Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1995 z dne 7. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1995 z dne 7. 4. 1995

Kazalo

913. Začasni statutarni sklep o ustanovitvi in nalogah odbora za urbanizem in okolje, odbora za kmetijstvo in odbora za proračun in finance, stran 1544.

Na podlagi 30. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94) in 3. člena začasnega statutarnega akta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 5/95) je Svet občine Brežice na 3. seji dne 16. 3. 1995 sprejel
ZAČASNI STATUTARNI SKLEP
o ustanovitvi in nalogah odbora za urbanizem in okolje, odbora za kmetijstvo in odbora za proračun in finance
1. člen
Ustanovijo se:
– odbor za urbanizem in okolje,
– odbor za kmetijstvo,
– odbor za proračun in finance.
2. člen
Odbori iz prejšnega člena iz svojega delovnega področja:
– spremljajo stanje na svojem delovnem področju, poročajo o stanju in predlagajo potrebe,
– kot matična delovna telesa sodelujejo v postopku pri sprejemanju odlokov in drugih aktov,
– obravnavajo predloge, pobude in vprašanja, ki so jim dodeljena v obravnavo,
– spremljajo učinkovitost predpisov, dajejo občinskemu svetu predloge za spremembo oziroma za sprejem predpisov,
– opravljajo druge naloge, ki jim jih iz svoje pristojnosti poveri občinski svet in o njih v skladu s pooblastilom občinskega sveta oziroma tega sklepa tudi samostojno odločajo.
3. člen
Odbor dela in sprejema odločitve na sejah.
Odbor je sklepčen, če je navzoča večina članov.
Odbor veljavno sklepa z večino navzočih članov.
Način dela in odločanja odbora se lahko uredi s poslovnikom.
4. člen
Vsak odbor ima predsednika, podpredsednika in pet članov. Najmanj pet članov odbora se voli izmed članov sveta občine na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Dva člana odbora pa se lahko imenujeta izmed zunanjih članov strokovnjakov in poznavalcev področja dela za katerega je ustanovljen odbor. Na seji odbora so dolžni sodelovati pristojni delavci občinske uprave.
5. člen
Za opravljanje administrativno organizacijskih nalog za odbor skrbi župan z občinsko upravo.
6. člen
Odbor za urbanizem in okolje opravlja naloge iz 2. člena tega akta, ki se nanašajo na:
– varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom, zbiranje in odlaganje odpadkov in opravljanje drugih dejavnosti varstva okolja,
– varstvo naravnih spomenikov in arhitekturne kulturne dediščine,
– predloga spremembe prostorskih planov občine in načrtovanje drugih posegov v prostor,
– predlaga režim urejanja prometnega režima na cestah, kjer je to v pristojnosti lokalne skupnosti,
– naloge, ki so v skaldu z zakonom na področju, za katerega je ustanovljen odbor, v pristojnosti občinskega sveta,
– daje soglasje k PIA in manjšim odmikom od sprejetih prostorskih planskih aktov v zvezi s posameznimi posegi v prostor lokalnega pomena v postopku izdelave lokacijske dokumentacije.
7. člen
Odbor za kmetijstvo opravlja naloge iz 2. člena tega akta, ki se nanašajo na področje kmetijstva, gozdarstva, lovstva in ribištva, predvsem pa opravlja naloge, ki se nanašajo na:
– gospodarjenje in razdeljevanje sredstev, ki so v občinskem proračunu predvidena za razvoj, investicije in odškodnine v kmetijstvu
– posege in druge naloge v kmetijstvu, ki so v skladu z zakonom v pristojnosti občine.
Odbor samostojno odloča o izdajanju soglasij:
– za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč oziroma prekategorizacije,
– za manjše posege v 1. območje kmetijskih zemljišč v postopku pridobivanja lokacijske dokumentacije.
8. člen
Odbor za proračun in finance opravlja naloge iz 2. člena tega akta, ki se nanašajo na:
– oblikovanje vsebine osnutka proračunskega memoranduma in osnutka proračuna občine,
– financiranje porabnikov občinskega proračuna,
– gospodarjenje z občinskim premoženjem in sredstvi.
9. člen
Ta akt začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od dneva sprejema.
Št. 013-1/95
Brežice, dne 16. marca 1995.
Župan občine Brežice
Jože Avšič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti