Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/1995 z dne 10. 3. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/1995 z dne 10. 3. 1995

Kazalo

697. Sklep o uvedbi samoprispevka, stran 1168.

Na podlagi 3. in 65. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 34. člena statuta KS Poljane je delni zbor krajanov vasi Dolenje Brdo dne 2. 2. 1995 sprejel
S K L E P
o uvedbi samoprispevka
1. člen
Referendum za uvedbo samoprispevka v delu KS Poljane, naselje Dolenje Brdo (hišne št. 3–12) je bil izveden 5. 3. 1995 v prostorih stanovanjske hiše Novak Pavleta, Dolenje Brdo 8 (pri Luku).
2. člen
Sredstva krajevnega samoprispevka se namenijo za obnovo krajevne ceste Prelaze–Jurman–križišče na Dolenjskem Brdu, in sicer rekonstrukcija ceste v dolžini 400 m.
3. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje dveh let, to je od 1. 3. 1995 do 28. 2. 1997.
4. člen
Za realizacijo referendumskega programa je potrebno zbrati 2,083.000 SIT, od tega zneska bo iz samoprispevka zagotovljeno 1,388.666 SIT, preostali del pa bo KS zbrala s sredstvi širše družbene skupnosti.
5. člen
Samoprispevek bodo plačevala gospodinjstva, ki imajo stalno bivališče v delu KS, za katerega je razpisan referendum in lastnik nepremičnine na tem območju, ki tu nima stalnega bivališča. Seznam zavezancev je potrdil zbor krajanov 2. 2. 1995.
Zavezanci bodo plačevali samoprispevek po naslednjih merilih:
Vsako gospodinjstvo (pod h. št. 3–12), in lastnik stare stanovanjske hiše Dolenje Brdo 3, plačujejo samoprispevek v 24 zaporednih mesečnih obrokih po 5.800 SIT.
Posamezni obroki zapadejo v plačilo do konca tekočega meseca.
6. člen
Vsem zavezancem iz 6. člena tega sklepa obračunava in odteguje samoprispevek na osnovi izstavljenih položnic računovodska služba KS Poljane.
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem žiro računu št.: 51510-842-027-82133.
7. člen
Zavezanci so dolžni poravnati zapadlo obveznost v roku, ki je določen v tem sklepu, sicer se jih bremeni z zamudnimi obrestmi po veljavnih predpisih. Morebitna izterjava bo v skladu z zakonom o davkih občanov preko davkoizterjevalca.
8. člen
Zbiranje in uporabo zbranih sredstev bo nadziral svet KS Poljane in gradbeni odbor za ureditev ceste. Gradbeni odbor, ki je odgovoren tudi za izvajanje del, ki se financirajo iz sredstev zbranega samoprispevka, je dolžan po končanem zbiranju samoprispevka dati poročilo zboru krajanov tega območja o višini in porabi teh sredstev.
9. člen
Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej določeno, se smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
10. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Župan
Občine Gorenja vas–Poljane
Jože Bogataj l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina