Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1993 z dne 28. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1993 z dne 28. 5. 1993, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1155. Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju
1156. Uredba o uvedbi finančnih intervencij za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za leto 1993
1163. Uredba o činih in poviševanju v Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije

Sklepi

1157. Sklep o oprostitvi plačila posebne davščine za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga za uvoz določenega blaga v letu 1993
1158. Sklep o oprostitvi plačila davščine za carinsko evidentiranje v letu 1993 za uvoz določenega blaga
1159. Sklep o določitvi carinske stopnje "prosto" pri uvozu določenega blaga v letu 1993
1160. Sklep o oprostitvi plačila posebne davščine za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga za uvoz določenega blaga v letu 1993
1161. Sklep o oprostitvi plačila davščine za carinsko evidentiranje v letu 1993 za uvoz določenega blaga
1162. Sklep o uskladitvi vrednosti točke v zakonu o turistični taksi

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

1164. Pravilnik o inšpekciji na področju obrambe in zaščite
1165. Odredba o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji
1166. Pravilnik o načinu usposabljanja in enotah, v katerih se izvaja usposabljanje vojaških obveznikov v ONZ
1167. Odredba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk parkljarjev, izdelkov in surovin, ki izvirajo od parkljarjev iz Republike Bolgarije
1168. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o razvrščanju zdravil
1169. Koeficient rasti plač in koeficient za ugotavljanje udeležbe delavcev v procesu lastninjenja za mesec maj 1993
1170. Poročilo o višini in mesečni stopnji rasti povprečne mesečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji in v gospodarstvu Republike Slovenije marca 1993 in višini neto plače na zaposlenega v obdobju januar-marec 1993
1171. Seznam pravnih oseb v Republiki Sloveniji, pooblaščenih za atestiranje električnih aparatov za gospodinjstvo
1172. Seznam pravnih oseb v Republiki Sloveniji, pooblaščenih za atestiranje aparatnih stikal
1173. Seznam pravnih oseb v Republiki Sloveniji pooblaščenih za atestiranje
1174. Prenehanje pooblastil Instituta za kakovost in metrologijo p.o., Tržaška cesta 2,Ljubljana

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1175. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. maja 1993
1176. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
1177. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
1178. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
1179. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
1180. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
1181. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
1182. Povprečni indeks rasti povprečnih bruto plač v Republiki Sloveniji v obdobju januar-marec 1993

OBČINE

Gornja Radgona

1184. Odlok o proračunu občine Gornja Radgona za leto 1993
1185. Odlok o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona

Jesenice

1186. Odlok o spremembah Odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 1992
1187. Odlok o gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v občini Jesenice za leto 1993
1188. Odlok o graditvi in vzdrževanju zaklonišč v občini Jesenice
1189. Sklep o soglasju k Statutarnemu sklepu Osnovnega zdravstva Gorenjske Kranj

Kamnik

1190. Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen
1191. Pravilnik o dodeljevanju posojil iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in kmetijstva v občini Kamnik

Kočevje

1192. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Kočevje za leto 1992

Kranj

1193. Odlok o proračunu občine Kranj za leto 1993

Laško

1194. Odlok o izvršitvi proračuna občine Laško za leto 1992
1195. Odlok o zaščiti območja parkovnega kompleksa zdravilišča v Rimskih Toplicah
1196. Odlok o imenovanju nove ulice Ploščad prijateljstva v naselju Laško
1197. Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana za obdobje 1986-1990 občine Laško, dopolnjen 1989 in 1992
1198. Sklep o ukinitvi zemljišč v splošni rabi
1199. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Lokacijskega načrta za magistralni plinovod Štore-Laško (za odsek na območju občine Laško)

Lenart

1205. Sklep o dajanju soglasja k cenam
1206. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne 9. maja 1993 za preimenovanje kraja in Krajevne skupnosti Zg. Ščavnica v kraj in Krajevno skupnost Sv. Ana v Slovenskih Goricah
1207. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Lenart za leto 1992

Ljubljana

1183. Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi parkirnine na javnih parkirnih površinah

Ljubljana Moste-Polje

1200. Odlok o sprejetju ureditvenega načrta za območji urejanja MM 8/1 Petrol Zalog Kašelj del in MT 7/1 območje ŽG del

Ljubljana-Šiška

1201. Odlok o tržnem redu trga Koseze
1202. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o najemninah za poslovne stavbe in poslovne prostore

Ljutomer

1203. Sklep o uvedbi samoprispevka za uporabnike ceste Globoka-Globočki vrh
1204. Poročilo o izidu referenduma

Mozirje

1208. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu 16. 5. 1993 za uvedbo samoprispevka na območju KS Bočna
1209. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu 16. 5. 1993 za uvedbo samoprispevka na območju KS Gornji Grad

Murska Sobota

1210. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja KS Gederovci, za naselji Sodišinci in Murski Petrovci
1211. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja KS Tišina, za naselje Petanjci

Ribnica

1212. Odlok o proračunu občine Ribnica za leto 1993

Slovenj Gradec

1213. Odlok o komunalnih taksah v občini Slovenj Gradec

Slovenska Bistrica

1214. Sklep o javni razgrnitvi osnutka smernic in osnov za ureditev "vojašnice" v Slovenski Bistrici

Trebnje

1215. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Velika Loka

Tržič

1216. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Tržič za leto 1992
1217. Odlok o proračunu občine Tržič za leto 1993

Vrhnika

1218. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Vrhnika za leto 1992
1219. Odlok o proračunu občine Vrhnika za leto 1993

Žalec

1220. Sklep o razpisu referenduma za krajevni samoprispevek na območju Krajevne skupnosti Ponikva
1221. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
AAA Zlata odličnost