Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/1995 z dne 10. 3. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/1995 z dne 10. 3. 1995

Kazalo

19. Zakon o ratifikaciji Trgovinskega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Litve, stran 77.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI TRGOVINSKEGA SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE LITVE
Razglašam Zakon o ratifikaciji Trgovinskega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Litve, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. februarja 1995.
Št. 012-01/95-8
Ljubljana, dne 28. februarja 1995
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI TRGOVINSKEGA SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE LITVE
1. člen
Ratificira se Trgovinski sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Litve, podpisan 29. marca 1994 v Ljubljani.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:
T R G O V I N S K I S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE LITVE
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Litve (v nadaljevanju pogodbenici), sta se
v želji, da bi še naprej krepili prijateljske odnose in pospeševali izmenjavo blaga in storitev in gospodarsko sodelovanje med državama,
v prepričanju, da je tako sodelovanje v skupnem interesu obeh in ob upoštevanju smernic, določenih na bonski konferenci KVSE-ja o gospodarskem sodelovanju, in
glede na to, da je ta sporazum korak naprej pri vzpostavitvi svobodne trgovine med državama v skladu z določili Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT),
dogovorili o naslednjem:
1. člen
V okviru zakonov in predpisov, ki veljajo v njunih državah, si bosta pogodbenici prizadevali za ukinitev ovir za trgovino z blagom in storitvami med obema državama.
2. člen
Pogodbenici bosta druga drugi podelili status države z največjimi ugodnostmi glede carin, ki veljajo za izvoz in uvoz blaga, in glede dajatev, ki imajo podobne učinke, ter tudi za postopke in formalnosti, ki vplivajo na trgovino.
Vendar pa gornja določila ne veljajo za podeljevanje ali ohranjanje
a) ugodnosti, ki se nanašajo na obstoječe ali bodoče sodelovanje v carinski uniji, skupnem trgu, svobodnem komercialnem področju, gospodarski zvezi ali drugi obliki regionalnega gospodarskega sodelovanja;
b) ugodnosti, ki jih ena ali druga pogodbenica daje sosednjim državam, zato da se pospešuje obmejna trgovina in obmejni prevoz;
c) ugodnosti v okviru splošnega sistema preferencialov (GSP).
3. člen
Pogodbenici bosta podpirali in pospeševali trgovino po običajnih komercialnih pogojih med subjekti v obeh državah in bosta tudi vzpodbujali sklepanje pogodb in izmenjavo informacij med subjekti in organi, ki sodelujejo na trgovinskem in gospodarskem področju, še zlasti kar zadeva zakone in predpise ter gospodarske in politične ukrepe.
4. člen
Plačila med obema državama se bodo izvrševala v konvertibilnih valutah, razen če se posamezni subjekti ne dogovorijo drugače v določenih primerih, in v skladu z ustreznimi predpisi, veljavnimi v državah pogodbenicah, kot tudi z mednarodno bančno prakso.
5. člen
Pogodbenici bosta v okviru zakonov in predpisov za uvoz in izvoz oprostili carine in drugih dajatev:
a) vzorce brez komercialne vrednosti in reklamna sredstva;
b) pripomočke ali sredstva, ki so bila prinešena za namen popravila ali montaže, pod pogojem, da se ti pripomočki ali sredstva ponovno izvozijo;
c) proizvode za sejme in razstave, pod pogojem, da se ponovno izvozijo;
d) posebne zabojnike in embalažo, ki se uporablja v mednarodni trgovini in ki se vrnejo,
e) blago, ki se prevaža kot tranzitno blago.
6. člen
Mešana komisija, ki jo sestavljajo predstavniki pogodbenic, pregleduje uresničevanje sporazuma, daje priporočila za spodbujanje trgovinskega in gospodarskega sodelovanja pogodbenic in rešuje kakršnekoli spore, ki bi nastali zaradi tolmačenja in uresničevanja sporazuma. Na željo ene ali druge pogodbenice se mešana komisija sestane izmenično v Republiki Sloveniji in Rerpubliki Litvi ob času, za katerega se dogovorita pogodbenici.
7. člen
Če ena ali druga pogodbenica ugotovita, da uvoz blaga, ki izvira z ozemlja druge pogodbenice, povzroča hudo škodo ali grozi, da jo bo povzročil, lahko ta pogodbenica zaprosi za čimprejšnje posvetovanje v mešani komisiji. Če rešitve ni mogoče najti s posvetovanjem, lahko pogodbenica prosilka sprejme zaščitne ukrepe.
Če okoliščine ne dopuščajo posvetovanj, potem lahko pogodbenica uvoznica sprejme zaščitne ukrepe. V tem primeru mora biti posvetovanje takoj po uvedbi teh zaščitnih ukrepov, če za to zaprosi druga pogodbenica.
8. člen
Ta sporazum začne veljati z datumom izmenjave obvestil o tem, da so bile opravljene zakonodajne formalnosti, potrebne za veljavnost tega sporazuma. Ta sporazum velja za čas petih let in se avtomatično podaljšuje za petletna obdobja, razen če ena pogodbenica šest mesecev pred njegovim iztekom ne pošlje drugi pogodbenici obvestila o odpovedi sporazuma.
Ta sporazum je sklenjen v Ljubljani dne 29. marca 1994 v dveh izvirnikih v slovenskem, litovskem in angleškem jeziku, vsa besedila so enako verodostojna.
V primeru razhajanja v razlagi prevlada angleško besedilo.
Za vlado
Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Za Vlado
Republike Litve
Adolfas Šleževičius l. r.
T R A D E A G R E E M E N T
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Lithuania (hereinafter referred to as “the Contracting Parties”),
wishing to further strengthen their friendly relations and to promote the exchange of goods and services and economic cooperation between their two cuntries,
believing such cooperation to be in their mutual best interest, bearing in mind the guidelines set forth by the CSCE Bonn Conference on Economic Cooperation,
and regarding this Agreement as a step towards the establishment of free trade between their two countries in accordance with the provisions of the General Agreeement on Tariffs and Trade (GATT),
have agreed as follows:
Article 1
Within the framework of the laws and regulations which apply in their respective countries, the Contracting Parties shall endeavour to abolish barriers to trade in goods and services between their two countries.
Article 2
The Contracting Parties shall accord most-favoured-nation status to each other with respect to duties applied to the exportation and importation of goods and with respect to charges which have a corresponding effect, and also with respect to procedures and formalities which affect trade.
The above provisions do not however, aplly as regards granting or retaining
a) advantages concerning any existing or future participation in a customs union, common market, free commercial area, economic union or any other form of regional economic collaboration;
b) advantages which either of the Contracting Parties accords to neighbouring countries in order to facilitate frontier trade and frontier transportation;
c) advantages within the Generalised System of Preferences (GSP).
Article 3
The Contracting Parties shall support and facilitate trade on normal commercial terms between entities in their two countries and shall also promote contracts and exchanges of information between entities and bodies which are involved in trade and economic cooperation, in particular as regards laws and regulations, economic and political measures.
Article 4
Payments between the two countries shall be effected in freely convertible currencies unless otherwise agreed by individual entities in particular cases, and in accordance with respective regulations which are in force in the countries of the Contracting Parties as well as with the international banking practise.
Article 5
Within the framework of their laws and regulations, the Contracting Parties shall exempt their imports and exports from duties and other charges for:
a) samples without commercial value and advertising media;
b) tools or means, brought in for the purpose of repair or assemblage under condition that these tools and means shall be reexported;
c) commodities applied for fairs and exhibitions under condition that they shall be reexported;
d) special containers and package used in international trade which shall be returned;
e) goods, which are conveyed as transit goods.
Article 6
The Joint Commission constituted from the representatives of the Contracting Parties shall review implementation of the Agreement, give recommendations stimulating trade and economic cooperation of the Contracting Parties and settle any dispute arising in interpretation and implementation of the Agreement. At the request of either Contracting Party, the Joint Commission meets in turn in the Republic of Slovenia and the Republic of Lithuania at the time the Contracting Parties have agreed.
Article 7
If either of the Contracting Parties establishes that the importation of goods which originate in the territory of the other Contracting Party causes or threatens to cause serious injury, this Contracting Party may request consultation, which shall take place as soon as possible at the Joint Commission. If a settlement is not reached by means of consultation, the requesting Contracting Party may take protective measures.
If the circumstances do not permit consultations, the importing Contracting Party may take protective measures. In this case, consultation should take place immediatley after the institution of such protective measures, if so requestetd by the other Contracting Party.
Article 8
This Agreement enters into force on the date of the exchange of the notifications of the completion of legislative formalities necessary for the validity of this Agreement. This Agreement shall remain valid for a period of five years. The period of validity of this Agreement shall be automatically extended for further successive periods of five years unless either of the Contracting Parties informs the other Contracting Party about the denunciation of the Agreement six months prior to its expiration.
This Agreement is done at Ljubljana on this 29 day of March 1994 in two originals, in the Slovene, Lithuanian and English languages, all texts being equally authentic.
In case of divergence of interpretation the English text shall prevail.
For the Government of
the Republic of Slovenia
dr. Janez Drnovšek, (s)
For the Government of
the Republic of Lithuania
Adolfas Šleževičius, (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi ministrstvo, pristojno za ekonomske odnose in razvoj.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 311-04/95-20/1
Ljubljana, dne 20. februarja 1995
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti