Številka 14
Uradni list RS, št. 14/1995 z dne 10. 3. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/1995 z dne 10. 3. 1995, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3506. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

678. Uredba o pristojbinah Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino za pridobitev in varstvo pravic industrijske lastnine
679. Uredba o cenah informacijskih in drugih storitev Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino
680. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o pristojbinah na področju veterinarstva
719. Uredba o spremembi uredbe o reorganizaciji PTT podjetja Slovenije p.o. v Telekom Slovenije p.o.
720. Uredba o načinu oblikovanja cen svežega svinjskega mesa

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

681. Odredba o dopolnitvi seznama opreme iz 2. člena in seznama reprodukcijskega materiala iz 3. člena uredbe o določitvi carinske stopnje "prosto" pri uvozu blaga za izgradnjo avtocest v Republiki Sloveniji
682. Odredba o spremembi odredbe o višini stroškov postopka za potrditev nove sorte oziroma za dovolitev introdukcije tuje sorte
683. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o delovni knjižici
684. Pravilnik o upravnem nadzoru v zdravstvu
685. Pravilnik o štipendiranju
686. Pravilnik o štipendiranju sodnikov in državnih tožilcev
687. Pravilnik o programu sodniškega pripravništva in pravniškem državnem izpitu
688. Navodilo za sestavo mnenj o delu sodniškega pripravnika
689. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v republiških državnih organih
690. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno za območje Republike Slovenije za februar 1995
721. Odredba o tretji izdaji enomesečnih zakladnih menic na ime
722. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila za uveljavljanje finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane

BANKA SLOVENIJE

691. Sklep o izročitvi bankovca za 10.000 tolarjev v obtok
692. Sklep o spremembi sklepa o pogojih, pod katerimi se sme pri poslovanju s tujino plačilo sprejeti ali opraviti v tuji gotovini

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

693. Sklep o določitvi območnih obrtnih zbornic, na katerih se vodi postopek izdaje obrtnih dovoljenj

OBČINE

Celje

694. Sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za traktorje in njihova priklopna vozila ter za specialna vozila komunalnih organizacij

Črnomelj

695. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Črnomelj za leto 1994
696. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta pridobivalnega prostora Rudnika Kanižarica in programskih zasnov za spremembo in dopolnitev prostorskih sestavin družbenega plana občine Črnomelj za obdobje 1986-1990

Gorenja vas-Poljane

697. Sklep o uvedbi samoprispevka
698. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v delu KS Poljane, ki je bil izveden 5.3.1995 v prostorih stanovanjske hiše Novak Pavleta, Dolenje Brdo 8

Idrija

699. Začasni poslovnik Občinskega sveta občine Idrija
700. Sklep o ukinitvi značaja dobrine v splošni rabi
701. Začasni statutarni sklep

Ljutomer

702. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna občine Ljutomer za leto 1994

Metlika

703. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Metlika za leto 1994

Mozirje

717. Odlok o oddajanju poslovnih prostorov v najem
718. Odlok o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor v Občini Mozirje, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje

Novo mesto

704. Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe in dopolnitve odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in primestna središča - bencinski servis Brod v Novem mestu
705. Sklep o javni razgrnitvi osnutka programske zasnove za zazidalni načrt za kompleks Karmeličanke kot sestavnega dela prostorskih sestavin družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990
706. Sklep o javni razgrnitvi osnutka programske zasnove za lokacijski načrt Severne obvoznice Novega mesta kot sestavnega dela prostorskih sestavin družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990
707. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za peskokop Soteska

Semič

708. Sklep o podaljšanju veljavnosti občinskih predpisov v občini Semič
709. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v občini Semič v prvem trimesečju 1995

Šentjur pri Celju

710. Odlok o začasni organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Šentjur pri Celju
711. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Šentjur pri Celju za leto 1994

Trebnje

712. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Trebnje za leto 1994
713. Odlok o zazidalnem načrtu obrtno stanovanjskega območja na Mirni
714. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi oziroma podaljšanja krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Trebelno

Tržič

715. Začasni poslovnik občinskega sveta
716. Začasni statutarni akt Občine Tržič

POPRAVKI

1. Popravek odredbe o določitvi števila strokovnih sodelavcev, sodnih referentov v zemljiški knjigi, administrativnih delavcev in tehničnih delavcev na okrajnih sodiščih
2. Popravek odredbe o homologiranju naprav za preprečevanje podleta od zadaj, vozil glede na montažo naprav za preprečevanje podleta in vozil glede na zaščito pred podletom
3. Popravek odredbe o homologiranju motornih koles glede na namestitev svetlobne opreme - št. 53.00
4. Popravek sklepa o izročitvi priložnostnih kovancev v prodajo in obtok
5. Popravek odloka o sprejetju prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Lendava
6. Popravek odloka o splošnih merilih in pogojih prostorskih ureditvenih pogojev za občino Vrhnika

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

19. Zakon o ratifikaciji Trgovinskega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Litve
20. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije
21. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije
22. Zakon o dopolnitvi zakona o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Italije v boju proti nezakonitemu trgovanju z opojnimi in psihotropnimi...

Vlada Republike Slovenije

23. Uredba o ratifikaciji sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Ministrstvom za znanost in tehnologijo Republike Slovenije in Državnim komitejem Ruske federacije za visoko šolstvo
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti