Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1993 z dne 14. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1993 z dne 14. 5. 1993

Kazalo

1104. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1993 v občini Mozirje, stran 1340.

Na podlagi tretjega odstavka 40. člena Zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85), 2. člena Odredbe o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1993 (Uradni list RS, št. 63/92) ter 8. člena sprememb in dopolnitev Statuta občine Mozirje (Uradni list SRS, št. 30/80), je Izvršni svet Skupščine občine Mozirje na redni seji dne 8. 4. 1993 sprejel
ODREDBO
o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1993 v občini Mozirje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Da se odkrijejo in preprečijo v tej odredbi navedene živalske kužne bolezni, mora Zavod za živinorejo in veterinarstvo Celje, poslovna enota Mozirje (v nadaljnjem besedilu: veterinarska postaja), opraviti v letu 1993 ukrepe zaradi odkrivanja in preprečevanja kužnih bolezni. Imetniki živali so dolžni izvajati ukrepe iz te odredbe.
2. člen
Veterinarska postaja mora pred vsakim začetkom izvajanja ukrepov iz te odredbe o tem obvestiti občinski upravni organ, pristojen za veterinarsko inšpekcijo. O opravljenem delu morajo poročati na predpisanih obrazcih.
3. člen
Preventivne vakcinacije se morajo opraviti tolikokrat, kolikokrat je potrebno, da so živali stalno zaščitene.
Kontrolo imunosti opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani po programu, ki ga določi Republiška veterinarska uprava.
4. člen
Veterinarska postaja mora voditi evidenco o datumu vakcinacije, oziroma preiskave, imenu in bivališču imetnika živali, opisu živali, proizvajalcu, serijski in kontrolni številki vakcine, ter rezultatu vakcinacije in preiskave.
Veterinarska postaja mora spremljati zdravstveno stanje živali po uporabi biološkega preparata in obveščati občinski organ veterinarske inšpekcije Mozirje o vseh nezaželenih stranskih pojavih in morebitni nezanesljivi imunosti.
5. člen
Stroški sistematičnega ugotavljanja kužnih bolezni in vakcinacij živali po tej odredbi, bremenijo posebni račun za zdravstveno varstvo živali proračuna občine Mozirje, razen za preiskave in vakcinacije, za katere je izrecno navedeno, da stroški bremenijo lastnika živali.
II. PREVENTIVNI UKREP
6. člen
Splošna vakcinacija psov proti steklini mora biti opravljena do 15. 4. 1993. Mladi psi morajo biti vakcinirani proti steklini takoj, ko dopolnijo štiri mesece starosti.
V občini je treba vakcinirati proti steklini vse živali, ki se pasejo.
Do sredine meseca aprila 1993 morajo imetniki živali, pašne živali prijaviti na veterinarski postaji.
Vakcinacije iz prvega in drugega odstavka tega člena opravi veterinarska postaja z inaktivirano (mrtvo) vakcino, na stroške imetnika živali.
Vakcinacijo lisic proti steklini opravi veterinarska postaja in lovske organizacije občine Mozirje po programu, ki ga določi Republiška veterinarska uprava.
7. člen
Vakcinacijo kokoši in brojlerjev proti atipični kokošji kugi je treba opraviti v perutninskem obratu MERCATOR – ZKZ Mozirje in pri vseh rejcih kooperantih (farmska reja) MERCATOR – ZKZ Mozirje.
Vakcinacija iz prejšnjega odstavka se opravi z živo ali mrtvo vakcino, po programu imunoprofilakse (obvezno strokovno navodilo RVU, št. 322/a-126/82 z dne 11. 3. 1992).
Vakcinacijo opravi veterinarska postaja. Vakcinacija se opravi na način, ki ga za posamezno vakcino določi proizvajalec.
8. člen
Proti Marekovi bolezni, infekcioznem bronhitisu in gumboro bolezni, je treba vakcinirati proizvodno jato MERCATOR – ZKZ Mozirje. Pri pojavu Marekove bolezni, se mora prve primere potrditi s histološko preiskavo.
Vakcinacijo opravi veterinarska postaja, preiskave Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
9. člen
Proti prašičji kugi je treba vakcinirati vse prašiče preden jih rejci dajo v promet za nadaljnjo rejo in prašiče, ki se krmijo s pomijami oziroma ostanki živalskih tkiv.
Podjetja oziroma zasebniki, ki oddajajo pomije oziroma ostanke živalskih tkiv za krmljenje prašičev, morajo sporočiti veterinarski postaji naslove rejcev prašičev, katerim oddajajo pomije oziroma ostanke živalskih tkiv.
Pomije oziroma ostanke živalskih tkiv, je treba pred krmljenjem prekuhati.
Stroški vakcinacije prašičev proti prašičji kugi bremenijo imetnika živali.
Vakcinacijo opravi veterinarska postaja s sevom K lapiniziranega virusa.
10. člen
Tuberkulinizirati je treba 50% vseh krav in brejih telic (IX. tuberkulinizacija).
Tuberkulinizacijo opravi veterinarska postaja.
11. člen
Na brucelozo je potrebno preiskati enkrat letno krave v hlevih individualnih proizvajalcev z mlečno prstanastim preizkusom. Ob sumljivi ali pozitivni reakciji je treba odvzeti živalim kri in opraviti serološki pregled.
Dvakrat letno je treba klinično in serološko pregledati vse ovne na infekcijo z Brucello ovis.
Klinične preglede ter odvzem vzorcev mleka in krvi, opravi veterinarska postaja, preiskave mleka Zavod za živinorejo in veterinarstvo Celje in preiskave krvi Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
12. člen
Bike plemenjake v naravnem pripustu, je treba enkrat letno preiskati na:
– IBR (IPV) mehurčasti izpuščaj pri govedu,
– vibriozo (infekcija s Campylobacter foetus),
– leptospirozo,
– trihomoniazo,
– levkozo,
– opraviti bakteriološko pregled semena na onesnaženost z ubikvitarnimi bakterijami,
– opraviti koprološke preiskave.
Na IBR/IPV je treba preiskati tudi reje bikovskih mater sivo rjave pasme in krave na območju naravnega pripusta v Florjanu.
Vzorce odvzame veterinarska postaja, preiskave opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
13. člen
Na kužno malokrvnost kopitarjev je treba preiskati žrebce plemenjake.
Vzorce krvi odvzame in opravi preiskave Veterinarska fakulteta v Ljubljani, ob rednih pregledih.
14. člen
Na leptospirozo je treba preiskati 20% vzorcev krvi plemenskih prašičev.
Vzorce krvi odvzame veterinarska postaja, preiskave opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
15. člen
Na trihinelozo (Trichinella spiralis) mora biti pregledano meso prašičev v javni potrošnji.
O zakolu prašiča na domu, katerega meso je namenjeno za javno potrošnjo, mora imetnik (turistična kmetija, gostinski obrat) obvestiti veterinarsko postajo in zaprositi veterinarsko službo, da opravi veterinarsko sanitarni pregled ob zakolu živali.
Pregled opravi veterinarska postaja na stroške imetnika.
16. člen
Proti hemoragični bolezni kuncev je treba vakcinirati vse plemenske kunce v občini Mozirje.
Vakcinacijo opravi veterinarska postaja na stroške lastnikov živali.
17. člen
Na vrtoglavost postrvi je treba v ribogojnicah pregledati enkrat letno postrvi, ki se vlagajo, prodajajo ali prenašajo.
Vzorci mladic morajo biti poslani v preiskavo od 1. junija do 31. decembra 1993.
Na virusno hemoragično septikemijo postrvi je treba preiskati plemenske jate postrvi do 15. februarja 1993.
Vzorce rib za preiskavo odvzame veterinarska postaja, preiskave opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
18. člen
Na garje je treba preiskati 20% odstreljenih gamsov v občini in vse, za katere se sumi, da so okuženi z garjami.
Za preiskavo vzame lovski preglednik ali veterinar vzorec kože s prsnega predela, velikosti 10x20cm, v primeru, da je koža spremenjena, del kože z roba spremenjenega mesta.
Lovske družine dostavijo vzorce kož veterinarski postaji in ta poskrbi, da se vzorci preiščejo na Veterinarski fakulteti v Ljubljani.
19. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-16/93-03
Mozirje, dne 8. aprila 1993.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Mozirje
Alfred Božič, mag. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost