizira javne službe na naslednjih področjih:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– javna snaga in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka.
– organizira javne službe z odlokom.
79. člen
Občina Vitanje skrbi tudi za:
– javno razsvetljavo,
– plakatiranje in okraševanje naselij,
– urejanje pokopališč ter pokopališko in pogrebno dejavnost,
– urejanje lokalnih cest,
– deratizacijo in dezinfekcijo.
– vse to in ostalo se bo urejalo z odlokom.
80. člen
Za izvajanje nalog iz prejšnjih dveh členov ustanavlja Občina Vitanje javna podjetja in javne gospodarske zavode, podeljuje koncesije in oblikuje režijske obrate v okviru občinske uprave.
81. člen
Občinski svet z odlokom o gospodarskih javnih službah določi vrste javnih služb ter načine in oblike njihovega izvajanja.
Občinski svet z odlokom ustanovi posamezno javno podjetje ali posamezni javni zavod.
VI. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE VITANJE
82. člen
Premoženje Občine Vitanje sestavljajo nepremične in premične stvari v lasti Občine Vitanje, denarna sredstva in pravice.
Občina Vitanje mora s premoženjem gospodariti kot dober gospodar.
Občinski svet odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnin in nepremičnin s soglasjem župana.
83. člen
Občina Vitanje pridobiva prihodke iz lastnih virov in iz davkov, taks, pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.
84. člen
Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe so zajeti v proračunu Občine Vitanje.
Proračun Občine Vitanje sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in drugi dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z občinskim premoženjem in načrtovani odhodki.
V računu financiranja se izkaže odplačevanje dolgov in zadolževanje Občine Vitanje.
85. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom. V imenu Občine Vitanje se smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni vsi s statutom in z zakonom predpisani pogoji za uporabo sredstev.
86. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Vitanje, če ni z odlokom Občine Vitanje drugače določeno.
87. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve Občine Vitanje ali najame posojilo največ 5 % sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta. O najetju posojila odloča župan.
88. člen
Občina Vitanje oblikuje svoje rezerve, v katere izloča del skupno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, ki se določi vsako leto s proračunom, vendar najmanj 0,5 % prihodka. Odstotek izločanja sredstev določi občinski svet na predlog župana.
Izločanje v rezervo se izvrši vsak mesec.
Izločanje prihodkov v rezerve preneha, ko dosežejo rezerve občine 2 % letni doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov za zadnje leto.
89. člen
Rezerva se uporablja:
1. za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer, kot so zlasti suša, potres, požar, poplave in druge naravne oziroma ekološke nesreče, epidemije oziroma preprečevanje epidemij, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci;
2. za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki pritekajo neenakomerno;
3. za kritje proračunskega primanjkljaja.
Sredstva za namene iz 1. in 3. točke prejšnjega odstavka se dajejo praviloma brez obveznosti vračanja, sredstva iz 2. točke morajo biti vrnjena v rezerve do konca leta.
O uporabi sredstev iz 1. in 3. točke prvega odstavka odloča občinski svet.
Z odlokom Občine Vitanje je lahko določeno, da župan odloča o uporabi sredstev za namene iz 1. točke prvega odstavka do zneska, določenega v proračunu za tekoče leto.
90. člen
Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, sprejme občinski svet zaključni račun proračuna za preteklo leto.
V zaključnem računu proračuna se izkažejo predvideni in doseženi prihodki, predvideni in doseženi odhodki, ter predvidena in dosežena izvršitev računa financiranja.
Občinski svet sprejme hkrati z zaključnim računom proračuna tudi premoženjsko bilanco Občine Vitanje na dan 31. decembra leta, za katerega se sprejema zaključni proračun. Zaključni proračun se predloži občinskemu svetu do konca marca tekočega leta za preteklo leto.
91. člen
Občina Vitanje se sme zadolževati z izdajo vrednostnih papirjev ali z najetjem posojil.
Občina Vitanje izda vrednostne papirje v skladu z zakonom.
Občina Vitanje se ne sme zadolževati v tujini, razen na podlagi zakona.
92. člen
Občina Vitanje se lahko zadolži le za financiranje investicij v infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih javnih služb.
O zadolžitvi odloča občinski svet.
O zadolžitvi Občina Vitanje obvesti Ministrstvo za finance v osmih dneh po sprejetju odločitve.
93. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Občina Vitanje, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
O soglasju odloča občinski svet.
Občine smejo dajati poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljice so, vendar največ do 5 % zagotovljene porabe v letu, v katerem se daje poroštvo.
94. člen
Prihodki Občine Vitanje za financiranje zagotovljene porabe so:
– davek na dediščine in darila,
– davek na dobitke iger na srečo,
– davek na promet nepremičnin,
– upravne takse,
– posebna taksa za uporabo igralnih avtomatov zunaj igralnic,
– davek na vikende,
– drugi davki, ki bodo nastali z odlokom. Prihodki iz prejšnjega odstavka pripadajo Občini Vitanje v višini, ki je določena z zakonom o njihovi uvedbi.
Za financiranje zagotovljene porabe pripada Občini Vitanje tudi del prihodkov od dohodnine, v višini določeni z zakonom.
95. člen
Prihodki Občine Vitanje za financiranje drugih nalog so:
– davek od premoženja,
– nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
– krajevne takse,
– komunalne takse,
– pristojbine,
– odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča in gozda,
– prihodki uprave,
– drugi prihodki, določeni s posebnimi zakoni.
Prihodki iz prejšnjega odstavka pripadajo Občini Vitanje v višini, ki je določena v aktu o njihovi uvedbi.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko občinski svet predpiše, da se davek od premoženja plačuje v višini, ki je do petkrat večja od višine, ki je določena z zakonom.
96. člen
Sredstva za tekočo finančno izravnavo se zagotavljajo za primer, če Občina Vitanje ne more zagotoviti zagotovljene porabe.
97. člen
Finančno poslovanje izvršuje knjigovodska služba.
Delo knjigovodske službe nadzorujejo župan ali tajnik (sekretar) in nadzorni odbor.
VII. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE VITANJE
7.1. Splošni akti Občine Vitanje
98. člen
Občinski svet sprejme statut Občine Vitanje in poslovnik za delo občinskega sveta.
Občinski svet sprejema odloke, odredbe, pravilnike in navodila kot splošne pravne akte.
Odloki in drugi splošni akti, ki jih je sprejela Skupščina občine Slov. Konjice in ki zadevajo območja sedanje Občine Vitanje ostanejo v veljavi, dokler Občina Vitanje ne sprejme svojega akta za to področje.
Občinski odbor lahko sprejme poslovnik za svoje delo in izdaja pravilnike.
Občinski svet sprejema prostorske in druge plane razvoja Občine Vitanje, občinski proračun in zaključni račun.
7.1.1. Statut
99. člen
Statut je temeljni splošni akt Občine Vitanje, ki ga sprejme svet z dvotretjinsko večino glasov vseh članov občinskega sveta.
7.1.2. Poslovnik
100. člen
S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino navzočih članov, se uredi organizacija in način dela občinskega sveta ter uresničevanje pravic in dolžnosti članov občinskega sveta.
7.1.3. Odlok
101. člen
Z odlokom ureja Občina Vitanje na splošni način zadeve iz svoje pristojnosti, ustanavlja organe občinske uprave in določa način njihovega dela ter ustanavlja javne službe.
Z odlokom ureja Občina Vitanje tudi zadeve iz prenesene pristojnosti, kadar je tako določeno z zakonom.
7.1.4. Odredba
102. člen
Z odredbo Občina Vitanje uredi določene razmere, ki imajo splošen pomen ali odreja način ravnanja v takih razmerah.
7.1.5. Pravilnik
103. člen
S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta ali odloka v procesu njunega izvrševanja.
7.1.6. Navodilo
104. člen
Z navodilom se lahko podrobneje predpiše način dela organov občinske uprave pri izvrševanju določb statuta ali odloka.
7.1.7. Proračun občine Vitanje
105. člen
S proračunom Občine Vitanje se razporedijo vsi prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe v Občini Vitanje.
Občinski proračun se sprejme za proračunsko leto, ki se začne in konča hkrati s proračunskim letom za državni proračun.
Občinski proračun je sprejet, če zanj glasuje najmanj večina navzočih članov občinskega sveta.
7.2. Postopek za sprejem odloka
106. člen
Odlok lahko predlaga vsak član občinskega sveta, župan, občinski odbor ali najmanj pet odstotkov volilcev v občini.
Predlog odloka pošlje predlagatelj predsedniku občinskega sveta.
107. člen
Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod, besedilo členov in obrazložitev.
Uvod obsega razloge za sprejem odloka, oceno stanja, cilje in načela odloka ter oceno finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem odloka.
108. člen
Predlagatelj določi svojega predstavnika, ki bo sodeloval v obravnavah predloga odloka na sejah občinskega sveta.
Župan lahko sodeluje v vseh obravnavah predloga odloka na sejah občinskega sveta, tudi kadar on ni predlagatelj.
109. člen
Predsednik občinskega sveta pošlje predlog odloka članom občinskega sveta in županu, kadar ta ni predlagatelj odloka, najmanj 15 dni pred dnem, določenim za sejo sveta na kateri bo obravnavan predlog odloka.
Občinski svet razpravlja o predlogu odloka na dveh obravnavah.
110. člen
V prvi obravnavi predloga odloka se razpravlja o razlogih, ki zahtevajo sprejem odloka ter o ciljih in načelih ter temeljnih rešitvah predloga odloka.
V drugi obravnavi razpravlja občinski svet po vrstnem redu o vsakem členu predloga odloka in o naslovu odloka. Ko občinski svet konča razpravo o posameznem členu predloga odloka, člani občinskega sveta o njem glasujejo. Na koncu člani občinskega sveta glasujejo še o naslovu odloka in o predlogu odloka v celoti.
111. člen
Kadar to zahtevajo izredne potrebe Občine Vitanje, naravne nesreče ali kadar gre za manj pomembne spremembe odlokov, lahko občinski svet sprejme odlok po hitrem postopku.
Pri hitrem postopku se združita prva in druga obravnava predloga odloka na isti seji.
Pri hitrem postopku je mogoče predlagati amandmaje na sami seji vse do konca obravnave predloga odloka.
O uporabi hitrega postopka odloči občinski svet na začetku seje pri določanju dnevnega reda. Hitri postopek lahko predlaga vsak predlagatelj odloka.
112. člen
V drugi obravnavi predloga odloka lahko predlagajo njegove spremembe in dopolnitve člani občinskega sveta in predlagatelj z amandmaji.
Župan lahko predlaga amandmaje tudi, kadar ni sam predlagatelj odloka.
Amandma mora biti predložen članom občinskega sveta najmanj sedem dni pred dnem, določenim za sejo občinskega sveta, na kateri bo obravnavan predlog odloka, h kateremu je predlagan amandma.
Na sami seji lahko predlaga amandma najmanj ena četrtina članov občinskega sveta.
113. člen
Amandma, člen odloka, naslov odloka, naslov odloka in odlok v celoti je sprejet, če zanj na seji občinskega sveta, na kateri je navzočih najmanj polovico članov, glasuje najmanj večino navzočih članov.
114. člen
O predlogih drugih splošnih aktov, razen občinskega proračuna, razpravlja in odloča občinski svet na eni obravnavi.
115. člen
Statut, odloki in drugi predpisi Občine Vitanje morajo biti objavljeni v uradnem glasilu in pričnejo veljati 15. dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.
7.3. Posamični akti občine Vitanje
116. člen
Posamični akti Občine Vitanje so odločbe in sklepi.
S posamičnimi akti sklepom ali odločbo odloča Občina Vitanje o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti, iz prenesene pristojnosti ter na podlagi javnih pooblastil.
117. člen
Organi Občine Vitanje odločajo o pravicah in dolžnostih posameznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v upravnih stvareh v upravnem postopku.
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izdajo organi občinske uprave v upravnem postopku odloča na drugi stopnji župan.
O pritožbah zoper posamične akte izdane v upravnih stvareh iz prenesene pristojnosti, odloča državni organ, ki ga določi zakon.
O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinskih organov odloča v upravnem sporu pristojno sodišče.
VIII. VARSTVO OBČINE VITANJE V RAZMERJU DO DRŽAVE IN ŠIRŠIH LOKALNIH SKUPNOSTI
118. člen
Občinski svet ali župan lahko vloži zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti predpisov države, s katerimi se posega v ustavni položaj in v pravice občine oziroma, če se s predpisi pokrajine, brez pooblastila oziroma soglasja Občine Vitanje, posega v njene pravice.
119. člen
Občinski svet ali župan lahko začneta pred ustavnim sodiščem spor o pristojnosti, če Državni zbor ali vlada s svojimi predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih v pristojnosti Občine Vitanje. Enako lahko postopa, če pokrajina ali druga občina posega v njeno pristojnost.
120. člen
Župan oziroma občinski odbor po pooblastilu občinskega sveta lahko kot stranka v upravnem sporu spodbijata konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi državni organi izvršujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko sprožita tudi, če osebe javnega in zasebnega prava z dokončnimi upravnimi akti uveljavljajo pravice na škodo javnih koristi Občine Vitanje.
121. člen
Župan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot stranka ali kot stranski intervenient, če bi lahko bile v teh postopkih oziroma, če so z že izdanimi akti prizadete pravice in koristi občine, določene z ustavo in zakoni.
122. člen
Občinski odbori so dolžni za potrebe občinskega sveta oblikovati mnenje glede pripravljajočih se predpisov, ki se tičejo koristi občine in pokrajine. Na tej podlagi oblikujejo občinski svet svoje mnenje, ki ga pošlje Državnemu zboru.
Občina Vitanje odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh in to:
– o upravnih stvareh iz svoje izvirne pristojnosti;
– o upravnih stvareh iz prenesene državne pristojnosti;
– o upravnih stvareh na podlagi javnih pooblastil.
IX. POVEZOVANJE OBČINE VITANJE V POKRAJINO IN DRUGO SODELOVANJE
123. člen
Občina Vitanje se poveže z drugimi sosednjimi občinami v širšo lokalno skupnost (pokrajino) zaradi uresničevanja skupnih koristi svojega prebivalstva.
Odločitev o vključitvi Občine Vitanje v pokrajino sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino vseh članov sveta.
O odločitvi občinskega sveta se v Občini Vitanje izvede referendum.
S statutarnim sklepom o vključitvi Občine Vitanje v pokrajino se določijo okvirne naloge, ki jih bo Občina Vitanje prenesla na pokrajino. S potrditvijo statusa pokrajine občinski svet dokončno določi prenesene občinske pristojnosti na pokrajino.
124. člen
Na pokrajino prenesene lokalne zadeve širšega pomena, za katere Občina Vitanje daje soglasje pokrajini in so določena s pokrajinskim statutom so:
– določitev skupne lokacije odlagališča odpadkov na svojem območju,
– gradnja medobčinskih komunalnih objektov in naprav,
– gradnja in financiranje medobčinskih cest.
125. člen
Člane pokrajinskega sveta izvoli občinski svet izmed svojih članov in župana na tajnem glasovanju. Izvoljeni so tisti predlagani kandidati, ki so dobili največ glasov. Med kandidati, ki so dobili enako število glasov, se glasovanje ponovi.
126. člen
Občinski svet lahko z dvotretjinsko večino navzočih članov sklene, da se Občina Vitanje poveže v skupnost ali zvezo dveh ali več občin, če je to koristno za urejanje in opravljanje zadev širšega pomena, pomembnih za občino. Če zahteva večina navzočih članov občinskega sveta, se lahko o takem povezovanju izvede razprava med občani in ugotovi njihova volja.
X. KONČNI DOLOČBI
127. člen
Statut Občine Vitanje začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
128. člen
Z dnem veljave tega statuta preneha veljati statut Krajevne skupnosti Vitanje.
Vitanje, dne 23. februarja 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vitanje
Zdenko Plankl, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti