Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/1995 z dne 10. 3. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/1995 z dne 10. 3. 1995

Kazalo

686. Pravilnik o štipendiranju sodnikov in državnih tožilcev, stran 1159.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94) in prvega odstavka 32. člena zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94) izdaja ministrica za pravosodje
P R A V I L N I K
o štipendiranju sodnikov in državnih tožilcev
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se določajo postopek in pogoji za dodeljevanje štipendij sodnikom in državnim tožilcem za podiplomski študij prava ter za specialistični študij prava v državi ali v tujini oziroma za strokovno usposabljanje na kakšnem drugem področju, ki je povezano s sodniškim delom (v nadaljnjem besedilu: štipendija).
II. POSTOPEK IN POGOJI ZA PRIDOBITEV ŠTIPENDIJE
2. člen
Za štipendijo lahko zaprosijo sodniki in državni tožilci.
3. člen
Štipendijo lahko dobi sodnik oziroma državni tožilec, ki se obveže, da bo:
1. po končanem študiju ostal na delu kot sodnik oziroma državni tožilec vsaj toliko časa, kolikor je trajal študij;
2. redno opravljal študijske obveznosti in izpite;
3. ob koncu vsakega semestra predložil potrdila o opravljenih izpitih;
4. zaključil študij v roku, določenem s predmetnikom in učnim načrtom inštitucije v kateri se izobražuje.
4. člen
Štipendija se podeli na podlagi razpisa ministrstva za pravosodje, ki vsebuje naslednje podatke:
– število razpisanih štipendij in obseg sredstev predvidenih za ta namen;
– bistvene pogoje za pridobitev štipendije, določene z zakonom in s tem pravilnikom;
– rok v katerem je potrebno predložiti prijavo.
5. člen
Sodnik oziroma državni tožilec mora prijavi za štipendijo priložiti program podiplomskega študija, iz katerega morajo biti razvidni vsebina, čas trajanja in stroški tega študija.
6. člen
Po preteku roka za prijavo na razpis za dodelitev štipendije zbere ministrstvo za pravosodje prijave in jih s svojim mnenjem posreduje sodnemu svetu za sodnike in personalni komisiji za državne tožilce.
7. člen
Sodni svet in personalna komisija ob upoštevanju predvidenih sredstev in ugotovljenih potreb po dodatnih znanjih odločita o dodelitvi štipendij najboljšim kandidatom.
Na podlagi odločitev iz prejšnjega odstavka ministrstvo z izbranimi sklene pogodbe o štipendiranju v katerih stranki opredelita pogoje, pravice in obveznosti ter višino štipendije v skladu z zakonom in s tem pravilnikom.
8. člen
Višina štipendije se določi glede na višino stroškov izobraževanja – šolnine, stroškov za nabavo potrebne strokovne literature ter stroškov bivanja, če mora sodnik oziroma državni tožilec v času študija bivati zunaj kraja svojega prebivališča.
9. člen
Sodnik oziroma državni tožilec je dolžan povrniti ministrstvu za pravosodje stroške šolanja, dogovorjene v pogodbi o štipendiranju:
1. če preneha s študijem ali ga ne zaključi v roku določenem v pogodbi o štipendiranju;
2. če mu med študijem po lastni volji ali krivdi preneha delovno razmerje pri sodišču pri katerem je imel sklenjeno delovno razmerje ob sklenitvi pogodbe o štipendiranju;
3. če mu je po končanem izobraževanju po lastni volji ali krivdi prenehala funkcija sodnika oziroma državnega tožilca pred potekom časa, določenega v 1. točki 3. člena tega pravilnika.
10. člen
Rok za izpolnitev študijskih obveznosti oziroma obveznosti izobraževanja ministrstvo za pravosodje lahko podaljša, če nastopijo izjemne okoliščine, zaradi katerih sodnik svojih obveznosti ni mogel izpolniti v roku, določenem v pogodbi o štipendiranju.
11. člen
Za izjemne okoliščine se štejejo: daljša bolezen, odsotnost zaradi porodniškega dopusta, nepredvidene delovne naloge in drugi podobni razlogi.
12. člen
Ministrstvo za pravosodje ugotovi ali so podani razlogi iz 9. člena tega pravilnika s sklepom, s katerim določi tudi rok vračila sodniške štipendije.
13. člen
Ministrstvo za pravosodje lahko v celoti ali deloma oprosti sodnika oziroma državnega tožilca povračila stroškov študija, če ga iz opravičljivih razlogov ni mogel uspešno zaključiti ali če pogodbenih obveznosti ne more izpolniti zaradi težkih socialnih razmer.
III. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
14. člen
Ta pravilnik velja tudi za sodnike in državne tožilce, ki še niso izvoljeni v trajno sodniško funkcijo.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 604-50/94
Ljubljana, dne 17. februarja 1995.
Meta Zupančič l. r.
Ministrica
za pravosodje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti