Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1993 z dne 14. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1993 z dne 14. 5. 1993

Kazalo

1100. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Lenart, stran 1339.

Na podlagi 4. člena Odloka o pristojnostih in načinu dela Skupščine občine Lenart (Uradni list SRS, št. 1-54/90 in RS, št. 16-782/93) in 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90) je Skupščina občine Lenart na seji, dne 23. aprila 1993 sprejela
ODLOK
o spremembi in dopolnitvi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Lenart
1. člen
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Lenart (Uradni list SRS, št. 37/89) se spremeni 6. člen odloka tako, da sedaj glasi:
"Spremembe oziroma dopolnitve namembnosti objektov so dopustne v takšni meri, da se ne spreminja pretežna namembnost območja.
Vnašanje novih dejavnosti ne sme ogrožati sedanje namembnosti in mora biti brez negativnih vplivov na bivalne in delovne pogoje".
2. člen
Za 6. členom se dodajo 6.a., 6.b. in 6.c. členi, ki glasijo:
"6.a. člen:
V pretežno stanovanjskih ali kmetijskih območjih je v stanovanjske ter gospodarske in počitniške objekte možno vnesti naslednje spremembe oziroma dopolnitve namembnosti:
– trgovska dejavnost,
– drobna obrt,
– osebne storitve,
– finančne in poslovne storitve,
– kmetijske dejavnosti,
– druge storitvene dejavnosti, ki so v skladu z zahtevami kraja, oziroma območja.
Za vnašanje proizvodnih obrtnih dejavnosti in gostinskih dejavnosti je potrebno predhodno pozitivno mnenje sveta krajevne skupnosti in strokovno mnenje pooblaščene institucije o vplivu dodatne dejavnosti na okolje.
6.b. člen:
Soglasje sosedov ni pogoj za izdajo dovoljenj za spremembo namembnosti objektov.
Pri odločitvah, kjer nastopajo nasprotni interesi, je odločilno strokovno mnenje pooblaščene institucije o vplivu dejavnosti na okolje ter mnenje oziroma poprejšnje soglasje pristojnih inšpekcij.
Pred izdajo dovoljenja za spremembo namembnosti, ki zajema obrtne in z njimi podobne dejavnosti, se pridobi tudi mnenje občinske obrtne zbornice.
6.c. člen:
Za potrebe dodatnih dejavnosti so dovoljene tudi nadzidave, prizidave in rekonstrukcije obstoječih objektov v skladu s pogoji in merili, ki so določeni v določbah tega odloka".
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-5/86
Lenart, dne 23. aprila 1993.
Predsednik
Skupščine občine Lenart
Jože Škrlec l. r.