Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1993 z dne 14. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1993 z dne 14. 5. 1993, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1081. Uredba o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja
1082. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnem izvozu in uvozu blaga

USTAVNO SODIŠČE

1089. Sklep ustavnega sodišča, da začne postopek za oceno ustavnosti 162. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92) in da ne začne postopka za oceno ustavnosti 2. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 10/91) oziroma 159. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92)

BANKA SLOVENIJE

1088. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o izdaji blagajniških zapisov Banke Slovenije v tujem denarju

Republiški upravni organi in organizacije

1083. Odredba o začasnem izvozu in uvozu blaga
1084. Navodilo o primerih in pogojih, pod katerimi se ne vplačuje varščina iz 310. člena Carinskega zakona
1085. Odredba o določitvi organov, ki sta krajevno pristojna za odločanje o zadevah glede pravic tujcev, ki imajo stalno prebivališče v tujini
1086. Odločba o izdaji dovoljenja za izdajo dolgoročnih vrednostnih papirjev
1087. Natečaj za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja demografsko ogroženih območij v Republiki Sloveniji za leto 1993

OBČINE

Celje

1092. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna občine Celje za leto 1992
1093. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu stanovanjska cona XII in XIII-del
1094. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu "Gospodarska cona" v Celju
1095. Sklep o ukinitvi dobrin v splošni rabi

Grosuplje

1096. Sklep o razpisu referenduma za plačilo posebnega prispevka za financiranje modernizacije krajevnih cest v vaseh: Boga vas, Pokojnica in Škoflje

Krško

1097. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi akontacijske vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v II. trimesečju leta 1993
1098. Sklep o določitvi odstotka od poprečne gradbene cene m2 stanovanjske hiše, ki služi kot pripomoček za določitev vrednosti stavbnega zemljišča in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v občini Krško

Lenart

1100. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Lenart
1101. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v občini Lenart
1102. Sklep o soglasju k Statutu javnega vzgojno izobraževalnega in kulturnega zavoda Ljudske univerze Lenart, p.o.

Lendava

1099. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Turnišče, naselja Gomilica, Nedelica in Renkovci

Ljubljana

1090. Sklep o določitvi parkirnine na javnih parkirnih površinah
1091. Sklep o soglasju k ceni odvoza s specialnim vozilom

Ljubljana Vič-Rudnik

1103. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v zbor združenega dela Skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik v 21. volilni enoti

Mozirje

1104. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1993 v občini Mozirje
1105. Sprememba Odredbe o pristojbinah za veterinarske storitve

Novo mesto

1106. Sklep o javni razgrnitvi osnutka programske zasnove za izdelavo ceste Dolž-Pangrč grm-Gabrje z avtobusno postajo Gabrje kot sestavnega dela prostorskih sestavin družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990
1107. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta lokalne ceste Dolž-Pangrč grm-Gabrje z avtobusno postajo Gabrje
1108. Sklep o javni razgrnitvi osnutka programske zasnove za izdelavo ureditvenega načrta Šmarjeta kot sestavnega dela prostorskih sestavin družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990

Postojna

1109. Odlok o podrobnih merilih in pogojih prostorskih ureditvenih pogojev za naselje Klenik

Slovenske Konjice

1110. Sklep o javni razgrnitvi osnutka dopolnitev in sprememb Zazidalnega načrta stanovanjske cone "VEŠENIK - DEL A in B"
1111. Sklep o določitvi akontacijske vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1993

Trebnje

1112. Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za 1m2 stanovanjske površine, povprečnih stroškov komunalnega urejanja zemljišča in vrednosti stavbnega zemljišča na območju občine Trebnje

Vrhnika

1113. Sklep o spremembi sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju občine Vrhnika

POPRAVKI

1. Popravek odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer
2. Popravek statuta občine Mozirje

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

40. Zakon o ratifikaciji konvencije proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju
41. Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Kraljevino Švedsko
42. Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Izraela o ukinitvi vizumov za imetnike diplomatskih ali službenih potnih listov

Vlada Republike Slovenije

43. Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Venezuelo
44. Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Češko Republiko
45. Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Slovaško Republiko
46. Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Gano
47. Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Liberijo
48. Uredba o ratifikaciji skupnega sporočila o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Mongolijo
AAA Zlata odličnost