Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/1995 z dne 10. 3. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/1995 z dne 10. 3. 1995

Kazalo

699. Začasni poslovnik Občinskega sveta občine Idrija, stran 1169.

Na podlagi 36. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94) je Občinski svet občine Idrija na 1. seji dne 23. 12. 1994 sprejel
Z A Č A S N I P O S L O V N I K
Občinskega sveta občine Idrija
1. člen
S tem začasnim poslovnikom se ureja konstituiranje na prvih volitvah izvoljenega občinskega sveta (v nadaljnjem besedilu: svet) in njegovo delo v času, dokler ne bo sprejet poslovnik sveta.
2. člen
Svet se konstituira na svoji prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovico mandatov članov sveta.
3. člen
Prvo sejo sveta vodi do izvolitve predsednika sveta njegov najstarejši član. Na njegov predlog lahko svet odloči, da vodi prvo sejo drug član sveta.
Do imenovanja sekretarja sveta opravlja njegove naloge tajnik občinske volilne komisije.
4. člen
Svet najprej sprejme začasni poslovnik.
Po sprejemu začasnega poslovnika svet imenuje komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Komisija ima predsednika in štiri člane.
Kandidate za predsednika in člane komisije lahko predlaga vsak član sveta.
5. člen
Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se predloži poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev, potrdila o izvolitvi članov sveta in župana ter morebitne pritožbe kandidatov ali predstavnikov kandidatur oziroma list kandidatov.
Mandate članov sveta in župana potrdi svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, potem ko dobi njeno poročilo o pregledu potrdil o izvolitvi ter o vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb kandidatov ali predstavnikov kandidatur oziroma list kandidatov.
Svet skupaj odloči o potrditvi mandatov, ki niso sporni, o vsakem spornem mandatu pa odloča posebej.
Član sveta, katerega mandat je sporen, ne sme glasovati o potrditvi svojega mandata.
Šteje se, da je svet z odločitvijo o spornem mandatu odločil tudi o pritožbi kandidata ali predstavnika kandidature oziroma liste kandidatov.
6. člen
Po potrditvi mandatov članov sveta in župana, svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja izvoli predsednika in dva podpredsednika sveta.
Predsednik in dva podpredsednika sveta so izvoljeni z večino glasov vseh članov sveta. Če pri prvem glasovanju noben kandidat ne dobi potrebne večine, se glasovanje ponovi. Pri ponovnem glasovanju se glasuje o tistih dveh kandidatih za posamezno funkcijo, ki sta pri prvem glasovanju dobila največ glasov.
Glasovanje je javno, razen če svet z večino glasov navzočih članov sklene, da se glasuje tajno.
7. člen
Po izvolitvi predsednika in podpredsednika svet imenuje sekretarja sveta na predlog komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja.
Sekretar sveta opravlja in organizira strokovno in administrativno delo za svet ter pomaga predsedniku sveta pri pripravi in vodenju sej.
8. člen
Po izvolitvi predsednika in podpredsednika ter imenovanju sekretarja sveta se svetu predstavi župan.
9. člen
Po predstavitvi župana svet imenuje komisijo za pripravo statuta občine in poslovnika sveta na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Komisija za pripravo statuta občine in poslovnika sveta ima predsednika in štiri člane.
10. člen
Svet dela na rednih in izrednih sejah.
Redne seje se sklicujejo vsak mesec, praviloma najmanj enkrat na mesec. Sklic seje s predlogom dnevnega reda mora biti vročen članom sveta najkasneje štirinajst dni pred sejo.
Gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red redne seje, mora biti vročeno članom sveta najkasneje s sklicem seje.
Izredna seja se skliče za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne seje. Gradivo za izredno sejo mora biti vročeno članom sveta s sklicem izredne seje.
Seje sveta sklicuje predsednik sveta. Predsednik sveta mora sklicati sejo sveta na zahtevo najmanj četrtine članov sveta ali na zahtevo župana.
11. člen
Svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov. Odločitve sprejema z večino glasov navzočih članov, če ni z zakonom, statutom občine ali poslovnikom sveta določena drugačna večina.
Statut občine sprejme svet z dvotretjinsko večino vseh članov, poslovnik pa z dvotretjinsko večino navzočih članov.
12. člen
Ta začasni poslovnik velja do uveljavitve poslovnika sveta, ki mora biti sprejet najkasneje v enem mesecu po sprejemu statuta občine.
Št. 021-1/95
Idrija, dne 23. decembra 1994.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Idrija
Franci Jereb, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti