Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1993 z dne 21. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1993 z dne 21. 5. 1993, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1115. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

Odloki

1114. Odlok o razrešitvi načelnika Republiškega štaba Teritorialne obrambe Republike Slovenije in imenovanju načelnika Republiškega štaba Teritorialne obrambe Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1116. Uredba o evidentiranju premoženja pravnih oseb s sedežem v Republiki Sloveniji v drugih republikah nekdanje Jugoslavije
1117. Uredba o Agenciji Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic

Sklepi

1118. Sklep o merilih za dajanje poroštev za posojilne in druge obveznosti pravnih oseb v letu 1993

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

1119. Odredba o priznanjih
1120. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
1121. Pravilnik o načinu valorizacije vrednosti lastne udeležbe za pridobitev stanovanjske pravice
1122. Pravilnik o vsebini postavk v obrazcih PEP-G-1/93, PEP-G-2/93 in PEP-NEG/93
1123. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zdravstveni zavodi ali zasebni zdravstveni delavci za izvajanje programov pripravništva, sekundariata in specializacije
1124. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zdravstveni zavodi za izvajanje praktičnega pouka dijakov zdravstvenih šol in študentov visokošolskih zavodov in za podelitev naziva učni zavod
1125. Sklep o določitvi najnižjega katastrskega dohodka oziroma drugega dohodka na kmetiji, ki je podlaga za vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje
1126. Znesek regresa za letni dopust za zaposlene v republiških državnih organih
1154. Odredba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk parkljarjev, izdelkov in surovin, ki izvirajo od parkljarjev iz Republike Albanije, Republike Bosne in Hercegovine, Črne gore in Srbije

USTAVNO SODIŠČE

1128. Odločba o razveljavitvi odredbe Ministrstva za finance o dostavi podatkov za odmero dohodnine
1129. Odločba o odpravi dela sklepa Skupščine občine Domžale

BANKA SLOVENIJE

1127. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o pogojih in načinu registracije kreditnih poslov s tujino

OBČINE

Grosuplje

1130. Odredba o določitvi najvišjih cen

Kamnik

1131. Pravilnik o dodeljevanju socialnih stanovanj v občini Kamnik
1132. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Kamniška Bistrica

Kranj

1133. Odlok o ustanovitvi stanovanjskega sklada občine Kranj
1134. Odlok o zazidalnem načrtu Nova Mlaka-Grič
1135. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Kranj

Lendava

1136. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Lendava za leto 1992
1137. Odlok o ustanovitvi centra za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Lendava
1138. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za del območja ob Mlinski ulici v Lendavi
1139. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju vinotočev v občini Lendava
1140. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Lendava

Litija

1141. Sklep o javni razgrnitvi osnutka dopolnitev in sprememb Dolgoročnega in družbenega plana občine Litija za obdobje 1986-90-2000(dopolnitev 1993)

Ljutomer

1142. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka na območju KS Logarovci-Berkovci v naseljih Bolehnečici, Berkovci, Berkovski Prelogi, Kokoriči, Logarovci, Gajševci in Grabe
1143. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu 18. 4. 1993 za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Logarovci-Berkovci

Novo mesto

1144. Odlok o razglasitvi Praznikove domačije v Borštu pri Dvoru št. 6 za kulturni spomenik
1145. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi doma kulture Novo mesto
1146. Odredba o dajanju soglasja k cenam

Postojna

1147. Odlok o graditvi in vzdrževanju zaklonišč
1148. Odlok o zazidalnem načrtu Obrtno-industrijske cone Prestranek
1149. Dolgoročni plan občine Postojna za obdobje od leta 1986 do leta 2000, spremenjen in dopolnjen 1989

Šentjur pri Celju

1150. Odlok o proračunu občine Šentjur pri Celju za leto 1993
1151. Odlok o reji, registraciji in označevanju psov v občini Šentjur pri Celju

Škofja Loka

1152. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za obnovo cest v vasi Podlonk (razen h. št. Podlonk 17 in 33)
1153. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v delu KS Železniki za vas Podlonk

POPRAVKI

1. Popravek naslova sklepa poslovniške narave o parlamentarni preiskavi
2. Popravek uredbe o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja
3. Popravek sklepa o določitvi parkirnine na javnih parkirnih površinah
4. Popravek sklepa o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Podsreda

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

49. Resolucija 820 (1993), sprejeta na 3200. zasedanju Varnostnega sveta dne 17. aprila 1993
AAA Zlata odličnost