Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/1995 z dne 10. 3. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/1995 z dne 10. 3. 1995

Kazalo

710. Odlok o začasni organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Šentjur pri Celju, stran 1174.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, št. 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94) je Občinski svet občine Šentjur pri Celju na 3. seji dne 27. februarja 1995 sprejel
ODLOK
o začasni organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Šentjur pri Celju
1. člen
Občinska uprava je enovit organ, ki ima notranje organizacijske enote - oddelke in urad.
2. člen
Delo občinske uprave vodi tajnik občine.
Župan daje tajniku občine usmeritve in navodila za vodenje občinske uprave.
3. člen
Občinska uprava opravlja na delovnih področjih, določenih s tem odlokom vse upravne naloge, razen tistih, ki so s statutom in odloki poverjene odborom.
Upravne naloge so naslednje:
– izdajanje občinskih predpisov za izvrševanje statuta, odlokov ter drugih splošnih aktov in odločitev občinskega sveta ter občinskih odborov
– izdajanje posamičnih upravnih aktov
– priprava splošnih aktov, proračuna in zaključnega računa ter drugih aktov, poročil in drugih gradiv za občinske odbore in občinski svet
– upravljanje z občinskim premoženjem
– zagotavljanje izvajanja javnih služb in nadzor nad njihovim izvajanjem
– pospeševanje razvoja na področju gospodarstva in družbenih dejavnosti.
4. člen
Občinska uprava ima naslednje notranje organizacijske enote:
– oddelek za družbene dejavnosti
– oddelek za urejanje prostora in gospodarske dejavnosti
– oddelek za finance
– urad župana.
5. člen
Oddelek vodi vodja oddelka, ki je odgovoren županu in tajniku občine, urad župana pa neposredno vodi tajnik občine.
6. člen
Oddelek za družbene dejavnosti opravlja naloge na področju:
– lokalne javne službe
– vzgoje in izobraževanja
– zdravstvo
– kultura in kulturna dediščina
– šport in telesna kultura
– socialno varstvo
– požarna varnost.
Oddelek za družbene dejavnosti opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občinske uprave na področju družbenih dejavnosti.
7. člen
Oddelek za urejanje prostora in gospodarske dejavnosti opravlja naloge na področjih:
– urejanje prostora in urbanizma
– lokacijske in gradbene zadeve
– stavbna zemljišča
– kmetijska zemljišča
– gozdovi
– lokalne gospodarske javne službe: javne službe varstva okolja, komunalne in druge javne službe
– lokalne javne ceste in javne poti
– stanovanjsko gospodarstvo.
Oddelek za urejanje prostora in gospodarske dejavnosti opravlja tudi druge naloge iz občinske pristojnosti na področju: varstva okolja, urejanja prostora in infrastrukture.
8. člen
Oddelek za finance opravlja naloge z naslednjih področij:
– pospeševanje razvoja gospodarskih dejavnosti (turizma, obrti, gostinstva itd.)
– pospešuje razvoj kmetijstva
– zagotavlja delovanja javnih služb
– zagotavlja delovanje občinskega sveta, župana in odborov ter občinske uprave
– pripravi letni proračun in zaključni račun
– vodi drugo finančno poslovanje za potrebe občine.
Oddelek za finance opravlja tudi druge naloge iz občinske pristojnosti na področju financ in gospodarskih dejavnosti.
9. člen
Urad župana opravlja naloge strokovnega in organizacijskega značaja, pomembne za delo občinske uprave, zlasti na naslednjih področjih:
– pravne zadeve (pravna služba)
– strokovna dela v zvezi z volitvami in imenovanji
– priprava splošnih aktov, ki jih sprejema ali predlaga občinska uprava
– tehnične, organizacijske in druge zadeve strokovnega in organizacijskega značaja, pomembne za delo občinske uprave.
Urad župana opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občinske uprave, ki jih določi župan.
10. člen
Naloge iz pristojnosti občinske uprave na področjih, ki niso našteta v 6., 7., 8. in 9. členu opravlja tisti oddelek, v katerega delovno področje spada naloga po svoji naravi.
Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v delovno področje nobenega izmed oddelkov, jo opravi urad župana.
11. člen
Delavce občinske uprave sprejema v delovno razmerje župan, na podlagi sprejetega načrta delovnih mest.
Vodjo oddelka imenuje in razrešuje na predlog župana občinski svet.
Višje upravne delavce imenuje v naziv občinski svet. Občinski svet tudi odloča o njihovem napredovanju v višji naziv oziroma višji plačilni razred in o njihovi razrešitvi.
Koeficient za določanje plače višjih upravnih delavcev se določa na podlagi uredbe o količnikih za določitev osnovne plače funkcionarjev, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije in drugih zaposlenih v službah Vlade Republike Slovenije, upravnih organih in upravnih enotah (Uradni list RS, št. 82/94).
O disciplinski odgovornosti delavcev v občinski upravi odloča župan, na drugi stopnji pa disciplinska komisija, ki jo imenuje občinski svet.
12. člen
Tajnik občinske uprave ima položaj občinskega funkcionarja in se zanj smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 2/91-I, 22/91 in 4/93). O njegovih pravicah iz delovnega razmerja (količnik za določitev plače, napredovanje v višji plačilni razred) odloča občinski svet na predlog župana, v skladu z uredbo o količnikih za določitev osnovne plače (Uradni list RS, št. 82/94).
Vodja oddelka ima položaj višjega upravnega delavca.
13. člen
Za delavce v občinski upravi se primerno uporabljajo določbe zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90), zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94), kakor tudi določbe uredbe o skupnih temeljih za notranjo organizacijo in sistemizacijo mest v upravnih organih (Uradni list RS, št. 8/91).
14. člen
Občinska uprava na podlagi akta o načrtu delovnih mest v občinski upravi prevzame od občinskih upravnih organov dosedanje občine vse delavce, ki opravljajo naloge, ki spadajo v delovno področje občinske uprave.
15. člen
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja z dnem sprejema.
Št. 012-1/95-1
Šentjur pri Celju, dne 27. februarja 1995.
Predsednica
Občinskega sveta občine
Šentjur pri Celju
Tatjana Oset l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina