Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1993 z dne 14. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1993 z dne 14. 5. 1993

Kazalo

44. Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Češko Republiko, stran 312.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Češko Republiko
1. člen
Ratificira se Sporazum o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Češko Republiko, sklenjen z izmenjavo not z dne 18. in 24. decembra 1992.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v češkem in angleškem jeziku ter v slovenskem prevodu glasi:
 
Č.j.: 113.984/92
 
Ministerstvo mezinárodních vztahů České republiky projevuje úctu velvyslanectví Slovinské republiky a má čest požádat, aby seznámilo svou vládu s následujícím prohlášením vlády České republiky:
»Česká republika se stane dnem 1. ledna 1993 samostatným, svrchovaným a nezávislým státem na základě ústavního zákona o zániku ČSFR. Česká republika se stane jedním z nástupnických států vzešlých z rozdělení československé federace.
Vycházejíc z Prohlášení České národní rady k parlamentům a národům světa, vláda České republiky ve své vnitřní a zahraniční politice bude vycházet ze stejných hodnot, které sdílejí demokratické státy, jimiž jsou bezvýhradná úcta k lidským právům a základním svobodám, zásady pluralitní demokracie a právního státu, jejichž důsledné naplňováni tvoří základ svobody, spravedlnosti a míru.
Vláda České republiky se bude řídit v mezinárodních vztazích pravidly mezinárodního práva, jakož i cíli a zásadami zakotvenými v Chartě OSN, helsinském Závčrečném aktu a navezujících dokumentech. Bude napomáhat rozvoji spolupráce v Evropě s cílem vytvořit účinný bezpečnostní systém.
Vláda České republiky bude respektovat práva a plnit závazky týkající se národnostních menšin v souladu s mezinárodními standardy.
Vláda České republiky bude důsledné plnit závezky z oblasti odzbrojení a nešíření jaderných zbrani, závazky týkající se snížení ozbrojených sil a výzbroje na úroveň dostatečnou pro obranu a bude se zasazovat o posílení důveěry a stability na mnohostranném a dvoustranném základe.
V souladu s platnými zásadami mezinárodního práva a v rozsahu jím stanoveném se Česká republika, jakožto jeden z nástupnických států, bude s účinností od 1. ledna 1993, tj. data rozdělení čs. federace, povazovat za vázanou mnohostrannými i dvoustrannými smlouvami a dohodami, jejichž stranou byla k tomuto datu ČSFR.
Podle příslušného ústavního zákona o dělení majetku federace, Česká republika převezme svůj podíl na finančních závazcích ČSFR vůči třetím státům a mezinárodním organizacím.
Vláda České republiky vedena snahou o urychlené začlenění České republiky do mezinárodního společenství se obrací na všechny státy se žádostí o uznání České republiky jako samostatného státu a je připravena navázat s nimi diplomatické styky na úrovni velvyslanectví počínaje dnem 1. ledna 1993. Vzájemné vztahy bude rozvíjet na zásadách svrchované rovnosti, nevměšování do vnitřních záležitostí, respektování územní celistvosti a politické nezávislosti, neporušitelnosti hranic, mírového řešení sporů a dalších obecné uznávaných pravidel mezinárodního práva.
Při navazování diplomatických styků vláda České republiky je připravena považovat dosavadní akreditaci šéfů misí u ČSFR po vzájemné dohodě za jejich akreditaci u České republiky a bude respektovat jejich dosavadní pořadí podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích.«
Ministerstvo mezinárodních vztahů České republiky má čest tlumočit očekávání vlády České republiky, že její Prohlášeni se setká s příznivců odezvou u vlády Slovinské republiky.
Ministerstvo mezinárodních vztahů České republiky má čest předat v příloze též text Prohlášení České národní rady k parlamentům a národům světa ze dne 17. 12. 1992.
Ministerstvo mezinárodních vztahů České republiky využívá této příležitosti, aby ujistilo velvyslanectví Slovinské republiky svou hlubokou úctou.
    V Praze dne 18. prosince 1992.
 
Velvyslanectví
Slovinské republiky
Praha
 
No. ESA 263/92
The Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Slovenia presents its compliments to the Ministry for Foreign Affairs of the Czech Republic and has the honour to inform the Ministry of the following:
The Government of the Republic of Slovenia, at its 37th session on 22 of December 1992, decided to recognize the Czech Republic as an independent and sovereign State and to establish diplomatic relations with the validity from the First of January 1993.
The Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Slovenia avails itself of this opportunity to renew to the Ministry for Foreign Affairs of the Czech Republic the assurances of its highest consideration.
    Ljubljana, 24 December 1992.
 
To the Ministry for Foreign Affairs
of the Czech Republic
Prague
 
Št. 113.984/92
 
Ministrstvo za mednarodne odnose Češke republike izraža spoštovanje veleposlaništvu Republike Slovenije in si šteje v čast zaprositi ga, naj seznani svojo vlado z naslednjo izjavo vlade Češke Republike:
»Češka Republika bo s 1. januarjem 1993 postala samostojna, suverena in neodvisna država na podlagi ustavnega zakona o prenehanju obstoja ČSFR. Češka Republika bo ena izmed držav naslednic, nastalih ob razdružitvi češkoslovaške federacije.
Izhajajoč iz izjave Češkega narodnega sveta, poslane parlamentom in narodom sveta, bo vlada Češke Republike izhajala v svoji notranji in zunanji politiki iz enakih vrednot, kakršne so značilne za demokratične države, k takim vrednotam pa štejejo brezpogojno spoštovanje človekovih pravic na temeljnih svoboščin, načela pluralne demokracije in pravne države, katerih dosledno spoštovanje predstavlja temeljne za svobodo, pravičnost in mir.
Vlada Češke Republike se bo v mednarodnih odnosih ravnala po pravilih mednarodnega prava ter v skladu s cilji in načeli, utemeljenimi v Ustanovni listini OZN, v helsinški Sklepni listini in spremljajočih dokumentih. Pomagala bi pri razvoju sodelovanja v Evropi s ciljem ustvariti učinkovit varnostni sistem.
Vlada Češke Republike bo upoštevala pravice in izpolnjevala obveznosti do narodnostnih manjšin v skladu z mednarodnimi standardi.
Vlada Češke Republike bo dosledno izpolnjevala obveznosti na področju razorožitve in neširjenja jedrskega orožja, obveznosti zmanjševanja oboroženih sil in vojaške opreme na raven, ki zadostuje za obrambo in se zavzemala za krepitev zaupanja in stabilnosti v smeri večstranskega in dvostranskega delovanja.
V skladu z veljavnimi načeli mednarodnega prava in v njihovem obsegu bo Češka Republika kot ena izmed držav naslednic s 1. januarjem 1993, tj. od datuma razdružitve češkoslovaške federacije, zavezana z večstranskimi in dvostranskimi sporazumi in pogodbami, katerih pogodbena stran je bila do tega datuma ČSFR.
Glede na določila ustavnega zakona o delitvi premoženja federacije bo Češka Republika prevzela svoj delež finančnih obveznosti ČSFR v odnosu do tretjih držav in mednarodnih organizacij.
Vlada Češke Republike se v prizadevanju za hitrejšo vključitev Češke Republike v mednarodno skupnost obrača na vse države s prošnjo za priznanje Češke Republike kot samostojne države in je pripravljena z njimi navezati diplomatske odnose na ravni veleposlaništev, začenši s 1. januarjem 1993. Medsebojne odnose bo razvijala v skladu z načeli o suvereni enakosti, nevmešavanju v notranje zadeve, spoštovanju ozemeljske celovitosti in politične neodvisnosti, nedotakljivosti meja, mirnega reševanja sporov in ostalimi splošno priznanimi pravili mednarodnega prava.
Pri navezovanju diplomatskih odnosov je vlada Češke Republike pripravljena na podlagi medsebojnega dogovora priznati do sedaj akreditirane šefe misij v ČSFR kot akreditirane v Češki Republiki in bo upoštevala njihovo dosedanje zaporedje v skladu z Dunajsko konvencijo o diplomatskih odnosih.«
Ministrstvo za mednarodne odnose Češke Republike si šteje v čast posredovati pričakovanje vlade Češke Republike, da bo izjava pri vladi Republike Slovenije sprejeta z naklonjenostjo.
Ministrstvo za mednarodne odnose Češke Republike si šteje v čast izročiti tudi tu priloženo besedilo izjave Češkega narodnega sveta, poslane parlamentom in narodom sveta dne 17. 12. 1992.
Ministrstvo za mednarodne odnose Češke Republike izkorišča ob tem priložnost, da zagotovi veleposlaništvu Republike Slovenije svoje globoko spoštovanje.
    V Pragi, 18. decembra 1992.
 
Veleposlaništvu
Republike Slovenije
Praga
 
Št. ESA 263/92
 
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije izraža svoje spoštovanje Ministrstvu za zunanje zadeve Češke Republike in ima čast ministrstvu sporočiti sledeče:
Vlada Republike Slovenije se je po svoji 37. seji dne 22. decembra 1992 odločila, da prizna Češko Republiko kot neodvisno in suvereno državo in vzpostavi diplomatske odnose z veljavnostjo s 1. 1. 1993.
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije izkorišča to priložnost, da Ministrstvu za zunanje zadeve. Češke Republike ponovno izrazi svoje najglobje spoštovanje.
    Ljubljana, 24. decembra 1992.
 
Ministrstvu za zunanje zadeve
Češke Republike
Praga
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-04/93-19/1-8
Ljubljana, dne 22. aprila 1993.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik