Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1995 z dne 3. 3. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1995 z dne 3. 3. 1995, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

650. Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o zagotavljanju sredstev za odplačilo kreditov za izvedbo nujnih investicijskih del Slovenskih železarn
651. Zakon o odpisu terjatev iz naslova zamudnih obresti (ZOTNZO)
652. Zakon o poslovnem registru Slovenije (ZPRS)
653. Zakon o smiselni uporabi nekaterih določb kazenskega zakonika Republike Slovenije in zakona o kazenskem postopku za gospodarske prestopke (ZSUN)
654. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakon ao poroštvih Republike Slovenije za obveznosti gospodarskih družb iz poslov restrukturiranja dolgov

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

655. Sklep o izjemni odmeri družinske pokojnine družinskima članoma osebe, s posebnimi zaslugami na področju kulture

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

656. Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita in preizkusa strokovne usposobljenosti inšpektorja za delo
657. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati pooblaščene organizacije za redno pregledovanje naprav in o rednem pregledovanju certificiranih naprav v času njihovega obratovanja
658. Odločba o tem, da se vzame iz prometa zdravilo ENTEROFERMENT za uporabo v veterinarski medicini serija 8941306, ki ga izdeluje RICHTER PHARMA, R. Avstrija
659. Navodilo o dopolnitvi navodila o postopku homologacije vozil v Republiki Sloveniji

BANKA SLOVENIJE

661. Sklep o izdaji blagajniškega zapisa Banke Slovenije, vplačanega z začasno prodajo deviz
662. Odločba o določitvi, da določbe 3. člena zakona o prenehanju veljavnosti zakona o skladih skupnih rezerv in o prenehanju delovanja skladov skupnih rezerv niso v neskladju z ustavo
663. Odločba o razveljavitvi 10. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi in o ugotovitvi skladnosti z ustavo njegovega 9. člena ter neskladnosti z ustavo njegovega drugega odstavka 15. člena
664. Odločba o neskladnosti 1. člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti z ustavo
665. Odločba o ugotovitvi skladnosti tretjega odstavka 14. člena zakona o državljanstvu Republike Slovenije z ustavo

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

660. Ugotovitev, da je mandat poslanca Državnega zbora prešel na naslednjega kandidata iz liste kandidatov LDS - Liberalno-demokratske stranke v VII. volilni enoti

OBČINE

Brežice

666. Odlok o obveznem plačilu komunalne pristojbine na mejnih prehodih na območju Občine Brežice

Dol pri Ljubljani

667. Statutarni sklep Občine Dol pri Ljubljani

Gorenja vas-Poljane

668. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka

Kobilje

669. Statutarni sklep
670. Spremembe statutarnega sklepa

Ljutomer

671. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o porabi sredstev Stanovanjskega sklada občine Ljutomer

Miren-Kostanjevica

672. Statut Občine Miren - Kostanjevica

Murska Sobota

673. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za vas Polana, za obdobje 1995 do 2000

Nazarje

674. Statutarni sklep o začasni statusni ureditvi Občine Nazarje

Novo mesto

675. Statut Mestne občine Novo mesto
676. Odlok o organizaciji in dleovnih področjih uprave Mestne občine Novo mesto
677. Sklep o spremembi sklepa o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Uršna sela
AAA Zlata odličnost