Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1995 z dne 7. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1995 z dne 7. 4. 1995

Kazalo

886. Zakon o poravnavanju obveznosti do bank iz izplačanih deviznih vlog (ZPOBIDV), stran 1506.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o poravnavanju obveznosti do bank iz izplačanih deviznih vlog
Razglašam zakon o poravnavanju obveznosti do bank iz izplačanih deviznih vlog, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 28. marca 1995.
Št. 012-01/95-28
Ljubljana, dne 5. aprila 1995.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O PORAVNAVANJU OBVEZNOSTI DO BANK IZ IZPLAČANIH DEVIZNIH VLOG
1. člen
S tem zakonom se ureja način poravnavanja obveznosti iz naslova deviznih vlog, vloženih v banke na območju Republike Slovenije, ki so jih banke deponirale pri Narodni banki Jugoslavije in izplačale vlagateljem do 31. decembra 1992 (v nadaljnjem besedilu: izplačane devizne vloge), in sicer pri tistih bankah, v katerih do dneva uveljavitve tega zakona ni bil uveden sanacijski postopek v skladu z zakonom o predsanaciji, sanaciji, stečaju in likvidaciji bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 1/91 in 46/93).
2. člen
Obveznosti, ki izvirajo iz terjatev bank do Narodne banke Jugoslavije iz izplačanih deviznih vlog (v nadaljnjem besedilu: obveznosti do bank), prevzame Republika Slovenija pod pogoji, določenimi s tem zakonom.
3. člen
Obveznosti do bank ugotovi Banka Slovenije po stanju izplačanih deviznih vlog na dan 31. decembra 1992, preračunanih v DEM po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan 31. decembra 1992.
Obveznost do bank iz prejšnjega odstavka se poveča za obresti v višini 3 % na letni ravni za obdobje od 1. januarja 1991 do 31. decembra 1994.
Ne glede na določilo iz prejšnjega odstavka se obveznost do bank iz prvega odstavka tega člena poveča za obresti v višini 5 % na letni ravni od 1. januarja 1991 do 31. decembra 1994 pri bankah, katerih kapitalska ustreznost izračunana v skladu s 26. členom zakona o bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 1/91, 38/92 in 46/93) in podzakonskimi akti Banke Slovenije iz revidiranih letnih poročil po stanju na dan 31. decembra 1993 ni presegla 8 % tehtane aktive, oziroma izračunani jamstveni kapital v skladu s 15. členom zakona o bankah in hranilnicah in podzakonskimi akti Banke Slovenije na isti termin ni dosegel predpisane višine za ohranitev obstoječega dovoljenja za poslovanje.
Obveznost iz prvega odstavka se zmanjša za znesek, ki so ga banke iztožile od Republike Slovenije v gospodarskem sporu na osnovi protokola o kritju stroškov financiranja obveznosti banke iz naslova deviznega varčevanja. Iztoženi znesek se preračuna v DEM po srednjem tečaju Banke Slovenije za DEM na dan izplačila.
Za ugotovitev obveznosti do bank po prejšnjem odstavku morajo banke sporočiti Banki Slovenije na njeno zahtevo potrebne podatke v roku in na način, kot to določa Banka Slovenije.
4. člen
Obveznost do banke prevzame Republika Slovenija na zahtevo posamezne banke.
Banka lahko predloži zahtevo iz prejšnjega odstavka Ministrstvu za finance v roku 30 dni po pismenem pozivu Ministrstva za finance za predložitev zahteve.
Sestavni del zahteve iz prvega odstavka je izjava banke, da se odpoveduje vsem terjatvam do Republike Slovenije iz naslova protokola o kritju stroškov financiranja obveznosti banke iz naslova deviznega varčevanja.
5. člen
Terjatve banke do Narodne banke Jugoslavije iz izplačanih deviznih vlog, za katere je banka predložila zahtevo za prevzem obveznosti po prejšnjem členu, se s pogodbo prenesejo na Republiko Slovenijo.
Pogodbo iz prejšnjega odstavka sklene z banko minister za finance.
6. člen
Za prevzete obveznosti do bank bo Republika Slovenija izdala in izročila bankam, ki so sklenile pogodbo po 5. členu tega zakona, obveznice, ki glasijo na ime in so nominirane v tolarjih, rok zapadlosti je 20 let, letna obrestna mera pa 3 %.
Vrednost obveznic, ki pripadajo bankam, določi Banka Slovenije v skladu s 3. členom tega zakona po srednjem tečaju Banke Slovenije za DEM na dan 31. decembra 1994.
Banke, ki so od Slovenskih železarn prejele obveznice, izdane po zakonu o jamstvu Republike Slovenije za obveznice izdane zaradi sanacije Slovenskih železarn (Uradni list RS, št. 55/92), morajo pred prejemom obveznic iz prvega odstavka tega člena in najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona, predložiti poročilo pooblaščenega revizorja o višini terjatev, ki so bile poravnane z obveznicami Slovenskih železarn.
Če je iz poročila pooblaščenega revizorja iz prejšnjega odstavka razvidno, da je banka prejela več obveznic Slovenskih železarn, kot so znašale njene terjatve iz 2. člena zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznice izdane zaradi sanacije Slovenskih železarn, morajo presežek teh obveznic vrniti izdajatelju.
Če banka ne vrne presežka obveznic iz prejšnjega odstavka, čeprav bi bila to dolžna storiti, ali če ne predloži poročila pooblaščenega revizorja iz tretjega odstavka tega člena v predpisanem roku, ji Republika Slovenija ne izroči obveznic iz prvega odstavka tega člena.
7. člen
Obresti se bankam izplačujejo polletno, in sicer 15. februarja in 15. avgusta vsakega leta. Obresti se prvič izplačajo 15. avgusta 1995 in zadnjič 15. februarja 2015.
Glavnica dospe v plačilo ob zadnjem izplačilu obresti.
8. člen
Pri obveznicah iz 6. člena tega zakona se glavnica povečuje v višini 90 % stopnje rasti cen na drobno.
Obresti se izplačujejo na glavnico iz prvega odstavka tega člena.
9. člen
Sredstva za poravnavo obveznosti do bank in obresti se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije in iz virov prodaje državnega kapitala.
10. člen
Pravice iz obveznic zastarajo v treh letih po dnevu dospetja.
11. člen
Republika Slovenija izroči bankam obveznice iz 6. člena tega zakona najkasneje v roku 90 dni od predložitve zahteve banke iz 4. člena tega zakona.
12. člen
Podrobnejšo vsebino, način izdaje in uporabo obveznic iz 6. člena tega zakona ter način in postopek izplačila glavnice pred zapadlostjo in odkupa obveznic iz 13. in 14. člena tega zakona predpiše Vlada Republike Slovenije.
13. člen
Republika Slovenija bo vsako leto zagotovila na posebnem računu sredstva v višini največ 1/20 skupne vrednosti glavnice iz prvega odstavka 8. člena tega zakona.
Višina sredstev iz prejšnjega odstavka se določi v okviru proračuna Republike Slovenije za vsako leto posebej.
Sredstva iz prvega odstavka tega člena se uporabljajo za izplačilo glavnice ali za odkup obveznic.
14. člen
Republika Slovenija lahko posameznim imetnikom obveznic pred njihovo zapadlostjo izplača vso ali del glavnice iz prvega odstavka 8. člena tega zakona. O izplačilu vse ali dela glavnice pred zapadlostjo odloča Vlada Republike Slovenije.
Na zahtevo Ministrstva za finance mora imetnik obveznic Ministrstvu za finance izročiti obveznice iz 6. člena tega zakona, in sicer najkasneje v roku 15 dni od prejema zahteve. Če imetnik ne izroči obveznic v navedenem roku, nima več pravic iz teh obveznic.
15. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-10/93-3/6
Ljubljana, dne 28. marca 1995.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti