Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/1995 z dne 10. 3. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/1995 z dne 10. 3. 1995

Kazalo

21. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije, stran 83.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ROMUNIJE
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. februarja 1995.
Št. 012-01/95-9
Ljubljana, dne 28. februarja 1995
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ROMUNIJE
1. člen
Ratificira se Sporazum o mednarodnem cestnem prevozu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije, podpisan 15. marca 1994 v Sirriju na Kreti.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi:
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ROMUNIJE O MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU
Vlada Republike Slovenije in Vlada Romunije, v nadaljnjem besedilu pogodbenici, sta se v želji, da bi prispevali k medsebojno koristnemu razvoju komercialnih in ekonomskih odnosov, da bi pospešili in uredili mednarodni cestni prevoz potnikov in blaga med državama in tranzitno čez njuni ozemlji na podlagi enakopravnosti in medsebojne koristi, dogovorili naslednje:
1. člen
Področje veljave
1. Določila tega sporazuma veljajo za prevoz potnikov in blaga z vozili, registriranimi na ozemlju ene od obeh držav, pri neposrednem prometu med Republiko Slovenijo in Romunijo, tranzitno čez njuni ozemlji kot tudi za prevoz v tretje države in iz njih.
2. Ta sporazum ne vpliva na pravice in obveznosti ene ali druge pogodbenice, ki izhajajo iz določil drugih dvostranskih ali večstranskih sporazumov o mednarodnem cestnem prevozu blaga ali potnikov, ki za to pogodbenico veljajo.
2. člen
Definicije
Po tem sporazumu:
– izraz “prevoznik” pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki ima sedež v Republiki Sloveniji ali Romuniji, ki je pooblaščena v skladu z notranjimi zakoni, veljavnimi v pogodbenici, kjer je vozilo registrirano, opravljati mednarodni prevoz potnikov ali blaga po cesti, za naročnike ali svoj lastni račun;
– izraz “vozilo” pomeni sredstvo v cestnem prometu na motorni pogon, konstruirano in prilagojeno za prevoz več kot devetih oseb poleg voznika ali za prevoz blaga in je registrirano na ozemlju ene od pogodbenic;
Kot vozilo šteje tudi kombinacija, sestavljena iz vozila, vlačilca in priklopnika ali polpriklopnika, ki sta oba registrirana na ozemlju iste pogodbenice.
– izraz “dovolilnica” pomeni dokument, ki je izdan za uporabo z ali brez plačila davkov, v skladu s predpisi, veljavnimi v eni pogodbenici, in ki za prevoz blaga daje prevozniku pravico, da v času veljave dovolilnice opravi eno povratno potovanje v bilateralnem prometu ali tranzitno čez ozemlje druge pogodbenice; za prevoz potnikov, razen rednih prevozov, daje prevozniku pravico do opravljanja prevozov za določeno obdobje;
– izraz “odobritev” pomeni vsak dokument, izdan v skladu s predpisi, veljavnimi v eni od obeh pogodbenic, in ki daje prevozniku pravico do opravljanja rednega prevoza potnikov v neposrednem prometu ali tranzitno čez ozemlje ene od pogodbenic.
PREVOZ POTNIKOV
3. člen
Redni prevoz
1. Pri rednem prevozu se prevoz potnikov z vozili opravlja po dogovorjeni trasi v skladu z vnaprej dogovorjenimi voznimi redi in tarifami, pri čemer potniki vstopajo in izstopajo na kraju odhoda in prihoda in na drugih dogovorjenih krajih.
2. Redni prevoz morata odobriti pristojna organa vsake pogodbenice za proge na ozemlju ene ali druge pogodbenice, v skladu z določili notranjih zakonov in v dogovoru z državo, preko katere poteka tranzit. Odobritev se lahko izdaja prevoznikom obeh držav za dobo 1 do 5 let.
3. Zahtevki za pridobitev odobritve iz 2. člena tega sporazuma, vključno s sporazumom držav, preko kterih poteka tranzit, se v pisni obliki predložijo ustreznemu organu ene ali druge pogodbenice.
Zahtevki morajo v glavnem vsebovati naslednje podatke: ime in naslov prevoznika in podjetja, ki prevoz organizira; itinerer, vozni red in pogostnost prometa; tarife, kraje, kjer potniki vstopajo in izstopajo; trajanje vožnje kot tudi predvideno nosilnost vozila.
4. Pristojna organa pogodbenic na podlagi medsebojnega dogovora po pošti ali preko mešane komisije iz 14. člena tega sporazuma določita naslednje:
a) izročitev avtobusnih linij v obratovanje
b) vozne rede
c) tarife
d) pogoje prevoza (itinererje)
e) zmanjšanje, povečanje ali prenehanje rednih avtobusnih linij
f) druge zadeve, ki se nanašajo na redne prevoze.
4. člen
Občasni prevozi
1. Občasne prevoze potnikov razen prevozov, ki se opravljajo z rednimi linijami, lahko opravijo prevozniki ene ali druge pogodbenice, ki imajo samo dovolilnico za prevoz brez plačila cestnih davkov, ki jo je predhodno izdal pristojni organ druge pogodbenice, razen v primerih, omenjenih v 5. členu tega sporazuma.
2. Vlogo za pridobitev dovolilnic iz prvega odstavka tega člena je treba poslati v pisni obliki na pristojni organ druge pogodbenice in mora vsebovati vse podatke, ki se nanašajo na ime in naslov prevoznika, podjetja, ki prevoz organizira, itinerer, čas trajanja potovanja kot tudi registrsko številko vozila in nosilnost vozila.
5. člen
Prevozi, za katere ni potrebna dovolilnica
Prevozi potnikov, za katere ni potrebna dovolilnica, v bilateralnem prometu ali v tranzitu, se opravijo na podlagi seznama potnikov in so naslednji:
1. Občasen prevoz istih oseb z istim vozilom ves čas potovanja, pri čemer sta kraj odhoda in kraj prihoda v državi registracije vozila in noben potnik ne vstopi ali izstopi na ozemlju ali postankih v tujini (potovanja z “zaprtimi vrati”).
2. Občasen prevoz skupine oseb od kraja registracije vozila do kraja na ozemlju druge pogodbenice, pri čemer vozilo prazno zapusti to ozemlje.
3. Občasen prevoz potnikov tranzitno čez ozemlje druge pogodbenice, razen potovanj, ki se opravijo več kot enkrat v obdobju 16 dni.
Pri teh prevozih potniki izjemoma lahko vstopajo ali izstopajo na ozemlju druge pogodbenice samo na podlagi odobritve, ki jo predhodno izda pristojni organ te pogodbenice.
PREVOZ BLAGA
6. člen
Dovolilnice
1. Prevozi s tovornimi vozili, natovorjenimi ali praznimi, med ozemljema pogodbenic ali tranzitno, se opravijo na podlagi dovolilnic, pri čemer so izvzeti prevozi iz 7. člena.
2. Dovolilnico izda pristojni organ pogodbenice v državi, kjer je vozilo registrirano, za to vozilo, na ime prevoznika. Dovolilnica ni prenosljiva in se ne sme uporabljati za drugega prevoznika ali drugo vozilo.
3. Dovolilnica daje prevozniku dovoljenje, da ob povratku naloži blago na ozemlju druge države, če je to blago namenjeno v državo, v kateri je vozilo registrirano.
4. Pristojna organa pogodbenic se na podlagi vzajemnosti dogovorita o vrsti in številu dovolilnic.
7. člen
Prevozi, za katere ni potrebna dovolilnica
1. Prevozi blaga v bilateralnem prometu ali tranzitno, za katere ni potrebna dovolilnica, so naslednji:
a) prevoz praznih vozil za zamenjavo, vleko ali popravilo poškodovanih ali pokvarjenih vozil:
b) prevoz posmrtnih ostankov;
c) prevoz predmetov in umetniških del, namenjenih za sejme, razstave in kulturne prireditve;
d) prevoz predmetov in opreme v reklamne namene;
e) prevoz gospodinjskih potrebščin;
f) prevoz mehanizacije, pripomočkov ali živali za gledališke, glasbene, filmske ali športne prireditve, za cirkus ali sejme in razstave, kot tudi prevoz predmetov za snemanje filmov, radijskih ali televizijskih oddaj;
g) prevoz medicinske opreme v nujnih primerih, zlasti ob naravnih nesrečah in odprema blaga in paketov za človekoljubno pomoč;
h) prevoz žive živine za medicinske ali biološke namene, z uporabo posebnih vozil, razen za živino, namenjeno zakolu;
i) prevoz blaga z motornimi vozili, katerih dovoljena naložena teža, vključno s priklopniki, ne presega 6 ton ali katerih teža tovora, vključno s priklopniki, ne presega 3,5 ton;
j) prevoz blaga za lasten račun v skladu z medsebojnim dogovorom, ki ga doseže mešana komisija iz 14. člena.
2. Mešana komisija iz 14. člena tega sporazuma je pooblaščena, da vključi dodatke v seznam iz prvega odstavka tega člena.
3. Pogodbenici bosta vzpodbujali kombinirani prevoz, še zlasti uporabo morskih pristanišč v obeh državah.
SPLOŠNA DOLOČILA
8. člen
Prevoz iz tretjih držav ali v tretje države
Pooblaščeni prevozniki ene pogodbenice smejo po določilu iz 2. člena tega sporazuma opravljati prevoz blaga med ozemljem druge pogodbenice in tretje države, kot tudi iz tretje države na ozemlje druge pogodbenice samo, če so pridobili odobritev pristojnega organa te pogodbenice, razen če je vozilo v tranzitu med isto vožnjo, v okviru običajne trase, čez ozemlje države, v kateri je vozilo registrirano.
9. člen
Teža in dimenzija vozil
1. Če teža, dimenzije ali osna obremenitev vozila presegajo omejitve, ki veljajo na ozemlju ene pogodbenice, je potrebno za to vozilo pridobiti posebno dovolilnico, ki jo izda pristojni organ te pogodbenice. Če ta dovolilnica omejuje gibanje vozila na določeno traso, je treba prevoz opraviti samo po tej trasi.
2. Posebna dovolilnica ne izključuje dovolilnice, ki jo določa 6. člen tega sporazuma.
10. člen
Prevoz na ozemlju druge države
Prevozniki ene od pogodbenic, omenjeni v 2. členu tega sporazuma, niso pooblaščeni za opravljanje prevoza potnikov ali blaga med dvema točkama na ozemlju druge pogodbenice.
11. člen
Kontrola dokumentov
1. Pristojna organa pogodbenic se dogovorita o načinu kontrole prevozov, ki se opravljajo po določilih tega sporazuma.
2. Dokumente, potrebne za mednarodne prevoze, je treba imeti v vozilu in jih je treba pokazati na zahtevo pooblaščenih organov pogodbenic.
3. Vozniki vozil, registriranih na ozemlju ene pogodbenice, ki opravljajo mednarodne prevoze čez ozemlje druge pogodbenice, morajo imeti mednarodno vozniško dovoljenje in vozniško dovoljenje svoje države, potrdilo svoje države za vozilo in vse ostale dokumente v skladu z mednarodnimi predpisi, ki jih določi mešana komisija iz 14. člena tega sporazuma.
12. člen
Carinska določila
1. Vozila, registrirana na ozemlju ene pogodbenice, kot tudi priklopniki ali polpriklopniki, ki so registrirani v isti državi, in ki se uporabljajo za prevoze, omenjene v tem sporazumu, lahko začasno vstopajo na ozemlje druge pogodbenice in so oproščena uvoznih carinskih dajatev pod pogojem, da se ponovno izvozijo.
Isti pogoji veljajo za rezervne dele, pribor in običajno opremo, ki se uvozi skupaj z omenjenim vozilom in se skupaj z njim tudi ponovno izvozi.
2. Gorivo in maziva v običajnih količinah, predvidenih od proizvajalca vozila, in ki se uporabljajo za pogon oziroma za delovanje hladilnega sistema, so oproščeni plačila uvoznih carinskih dajatev in zanje ne veljajo ukrepi omejevanja in prepovedi uvoza.
3. Rezervni deli, ki se uvozijo zaradi popravila vozila, ki je bilo že začasno uvoženo, smejo v državo brez carinskih dajatev in zanje ne veljajo ukrepi omejevanja in prepovedi glede uvoza. Zamenjani deli se bodisi ponovno izvozijo ali pa uničijo pod nadzorom carinskih organov.
13. člen
Pristojni organi
Za spremljanje uresničevanja določil tega sporazuma bosta pogodbenici druga drugi sporočili imena pristojnih organov kot tudi vse spremembe s tem v zvezi.
14. člen
Mešana komisija
1. Za pregledovanje in reševanje zadev, ki izhajajo iz razlage in uporabe tega sporazuma, bo ustanovljena mešana komisija, sestavljena iz predstavnikov pristojnih organov pogodbenic.
2. Mešana komisija se bo izmenično sestajala na ozemlju pogodbenic na željo enega od obeh pristojnih organov.
15. člen
Plačila
1. Vsa plačila, ki izhajajo iz uporabe tega sporazuma, se izvedejo v konvertibilni valuti. Če med pogodbenicama velja sporazum o plačilu, se uporabijo njegova določila.
2. Katerikoli prevoznik ene pogodbenice bo oproščen plačila davkov in pristojbin za prevozno dejavnost na ozemlju druge pogodbenice, če plačujejo take davke in pristojbine na ozemlju države, kjer je registriran.
16. člen
Izpolnjevanje notranjih zakonov
V primerih, ki jih ne zajemajo določila tega sporazuma ali določila mednarodnih konvencij in dogovorov, ki sta jih podpisali pogodbenici, veljajo določila notranjih zakonov vsake pogodbenice.
17. člen
Sankcije
1. Če prevoznik ali spremstvo v vozilu ene pogodbenice ni upošteval ali niso upoštevali zakonov, ki veljajo na ozemlju druge pogodbenice, določil tega sporazuma ali pogojev, omenjenih v dovolilnici, lahko pristojni organ države, kjer je vozilo registrirano, na zahtevo pristojnega organa druge pogodbenice sprejme naslednje ukrepe:
a) izda opozorilo prevozniku, ki je storil prekršek;
b) začasno odvzame ali razveljavi dovolilnico, ki daje prevozniku pravico opravljati prevoze na ozemlju pogodbenice, kjer je prišlo do prekrška.
2. Pristojni organ, ki je ta ukrep sprejel, o tem obvesti pristojni organ druge pogodbenice.
3. Določila tega člena ne izključujejo zakonitih sankcij, ki jih eventualno uveljavljajo sodišča ali upravni organi države, kjer je prišlo do prekrška.
18. člen
Spori
1. Vsi spori v zvezi z razlago ali uporabo tega sporazuma se rešujejo z neposrednimi pogajanji med pristojnima organoma obeh pogodbenic.
2. Če pristojna organa ne dosežeta sporazuma, se spori rešujejo po diplomatski poti.
19. člen
Začetek veljavnosti
Ta sporazum se prične začasno uporabljati tretji dan po datumu podpisa in začne veljati na dan, ko sta pogodbenici druga drugo obvestili o izpolnjenih formalnostih, potrebnih v skladu z notranjimi zakoni glede postopkov za začetek veljave mednarodnih sporazumov.
20. člen
Spremembe sporazuma
Vse spremembe k temu sporazumu skleneta pogodbenici s pogajanji, veljajo pa v skladu s postopkom iz 19. člena.
21. člen
Veljavnost sporazuma
Ta sporazum velja pet let in se po izteku tega obdobja molče podaljšuje, če ga ena od pogodbenic pisno ne odpove najmanj 90 dni pred iztekom obdobja veljavnosti.
V Sirriju, dne 15. 3. 1994, v dveh izvirnikih v slovenskem in romunskem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako veljavni.
Za Vlado
Republike Slovenije
Igor Umek l. r.
Za Vlado
Romunije
Serba Mihailescu l. r.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi ministrstvo, pristojno za promet in zveze.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 326-07/95-7/1
Ljubljana, dne 20. februarja 1995
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina