Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/1995 z dne 10. 3. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/1995 z dne 10. 3. 1995

Kazalo

684. Pravilnik o upravnem nadzoru v zdravstvu, stran 1157.

Na podlagi prvega odstavka 80. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92) minister za zdravstvo izdaja
P R A V I L N I K
o upravnem nadzoru v zdravstvu
1. člen
Ta pravilnik določa način izvajanja upravnega nadzora nad zakonitostjo dela zdravstvenih zavodov in zasebnih zdravstvenih delavcev (v nadaljnjem besedilu: izvajalci).
2. člen
Upravni nadzor se opravlja kot reden nadzor po programu, ki ga določi minister, pristojen za zdravstvo (v nadaljnjem besedilu: minister), na podlagi zahteve oziroma pobude bolnika, njegovega svojca ali skrbnika, zdravstvenega zavoda, delodajalca, pristojne zbornice, sodišča ali po lastni presoji (v nadaljnjem besedilu: predlagatelj).
3. člen
Program rednega upravnega nadzora določi minister za obdobje treh let ter v njem določi izvajalce, pri katerih se bo v tem obdobju opravil nadzor.
4. člen
Zahteva oziroma pobuda za nadzor mora biti obrazložena.
Od predlagatelja lahko ministrstvo pristojno za zdravstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) v primeru nejasne ali nepopolne zahteve oziroma pobude za nadzor zahteva njeno dopolnitev, za kar predlagatelju določi primeren rok, ki ne sme biti krajši od osem dni. Če predlagatelj zahteve oziroma pobude v določenem roku ne dopolni, ministrstvo nadzora ne izvede.
Ministrstvo lahko zahteva pojasnilo glede navedb v zahtevi oziroma pobudi tudi od izvajalca, za katerega je podana zahteva za nadzor.
Če se ugotovi, da je zahteva oziroma pobuda za nadzor utemeljena, minister odloči o izvedbi upravnega nadzora.
5. člen
Posamičen upravni nadzor iz 2. in 3. člena tega pravilnika se opravi na podlagi sklepa, v katerem minister določi izvajalca, sestavo komisije in rok za izvedbo nadzora.
6. člen
Upravni nadzor izvajajo tričlanske komisije, ki jih imenuje minister izmed ustreznih strokovnjakov s področja zdravstva in delavcev ministrstva.
Komisija ima predsednika in dva člana.
7. člen
Pri opravljanju nadzora komisija opravi naslednja nadzorna dejanja:
– pregled dokumentacije izvajalca;
– razgovori s posameznimi delavci;
– razgovor z direktorjem oziroma zasebnim zdravstvenim delavcem;
– razgovor s predlagatelji;
– druga nadzorna dejanja.
8. člen
Komisija ima pravico, da opravi nadzorna dejanja v prostorih izvajalca, tudi brez vnaprejšnje napovedi.
Izvajalec ima pravico in dolžnost sodelovati s člani komisije, zagotoviti dostop v prostore, omogočiti pregled zahtevane dokumentacije ter nemoteno delo komisije.
9. člen
O poteku nadzora komisija poda zapisnik.
Zapisnik podpišejo člani komisije in izvajalec.
Izvajalec lahko ob podpisu zapisnika izrazi svoje pripombe na delo komisije, ki se vpišejo v zapisnik.
10. člen
V roku 15 dni od opravljenega nazora sestavi komisija poročilo. Poročilo podpišejo vsi člani komisije. Posamezen član komisije ima pravico, da v poročilu poda ločeno mnenje in predloge za odpravo morebitnih pomanjkljivosti.
Komisija poročilu priloži zapisnik o opravljenem nadzoru.
11. člen
Poročilo komisije ministrstvo pošlje predlagatelju, na katerega zahtevo ali pobudo je bil opravljen nadzor ter izvajalcu, pri katerem je bil opravljen nadzor.
Če se pri upravnem nadzoru ugotovi, da zdravstveni delavec oziroma zdravstveni sodelavec ali zasebni zdravstveni delavec ni sposoben opravljati nalog, ki so mu zaupane, ministrstvo o tem obvesti pristojno zbornico in delodajalca.
12. člen
Če pri upravnem nadzoru komisija ugotovi nepravilnosti, izda minister odločbo, s katero določi ukrepe in rok za odpravo nepravilnosti.
13. člen
Izvajalec je dolžan v določenih rokih obvestiti ministrstvo o izvršitvi ukrepov, določenih v odločbi.
14. člen
Če se pri upravnem nadzoru ugotovi, da obstaja neposredna nevarnost za zdravje ljudi ali za zdravstvene razmere, lahko minister odredi začasni ukrep v skladu s posebnimi predpisi.
15. člen
Proti začasnim ukrepom ima izvajalec v osmih dneh od dneva vročitve odločbe pravico pritožbe na ministrstvo. Pritožba ne zadrži izvršitve ukrepov.
16. člen
Za izvajanje nadzora člani komisije prejmejo plačilo v višini, ki jo določi minister ter pripadajočo dnevnico in povračilo potnih stroškov v višini, ki je določena za zaposlene v republiških upravnih organih.
Stroške izvajanja nadzora krije ministrstvo.
V primeru, da se pri upravnem nadzoru ugotovijo nepravilnosti, je dolžan stroške nadzora povrniti izvajalec, pri katerem so bile nepravilnosti ugotovljene.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 50-4/95
Ljubljana, dne 28. februarja 1995.
dr. Božidar Voljč l. r.
Minister
za zdravstvo

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina