Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/1995 z dne 10. 3. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/1995 z dne 10. 3. 1995

Kazalo

714. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi oziroma podaljšanja krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Trebelno, stran 1179.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in statuta Krajevne skupnosti Trebelno je Svet Krajevne skupnosti Trebelno na seji dne 17. 2. 1995 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma o uvedbi oziroma podaljšanja krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Trebelno
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Trebelno se razpiše referendum o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za financiranje:
1. preplastitev lokalnih cest
2. rekonstrukcija in asfaltiranje lokalnih cest
3. rekonstrukcija in asfaltiranje krajevnih cest
4. odkup zemljišča in zgraditev mrliške vežice v Trebelnem.
2. člen
Program nalog iz 1. člena tega sklepa je po cenah februar 1995 ocenjen na 56,000.000 SIT, in sicer:
1. preplastitev lokalnih cest z AB 3 cm 10,865.000 SIT,
2. rekonstrukcija in asfaltiranje lokalnih cest 11,250.000 SIT,
3. rekonstrukcija in asfaltiranje krajevnih cest 27,180.000 SIT,
4. odkup zemljišča in zgraditev mrliške vežice 7,000.000 SIT.
3. člen
S sredstvi samoprispevka se bo v celoti financiral program iz 2. člena.
4. člen
Referendum bo v nedeljo, 9. 4. 1995 od 7. do 19. ure na glasovalnih mestih, ki jih bo določila krajevna volilna komisija.
5. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na poseben račun Krajevne skupnosti Trebelno, št. 52120-842-130-82107. Z njimi bo v skladu s programom razpolagal svet krajevne skupnosti. O realizaciji programa in porabi sredstev samoprispevka mora svet krajevne skupnosti redno poročati zboru občanov Krajevne skupnosti Trebelno.
6. člen
Samoprispevek bo uveden oziroma podaljšan za dobo petih let, in sicer od 1. 6. 1995 do 31. 5. 2000.
7. člen
Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Trebelno, in sicer:
– zavezanci, ki imajo plačo iz delovnega razmerja oziroma nadomestila ter druge dohodke in prejemke, ki imajo značaj plače, po stopnji 2,5 % od neto plače oziroma nadomestila;
– zavezanci, ki imajo dohodek od samostojnega opravljanja gospodarskih in poklicnih dejavnosti ter avtorskih pravic, če se jim ugotavlja dohodek po stopnji 2,5 % od neto plače in če se jim ne ugotavlja dohodek (dopolnilna gospodarska ali poklicna dejavnost, avtorske pravice) po stopnji 2,5 % od dohodka;
– zavezanci, ki prejemajo pokojnino, po stopnji 2,5 % izplačane pokojnine, razen tistih, katerih pokojnina je enaka ali nižja od zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo in tistih, katerih pokojnina ne presega 140 % najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo;
– zavezanci, ki imajo dohodek od kmetijske dejavnosti po stopnji 2,5 % letno od katastrskega dohodka in dohodka od gozdov;
– zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov, navedenih v tem času, plačujejo samoprispevek za vsak vir posebej.
8. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Trebnje.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka se Krajevni skupnosti Trebelno dostavi seznam zaposlenih oziroma upokojencev za katere se nakazuje samoprispevek.
9. člen
Samoprispevek se ne plačuje od socialnovarstvenih pomoči, od otroških dodatkov, invalidnin, od štipendij učencev in študentov na proizvodnem delu oziroma delovni praksi, od regresa za letni dopust in od jubilejnih nagrad in odpravnin.
10. člen
Pravico do glasovanja imajo vsi občani, ki so vpisani v volilnem imeniku s stalnim bivališčem v Krajevni skupnosti Trebelno in so starejši od 18 let, oziroma starejši od 15 let, če so v delovnem razmerju.
11. člen
Referendum vodi volilna komisija Krajevne skupnosti Trebelno pri čemer smiselno uporablja določila zakona o volitvah in določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
12. člen
Družbeni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s sredstvi samoprispevka opravlja nadzorni odbor Krajevne skupnosti Trebelno. Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje Republike Slovenije ter Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Trebnje v okviru svojih pristojnosti.
13. člen
Na referendumu glasujejo občani neposredno z glasovnicami. Na glasovnicah je naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST TREBELNO
             G L A S O V N I C A
Na referendumu dne 9. 4. 1995 za uvedbo oziroma podaljšanje samoprispevka v denarju za dobo 5 let to je od 1. 6. 1995 do 31. 5. 2000 za financiranje programa v KS Trebelno:
1. preplastitve lokalnih in krajevnih cest
2. rekonstrukcija in asfaltiranje lokalnih cest
3. rekonstrukcija in asfaltiranje krajevnih cest
4. odkup zemljišča in gradnja mrliške vežice
glasujem
ZA                                 PROTI
                (pečat)
Tisti, ki glasuje izpolni glasovnico tako, da obkroži ZA, če se strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma PROTI, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
14. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Trebelno.
15. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (9. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 71/93).
16. člen
Poročilo o izidu referenduma in po uspešno izvedenem referendumu tudi sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka se objavita v Uradnem listu Republike Slovenije.
17. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Trebelno, dne 7. marca 1995.
Predsednik
Krajevne skupnosti Trebelno
Stane Urek l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina