Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1993 z dne 14. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1993 z dne 14. 5. 1993

Kazalo

1099. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Turnišče, naselja Gomilica, Nedelica in Renkovci, stran 1337.

Na podlagi 3. člena Zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 8. člena Zakona o referendumu in drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77) ter 53., 54., in 55. člena Statuta KS Turnišče je Svet Krajevne skupnosti Turnišče na seji dne 2. 5. 1993 sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Turnišče, naselja Gomilica, Nedelica in Renkovci
1. člen
Razpiše se referendum za območje KS Turnišče, naselje Gomilica za financiranje naslednjega programa:
– dokončanje ulične razsvetljave
– oskrba vasi s kvalitetno pitno vodo
– razširitev telefonije
– vaško-komunalna dela
2. člen
Za realizacijo programa so potrebna sredstva v višini 20,000.000 SIT. Sredstva samoprispevka se bodo uporabila v razmerju:
                                  SIT
– dokončanje ulične razsvetljave                1,000.000
– oskrba vasi s kvalitetno pitno vodo             3,000.000
– razširitev telefonije                    2,000.000
– vaško-komunalna dela                     1,200.000
3. člen
Razpiše se referendum za območje KS Turnišče, naselje Nedelica za financiranje naslednjega programa:
– gradnja mrliške vežice
– asfaltiranje neasfaltiranih ulic
– oskrba vasi s kvalitetno pitno vodo
– vaško-komunalna dela
4. člen
Za realizacijo programa so potrebna sredstva v višini 10,000.000 SIT, s samoprispevkom se bo predvidoma zbralo 5,700.000 SIT. Sredstva samoprispevka se bodo uporabila v razmerju:
– gradnja mrliške vežice                  2,500.000 SIT
– asfaltiranje neasfaltiranih ulic             1,500.000 SIT
– oskrba vasi s kvalitetno pitno vodo           1,000.000 SIT
– vaško-komunalna dela                    700.000 SIT
5. člen
Razpiše se referendum za območje KS Turnišče, naselje Renkovci za financiranje naslednjega programa:
– asfaltne prevleke na vaške ulice
– gradnja mrliške vežice
– vaško-komunalna dela
6. člen
Za realizacijo programa so potrebna sredstva v višini 17,000.000 SIT, s samoprispevkom se bo predvidoma zbralo 12,600.000 SIT. Sredstva samoprispevka se bodo uporabila v razmerju:
– asfaltne prevleke na vaške ulice             6,800.000 SIT
– gradnja mrliške vežice                  3,400.000 SIT
– vaško-komunalna dela                   2,400.000 SIT
7. člen
Referendum bo v nedeljo, 6. 6. 1993 od 7. do 19. ure na običajnih glasovalnih mestih, oziroma na glasovalnih mestih, ki jih bo določila Volilna komisija KS Turnišče.
8. člen
Samoprispevek za območje KS Turnišče, naselja Gomilica, Nedelica in Renkovci se uvede za pet let in sicer od 1. 7. 1993 do 30. 6. 1998.
9. člen
Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani, ki stalno prebivajo na območju KS Turnišče v naselju Gomilica v naslednji višini:
2% od neto osebnega dohodka zaposlenih
5% od katastrskega dohodka iz kmetijstva
2% od pokojnin (razen od pokojnin z varstvenim dodatkom in pokojnin, ki so nižje, kot je osnova za varstveni dodatek)
2% od bruto zavarovalne osnove zavezancev, ki samostojno opravljajo obrtno dejavnost
2% od povprečnega OD za prejšnje trimesečje v RS občani zaposleni v tujini.
10. člen
Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani, ki stalno prebivajo na območju KS Turnišče v naselju Nedelica v naslednji višini:
2% od neto osebnega dohodka zaposlenih
5% od katastrskega dohodka iz kmetijstva
2% od pokojnin (razen od pokojnin z varstvenim dodatkom in pokojnin, ki so nižje, kot je osnova za varstveni dodatek)
3% od bruto zavarovalne osnove zavezancev, ki samostojno opravljajo obrtno dejavnost
3% od povprečnega OD za prejšnje trimesečje v RS občani, zaposleni v tujini.
11. člen
Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani, ki stalno prebivajo na območju KS Turnišče v naselju Renkovci v naslednji višini:
3% od neto osebnega dohodka zaposlenih
7% od katastrskega dohodka iz kmetijstva
3% od pokojnin (razen pokojnin z varstvenim dodatkom in pokojnin, ki so nižje kot je osnova za varstveni dodatek)
3% od bruto zavarovalne osnove zavezancev, ki samostojno opravljajo obrtno dejavnost
3% od povprečnega OD za prejšnje trimesečje v RS občani, zaposleni v tujini.
12. člen
Oprostitve plačila samoprispevka so določene v 12. členu Zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85). Občani, ki bi bili socialno ogroženi zaradi plačila samoprispevka, bodo svoje pravice lahko uveljavljali v svetu KS Turnišče.
13. člen
Na referendumu glasujejo občani, ki so vpisani v splošni volilni imenik in tudi občani, ki še niso dopolnili 18 let starosti, so pa v delovnem razmerju.
14. člen
Občani glasujejo na referendumu neposredno in tajno z glasovnicami, ki imajo naslednjo vsebino:
                 Krajevna skupnost Turnišče
                   Naselje: Gomilica
 
                     GLASOVNICA
 
  za glasovanje na referendumu, dne 6. 6. 1993 o uvedbi samoprispevka za
financiranje programa za naselje Gomilica za dokončanje ulične razsvetljave,
oskrbo vasi s kvalitetno pitno vodo, razširitev telefonije in vaško-komunalna
dela.
  Samoprispevek se uvaja za dobo 5 let in sicer od 1. 7. 1993 do 30. 6.
1998.
  Oblika in vrsta zbiranja samoprispevka je določena s sklepom o razpisu
referenduma.
 
                     Glasujem
 
  »ZA«                              »PROTI«.
 
  Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo »ZA«, če se strinja
z uvedbo samoprispevka oziroma besedo »PROTI«, če se ne strinja z uvedbo
samoprispevka.
 
                 Krajevna skupnost Turnišče
                   Naselje: Nedelica
 
                     GLASOVNICA
 
  za glasovanje na referendumu dne 6. 6. 1993 o uvedbi samoprispevka za
financiranje programa za naselje Nedelica za gradnjo mrliške vežice,
asfaltiranje neasfaltiranih ulic, oskrbo vasi s kvalitetno pitno vodo in
vaško-komunalna dela.
  Samoprispevek se uvaja za dobo 5 let in sicer od 1. 7. 1993 do 30. 6.
1998.
  Oblika in vrsta zbiranja samoprispevka je določena s sklepom o razpisu
referenduma.
 
                     Glasujem
 
  »ZA«                              »PROTI«
 
  Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo »ZA«, če se strinja
z uvedbo samoprispevka, oziroma besedo »PROTI«, če se ne strinja z uvedbo
samoprispevka.
 
                 Krajevna skupnost Turnišče
                    Naselje: Renkovci
 
                     GLASOVNICA
 
  za glasovanje na referendumu dne 6. 6. 1993 o uvedbi samoprispevka za
financiranje programa za naselje Renkovci za asfaltne prevleke na vaške ulice,
gradnjo mrliške vežice in vaško-komunalna dela.
  Samoprispevek se uvaja za dobo 5 let in sicer od 1. 7. 1993 do 30. 6.
1998.
  Oblika in vrsta zbiranja samoprispevka je določen s sklepom o razpisu
referenduma.
 
                     Glasujem
 
  »ZA«                              »PROTI«
 
  Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo »ZA«, če se strinja
z uvedbo samoprispevka oziroma besedo »PROTI«, če se ne strinja z uvedbo
samoprispevka.
15. člen
Glasovnice morajo biti overjene s pečatom Krajevne skupnosti Turnišče.
16. člen
Nadzor nad zbiranjem in uporabo sredstev, zbranih s samoprispevkom za naselja Gomilica, Nedelica in Renkovci vrši Svet KS Turnišče in vaški odbori posameznih naselij, ki vsako leto poročajo zborom občanov o zbranih in porabljenih sredstvih.
17. člen
Za izvedbo referenduma skrbi volilna komisija KS Turnišče, ki ugotovi rezultate in izdela zaključno poročilo o izidu referenduma v posameznih naseljih. Glasovanje o referendumu vodijo volilni odbori, ki jih imenuje volilna komisija.
18. člen
Sredstva za stroške v zvezi z izvedbo referenduma zagotavlja Krajevna skupnost Turnišče.
19. člen
Svet KS Turnišče sprejme sklep o uvedbi samoprispevka za naselja, v katerih se večina občanov odloči za uvedbo samoprispevka.
20. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 150/93-BJ
Turnišče, dne 2. maja 1993.
Predsednik
Sveta KS Turnišče
Jože Bence l. r.

AAA Zlata odličnost