Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/1995 z dne 10. 3. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/1995 z dne 10. 3. 1995

Kazalo

715. Začasni poslovnik občinskega sveta, stran 1180.

Na podlagi 36. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 - odločba US RS, 45/94 - odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94) je Občinski svet občine Tržič na 1. seji dne 21. 12. 1994 sprejel
Z A Č A S N I P O S L O V N I K
občinskega sveta
1. člen
S tem začasnim poslovnikom se ureja konstituiranje na prvih volitvah izvoljenega občinskega sveta (v nadaljnjem besedilu: svet) in njegovo delo v času, dokler ne bo sprejet poslovnik sveta.
2. člen
Svet se konstituira na svoji prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov sveta.
3. člen
Prvo sejo sveta vodi do izvolitve predsednika sveta njegov najstarejši član. Na njegov predlog lahko svet odloči, da vodi prvo sejo drugi najstarejši član sveta.
Do imenovanja tajnika sveta opravlja njegove naloge tajnik občinske volilne komisije.
4. člen
Svet najprej sprejme začasni poslovnik.
Po sprejemu začasnega poslovnika svet imenuje komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Komisija ima predsednika in štiri člane.
Kandidate za predsednika in člane komisije lahko predlaga vsak član sveta.
5. člen
Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se predloži poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev, potrdila o izvolitvi članov sveta in župana ter morebitne pritožbe kandidatov ali predstavnikov kandidatur oziroma list kandidatov.
Mandate članov sveta in župana potrdi svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, potem ko dobi njeno poročilo o pregledu potrdil o izvolitvi ter o vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb kandidatov ali predstavnikov kandidatur oziroma list kandidatov.
Svet skupaj odloči o potrditvi mandatov, ki niso sporni, o vsakem spornem mandatu pa odloča posebej.
Član sveta, katerega mandat je sporen, ne sme glasovati o potrditvi svojega mandata.
Šteje se, da je svet z odločitvijo o spornem mandatu odločil tudi o pritožbi kandidata ali predstavnika kandidature oziroma liste kandidatov.
6. člen
Po potrditvi mandatov članov sveta in župana svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja izvoli predsednika in podpredsednika sveta.
Predsednik in podpredsednik sveta sta izvoljena z večino glasov vseh članov sveta. Če pri prvem glasovanju noben kandidat ne dobi potrebne večine, se glasovanje ponovi. Pri ponovnem glasovanju se glasuje o tistih dveh kandidatih za posamezno funkcijo, ki sta pri prvem glasovanju dobila največ glasov.
Glasovanje je javno, razen če svet z večino glasov navzočih članov sklene, da se glasuje tajno.
7. člen
Po izvolitvi predsednika in podpredsednika svet imenuje tajnika sveta na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Tajnik sveta opravlja in organizira strokovno in administrativno delo za svet ter pomaga predsedniku sveta pri pripravi in vodenju sej.
8. člen
Po izvolitvi predsednika in podpredsednika ter imenovanju tajnika sveta se svetu predstavi župan.
9. člen
Po predstavitvi župana, svet imenuje komisijo za pripravo statuta občine in poslovnika sveta na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Komisija za pripravo statuta občine in poslovnika sveta ima predsednika in štiri člane.
10. člen
Svet dela na rednih in izrednih sejah.
Seje sveta sklicuje predsednik sveta. Predsednik sveta mora sklicati sejo sveta na zahtevo najmanj četrtine članov sveta ali na zahtevo župana.
Redne seje se sklicujejo praviloma vsak mesec, predvidoma zadnji teden v mesecu. Sklic seje s predlogom dnevnega reda mora biti vročen članom sveta najkasneje sedem dni pred sejo.
Gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red redne seje, mora biti vročeno članom sveta najkasneje s sklicem seje.
Izredna seja se skliče za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne seje. Gradivo za izredno sejo mora biti vročeno članom sveta s sklicem izredne seje.
Predsednik sveta odloči, koga se poleg članov sveta in župana še povabi na posamezno sejo.
Javnost dela
11. člen
Svet deluje javno. Svet lahko zapre sejo za javnost samo v primerih, kadar obravnava gradiva, ki so tajnost po zakonu.
Prisotni ne smejo motiti seje, sicer so dolžni po opozorilu predsednika sveta takoj oditi iz prostora, v katerem poteka seja.
Dnevni red
12. člen
Predlog dnevnega reda oblikuje sklicatelj seje.
Dnevni red sprejema svet na začetku vsake seje.
Med sejo sme svet sprejeti dnevni red spremeniti ter po potrebi dodati, izpustiti ali preložiti točke dnevnega reda. Za vsako spremembo dnevnega reda je potrebna večina glasov prisotnih članov sveta.
Zapisnik
13. člen
Na sejah sveta se vodi zapisnik, v katerem se zapišejo vsi bistveni podatki o seji, značilnosti razprave in sklepi. Na vsaki seji, pod 1. točko dnevnega reda, se s sklepom potrdi zapisnik prejšnje seje ali zahteva popravke zapisnika prejšnje seje.
Vsak član sveta ima pravico, da se v zapisniku zapiše tudi njegovo ločeno mnenje.
Vodenje seje sveta
14. člen
Predsednik sveta odpre in sklene vsako sejo, vodi razpravo, zagotavlja spoštovanje tega poslovnika, daje besedo članom sveta in vabljenim na sejo, predlaga in razglaša sklepe sveta.
Predsednik sveta lahko predlaga preložitev ali sklenitev razprave.
Predsednik sveta mora zahtevati od vsakega govornika, da razpravlja zgolj o vprašanjih, ki so pomembna za obravnavano točko dnevnega reda.
Predsednik sveta lahko predlaga omejitev časa za razpravo. Če svet s sklepom omeji čas za razpravo in govornik prekorači tako določen čas, je predsednik sveta dolžan zagotoviti spoštovanje omejitve.
15. člen
Med razpravo o katerem koli vprašanju sme član sveta postaviti proceduralno vprašanje, o katerem mora predsednik takoj odločiti v skladu s tem poslovnikom.
Vsako nasprotovanje proceduralni odločitvi, ki ni določena s poslovnikom, je predsednik dolžan predložiti v glasovanje svetu, ki odločitev predsedujočega lahko zavrne z večino glasov prisotnih.
V primeru, da seje ni mogoče nadaljevati, predsedujoči sejo prekine.
Kadar moti sejo član sveta, lahko svet s sklepom določi njegovo odstranitev s tiste seje.
16. člen
Če je v razpravi danih več proceduralnih predlogov, se o teh predlogih odloča v naslednjem vrstnem redu:
a) predlog za sklenitev razprave o določeni točki dnevnega reda
b) predlog za preložitev razprave o točki dnevnega reda
c) predlog za prekinitev seje
č) predlog za sklenitev seje.
17. člen
Vsak član sveta ima pravico predlagati sklepe v zvezi z obravnavano točko dnevnega reda. Predlagatelj lahko umakne svoj predlog vse do začetka glasovanja. Tako umaknjeni predlog lahko predlaga drug član sveta.
Če je predlog sprejet ali zavrnjen, ga ni dopustno ponovno obravnavati na isti seji, razen če svet z dvotretjinsko večino prisotnih članov ne odloči drugače.
18. člen
Svet veljavno sklepa, kadar je na seji navzoča večina vseh članov sveta. Odločitve sprejema z večino glasov prisotnih članov, kadar z zakonom, statutom občine ali s tem poslovnikom ni določeno drugače.
Svet sprejema in spreminja statut z dvetretjinsko večino vseh članov sveta, začasni poslovnik in poslovnik pa z dvetretjinsko večino prisotnih članov.
19. člen
Vsak član sveta ima en glas. Glasovanje je javno, razen kadar s statutom ali tem poslovnikom ni določeno drugače. Svet lahko z večino prisotnih članov sklene, da bo tajno glasoval o določenem predlogu, ali pa da bo glasovanje javno in poimensko.
Poteka glasovanja ni mogoče prekinjati z novimi predlogi ali razpravo.
Izjema so proceduralna vprašanja.
Vsak član sveta lahko glasuje
ZA predlog
PROTI predlogu
ali pa se glasovanja vzdrži, lahko se odloči le za eno izmed naštetih možnosti.
20. člen
Kadar svet obravnava več predlogov sklepov o eni točki dnevnega reda, se glasuje o predlogih po vrstnem redu, kot so bili podani.
Kadar se o delih sklepa glasuje ločeno, je izglasovane dele predsedujoči dolžan dati ponovno na glasovanje kot celoto.
Vprašanja in pobude svetnikov
21. člen
Vsak član sveta ima pravico, da v okviru posebne točke dnevnega reda (“vprašanja in pobude” oziroma “razno”), ki je praviloma zadnja točka dnevnega reda, postavijo vprašanje iz pristojnosti občine ali dajo pobudo županu. Predlagatelj pobude lahko zahteva, da svet o njegovem predlogu glasuje. Izglasovana pobuda je za delo župana obvezujoča.
Na vprašanje lahko župan odgovori takoj ustno ali najkasneje na naslednji seji pismeno. Član občinskega sveta lahko zahteva dopolnitev odgovora.
Veljavnost poslovnika
22. člen
Ta začasni poslovnik velja do uveljavitve poslovnika sveta, ki mora biti sprejet v mesecu dni po uveljavitvi statuta občine.
23. člen
Ta poslovnik začne veljati takoj, ko ga s sklepom sprejme svet z dvetretjinsko večino prisotnih članov.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Tržič
Peter Smuk, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti