Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1995 z dne 7. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1995 z dne 7. 4. 1995

Kazalo

931. Odlok o začasni organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava, stran 1552.

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 57/94) je Občinski svet Lendava na seji dne 16. marca 1995 sprejel
O D L O K
o začasni organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se izpostavi organizacija občinske uprave občine Lendava (v nadaljnjem besedilu: občinska uprava) ter določa njeno delovno področje.
2. člen
Občinska uprava je samostojna pri opravljanju svojih nalog v okviru ustave, zakonov in drugih predpisov in je za svoje delo odgovorna svetu občine ter županu, v zadevah od države prenesenih pristojnosti pa tudi resornemu ministrstvu.
3. člen
Občinska uprava izvršuje zakone, odloke in druge predpise ter splošne akte sveta občine in župana, izvaja razvojne smernice sveta, spremlja stanje na področjih za katera je ustanovljena, daje pobude za reševanje problemov s teh področij, izdaja izvršilne predpise, odloča o upravnih zadevah, pripravlja osnutke predpisov iz pristojnosti sveta in župana in drugih splošnih aktov in druga strokovna razvojna in servisna dela za svet in župana, njena delovna telesa in občane.
Občinska uprava s svojim delom zagotavlja uspešno uresničevanje pravic, potreb in interesov občanov.
4. člen
Občinska uprava in njene strokovne službe lahko nudijo določene strokovne naloge za zunanje uporabnike po predhodno sklenjeni pogodbi.
Občinska uprava lahko naroči izvajanje nekaterih strokovnih nalog pri zunanjih sodelavcih: organizacijah in posameznikih, vendar le v skladu s sklenjeno pogodbo in v soglasju z županom ali v skladu s koncesijskim aktom, sprejetim na svetu.
5. člen
Občinska uprava mora v zvezi z opravljanjem svojih nalog skrbeti za napredek in racionalizacijo organizacije in strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje delavcev.
Občinska uprava mora organizirati opravljanje svojega dela tako, da bo občanom omogočeno, da v čimkrajšem času in na najbolj kakovosten način uveljavljajo svoje pravice in potrebe ter izvršujejo svoje obveznosti.
6. člen
Delo občinske uprave je javno.
O delu občinske uprave obvešča javnost župan ali od njega pooblaščena oseba.
Občinska uprava oziroma njeni delavci morajo varovati tajnost podatkov, ki so z zakonom ali drugimi predpisi določeni kot osebna, državna ali uradna tajnost.
II. ORGANIZACIJA OBČINSKE UPRAVE
7. člen
V okviru občinske uprave se ustanovijo naslednji organi:
– oddelek za družbene dejavnosti
– oddelek za gospodarstvo in finance
– oddelek za okolje in prostor ter infrastrukturo
– oddelek za splošne zadeve.
Oddelek vodi načelnik oddelka, ki ga na predlog župana imenuje občinski svet.
8. člen
Oddelek za družbene dejavnosti opravlja naloge z naslednjih področij:
– vzgoja in izobraževanje
– zdravstvo
– kultura in kulturna dediščina
– šport in telesna kultura
– informacijsko-dokumentacijska dejavnost
– raziskovalna dejavnost
– socialno varstvo.
Oddelek za družbene dejavnosti opravlja tudi druge naloge, ki sodijo v njeno pristojnost.
9. člen
Oddelek za gospodarstvo in finance opravlja naloge na naslednjih področjih:
– pospeševanje razvoja gospodarskih dejavnosti
– kmetijstvo, kmetijska zemljišča in gozdovi
– finančno poslovanje
– proračun in zaključni račun
– računovodstvo in knjigovodstvo
– blagajniško poslovanje.
Oddelek za gospodarstvo in finance opravlja tudi druge naloge, ki sodijo v njeno pristojnost.
10. člen
Oddelek za okolje in prostor ter infrastrukturo opravlja naloge na naslednjih področjih:
– varstvo in izboljšanje okolja
– urejanje prostora in urbanizem
– lokalne gospodarske javne službe
– infrastruktura
– stanovanjsko gospodarstvo
– stavbna zemljišča.
Oddelek za okolje in prostor opravlja tudi druge naloge, ki sodijo v njeno pristojnost.
11. člen
Oddelek za splošne zadeve opravlja naloge na naslednjih področjih:
– pravne zadeve
– volitve in imenovanja
– priprava aktov
– kadrovske zadeve
– organizacijske zadeve
– administrativne in tehnične zadeve
– strokovna in organizacijska dela za svet, odbore, komisije in druge.
Oddelek za splošne zadeve opravlja tudi druge naloge, ki so potrebne za nemoteno delovanje občinske uprave in sveta.
III. FUNKCIONARJI IN VODILNI DELAVCI TER DELAVCI S POSEBNIMI POOBLASTILI
12. člen
Delo občinske uprave vodi župan oziroma v njegovi odsotnosti podžupan ali od župana pooblaščena oseba.
Podžupana imenuje na predlog župana občinski svet.
Osebni dohodek župana in podžupana določa za to pristojna komisija.
Osebni dohodek načelnika določi v skladu z veljavnimi predpisi župan.
13. člen
Višje upravne delavce in upravne delavce imenuje v naziv župan. Župan odloča o njihovem napredovanju v višji naziv in o njihovi razrešitvi.
Koeficient za določanje plače višjih upravnih delavcev določi župan.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na osnovi tega odloka določi župan najkasneje v 30 dneh po sprejetju tega odloka.
Delavce občinske uprave sprejema v delovno razmerje župan.
V disciplinski odgovornosti delavcev v občinski upravi določa župan, na drugi stopnji pa disciplinska komisija.
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1995.
Št. 01200-0001/95-ŠD
Lendava, dne 18. marca 1995.
Župan Občine Lendava
Jožef Kocon l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti