Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/1995 z dne 10. 3. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/1995 z dne 10. 3. 1995

Kazalo

23. Uredba o ratifikaciji sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Ministrstvom za znanost in tehnologijo Republike Slovenije in Državnim komitejem Ruske federacije za visoko šolstvo, stran 88.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O ZNANSTVENEM IN TEHNOLOŠKEM SODELOVANJU MED MINISTRSTVOM ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO REPUBLIKE SLOVENIJE IN DRŽAVNIM KOMITEJEM RUSKE FEDERACIJE ZA VISOKO ŠOLSTVO
1. člen
Ratificira se Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Ministrstvom za znanost in tehnologijo Republike Slovenije in Državnim komitejem Ruske federacije za visoko šolstvo, podpisan v Moskvi 22. junija 1994.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:*
S P O R A Z U M
O ZNANSTVENEM IN TEHNOLOŠKEM SODELOVANJU MED MINISTRSTVOM ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO REPUBLIKE SLOVENIJE IN DRŽAVNIM KOMITEJEM RUSKE FEDERACIJE ZA VISOKO ŠOLSTVO
Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije in Državni komite Ruske federacije za visoko šolstvo (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) sta se
ker želita poglobiti in razširiti sodelovanje na področju znanosti in tehnologije,
ker se zavedata tako prednosti, ki izhajajo iz povečanega znanstvenega in tehnološkega sodelovanja, kakor tudi pomena le-tega za razvoj nacionalnih gospodarstev in dobro obeh držav,
dogovorili o naslednjem:
1. člen
Pogodbenici bosta razvijali in podpirali znanstveno in tehnološko sodelovanje med sodelujočimi organizacijami obeh držav na podlagi načel suverenosti, neodvisnosti, enakosti ter vzajemnosti in v obojestransko korist.
Sodelujejo lahko akademije, univerze, inštituti, znanstvena združenja, vladne organizacije in druge znanstveno-raziskovalne organizacije.
2. člen
Po tem sporazumu bo znanstveno in tehnološko sodelovanje potekalo v okviru:
– znanstvenih in tehnoloških raziskav in razvoja na skupaj dogovorjenih področjih;
– izmenjav znanstvenikov, strokovnjakov, raziskovalcev, univerzitetnih učiteljev in tehničnega osebja:
– izmenjav znanstvenih in tehnoloških informacij in dokumentacije v zvezi z dejavnostjo sodelovanja;
– izmenjav ali začasne uporabe opreme, instrumentov ali materiala, ki so potrebni za izvajanje tega sporazuma;
– skupnih znanstvenih konferenc, simpozijev, seminarjev in drugih srečanj;
– drugih oblik znanstvenega in tehnološkega sodelovanja, o katerih se pogodbenici medsebojno dogovorita.
Poleg navedenega bosta pogodbenici v največji možni meri spodbujali izmenjavo tehnologij med podjetji, vključno z dogovori o tehničnem sodelovanju.
3. člen
Pogodbenici bosta spodbujali in podpirali sodelovanje in udeležbo v multilateralnih in regionalnih znanstvenih, tehnoloških in razvojnih programih in projektih.
4. člen
Sodelovanje v okviru tega sporazuma poteka v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi obeh držav.
5. člen
Dejavnosti sodelovanja v okviru tega sporazuma potekajo na osnovi dogovorov o razumevanju ali drugih dogovorov (v nadaljevanju: dogovori o izvajanju), ki jih sklenejo vladne organizacije obeh strani. Ti dogovori o izvajanju podrobneje opredeljujejo različne vidike sodelovanja (postopke, financiranje, usmeritve itd.).
6. člen
Obravnava intelektualne lastnine, ki izhaja iz aktivnosti sodelovanja po tem sporazumu, se ureja z dogovori o izvajanju med sodelujočimi organizacijami, v katerih bo zagotovljeno ustrezno in učinkovito varstvo intelektualne lastnine. Sodelujoče organizacije bodo postale solastnice intelektualne lastnine, ki bo izhajala iz sodelovanja po tem sporazumu.
Znanstvene in tehnološke informacije nelastninskega značaja, ki izhajajo iz aktivnosti sodelovanja po tem sporazumu, bodo last obeh strani in bodo tajne; če bo potrebno, bodo na razpolago tretji strani, če ne bo drugače pisno dogovorjeno med sodelujočimi organizacijami.
7. člen
Znanstvenike, strokovnjake in institucije tretjih držav ali mednarodnih organizacij se na podlagi soglasja obeh pogodbenic lahko na njihove stroške, če ni drugače dogovorjeno, povabi k sodelovanju pri dejavnostih po tem sporazumu.
8. člen
Za izvajanje tega sporazuma pogodbenici ustanovita mešano komisijo šestih oseb, v katero tri člane imenuje Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije in tri Državni komite Ruske federacije za visoko šolstvo.
V okviru mešane komisije bosta pogodbenici določali osnovne usmeritve znanstveno-tehnološkega in izobraževalno-metodološkega sodelovanja ter usklajevali dela na skupnih znanstvenih in tehnoloških projektih.
Srečanja mešane komisije so praviloma enkrat letno, izmenično v Republiki Sloveniji in Ruski federaciji.
9. člen
Ta sporazum prične veljati, ko pogodbenici izmenjata obvestili o izpolnitvi zahtev internega postopka za njegovo uveljavitev.
Ta sporazum velja pet let in ostane v veljavi nadaljnja obdobja petih let, če nobena od pogodbenic šest mesecev pred iztekom pisno ne sporoči svoje namere, da odpoveduje sporazum.
10. člen
Sporazum je sestavljen v dveh izvodih v slovenskem, ruskem in angleškem jeziku, vsa besedila so enako verodostojna. Ob razlikah v razlagi je odločilno angleško besedilo.
Sestavljeno in podpisano v Moskvi 22. junija 1994.
Za Ministrstvo za znanost
in tehnologijo
Republike Slovenije
Dr. Rado Bohinc l. r.
Za Državni komite Ruske
federacije za visoko šolstvo
Dr. V. G. Kinelev l. r.
A G R E E M E N T
BETWEEN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE RUSSIAN FEDERATION STATE COMMITEE FOR HIGHER EDUCATION FOR SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION
The Ministry of Science and Technology of the Republic of Slovenia and the Russian Federation State Commitee for Higher Education (hereinafter referred to as the Contracting Parties)
Desiring to deepen and increase the cooperation in the field of science and technology
Recognizing the advantages to be derived by the people of the two countries from the inreased scientific and technological cooperation, as well as of its importance for the development of national economies and prosperity of both countries
have agreed as follows:
Article 1
The Contracting Parties shall develop and support scientific and technological cooperation between cooperating organizations of the two countries on the basis of the principles of sovereignty, independence, equality and reciprocity, to the benefit of both countries.
Cooperating organizations may include academies of sciences, scientific institutes, scientific societies, universities, government agencies and other scientific and research organizations.
Article 2
According to this agreement, scientific and technological cooperation shall be promoted through:
– Scientific and technological research and development in areas jointly agreed upon;
– Exchange of scientists, specialists, researchers, university teachers and technicians;
– Exchange of science and technology information and documentation in the context of cooperative activities;
– Exchange or temporary usage of equipment, instruments or materials necessary for the implementatin of this Agreement;
– Joint scientific conferences, symposia, seminars and other meetings;
– Other forms of scientific and technological cooperation which can mutually be agreed upon by the Contracting Parties.
Besides, the Contracting Parties shall encourage to the maximum possible extent, exchange of technologies between enterprises, including technical collaboration arrangements.
Article 3
Conctracting Parties shall encourage and support cooperation and participation in multilateral and regional scientific, technological and development programs and projects.
Article 4
Cooperation under this Agreement shall be subject to the applicable national laws and regulations of both countries.
Article 5
Cooperative activities under this Agreement shall take place under implementing memoranda of understanding or other arrangements (hereinafter “implementing arrangements”) concluded between government agencies of the two sides. Such implementing arrangements shall define, in more detail, different aspects of cooperation (procedures, financing, topics, etc.).
Article 6
The treatment of intellectual property arising from the cooperative activities under this Agreement shall be regulated by the implementing arrangements between the cooperative organizations in which an adequte and efficient intellectual-property protection shall be guaranteed. The cooperative organizations shall become joint owners of intellectual property resulting from cooperation under this Agreement.
Scientific and technological information of non-proprietary nature deriving from the activities under this Agreement shall be possessed by both sides and kept secret; if necessary such information shall be made available to a third party, unless otherwise agreed in writing by the cooperative organizations.
Article 7
Scientists, technical experts and institutions from other countries or international organizations may be invited, upon consent of both Contracting Parties, to participate at their own expense, unless otherwise agreed, in activities being carried out under this Agreement.
Article 8
For the purpose of the implementation of this Agreement the Contracting Parties shall set up a Mixed Commission of six persons, three of them are to be designated from the Ministry of science and technology of the Republic of Slovenia and three of them are to be designated from the Russian Federation State Commitee for Higher Education.
In the frame of this agreement, Contracting Parties shall determine basic directions of scientifical, technological, educational and metodological cooperation and harmonize work on scientific and technological projects jointly agreed upon.
Mixed Commission meetings shall be held as a rule, once a year, alternately in the republic of Slovenia and in the Russian Federation.
Article 9
This Agreement shall enter into force upon an exchange of notes confirming that the Contracting Parties have completed their respective internal requirements necessary for the entry into force.
This Agreement shall remain in force for a period of five years and continue in force thereafter for successive periods of five years, unless either Contracting Party notifies in writing six months in advance of its intention to denounce the Agreement.
Article 10
This Agreement is done in duplicate in Slovene, Russian and English languages. All copies are equally authentic. In case of different interpretation the English text prevails.
Done and signed in Moscow, June 22nd, 1994.
For Ministry of Science
and Technology
of the Republic of Slovenia
Dr. Rado Bohinc, (s)
For Russian Federation
State Commitee for
Higher Education
Dr. V. G. Kinelev, (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za znanost in tehnologijo.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 680-02/93-24/4-8
Ljubljana, dne 2. februarja 1995
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
* Besedilo sporazuma v ruskem jeziku je na vpogled v Službi za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti