Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1993 z dne 21. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1993 z dne 21. 5. 1993

Kazalo

1151. Odlok o reji, registraciji in označevanju psov v občini Šentjur pri Celju, stran 1393.

Na podlagi četrtega odstavka 47. člena Zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85) in 3. in 25. člena Zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91) ter 27. člena Statuta občine Šentjur pri Celju je Skupščina občine Šentjur pri Celju na seji dne 21. 4. 1993 sprejela
ODLOK
o reji, registraciji in označevanju psov v občini Šentjur pri Celju
1. člen
Ta odlok ureja pogoje za bivanje, vzrejo, registracijo, cepljenje, označevanje in posest psov. Določa tudi postopek z neregistriranimi, necepljenimi psi ter drugače nevarnimi psi.
2. člen
Lastnik psa je dolžan psa prijaviti v osmih (8) dneh po pridobitvi pooblaščeni veterinarski organizaciji. Če se pes iz kakršnih koli vzrokov odtuji (prodaja, dar, izginotje, usmrtitve,..) ga je lastnik dolžan v treh (3) dneh odjaviti.
Če se lastnik s psom začasno zadržuje ali pusti psa na območju občine Šentjur dalj kot 30 dni, mora žival prijaviti prav tako v osmih dneh po prihodu pooblaščeni veterinarski organizaciji.
3. člen
Psi starejši od štirih mesecev morajo biti enkrat letno cepljeni proti steklini.
4. člen
Prijava in odjava psa ter izdaja pasje znamke se opravi na lastnikove stroške.
5. člen
Pes mora stalno nositi pasjo znamkico na ovratnici. Če znamkico izgubi, mora lastnik to prijaviti pooblaščeni veterinarski organizaciji in zaprositi za izdajo nove znamkice.
6. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija je dolžna voditi evidenco o prijavi, odjavi in cepljenju psa.
V to evidenco, se na predpisanem obrazcu vpisujejo vsi potrebni podatki.
7. člen
Na območju uličnega naselja Šentjur ima lahko posamezno gospodinjstvo največ enega psa.
Določilo ne velja za psice z mladiči do odstranitve.
Za vzrejo več psov si mora rejec pridobiti soglasje sosedov – mejašev, etažnega lastnika, oziroma lastnika stanovanjskega objekta ter dovoljenje občinskega upravnega organa zadolženega za veterinarsko službo.
8. člen
Psom je potrebno zagotoviti toplo in suho zavetje, primerno velik prostor za gibanje (veriga vsaj 3 m), kvalitetno in kvantitativno zadovoljiv obrok hrane, stalno svežo, čisto, pitno vodo in ob sončni pripeki senčen prostor.
9. člen
Lastnik je dolžan skrbeti, da se pes ne giblje brez nadzora in da ne ogroža ljudi in živali. To pomeni, da mora biti pes v ogradi, ki je namenjena le njemu (ne samo ograja okoli stanovanjske hiše), ali pripet z verigo z dosegom do 3 metre od javne poti. Veriga mora biti pričvrščena na, za psa nepremičen nosilec (hiša, močan, v zemljo zabit kol,...).
Na sprehodu mora lastnik psa voditi na vrvici, pes pa mora imeti nagobčnik.
10. člen
Če lastnik psa zanemarja, ravna v nasprotju z 8. členom tega odloka, se psa odvzame, odda novemu lastniku ali pokonča brez mučenja.
Odločitev o prepovedi reje sprejme veterinarski inšpektor na osnovi komisijske ugotovitve in o tem izda odločbo.
Komisijo sestavljajo poleg veterinarskega inšpektorja še: neodvisni občan, predstavnik kinološke organizacije ali društva proti mučenju živali in prizadete stranke.
11. člen
Prepovedano je vsako trpinčenje psov in mučenje pri pokončanju.
12. člen
Balkoni in terase nadstropnih stavb ne smejo biti psom stalno bivališče.
13. člen
Lastniki psov poskrbijo za odstranjevanje pasjih iztrebkov.
14. člen
Da se prepreči širjenje stekline in drugih kužnih bolezni, ki jih prenašajo psi, ter da se preprečuje škoda, mora veterinarsko-higienska služba pooblaščene veterinarske organizacije v občasnih akcijah, loviti živali brez lastnikov in pse, ki ne nosijo pasjih znamkic ali se gibljejo, brez nadzora.
Pri lovu je potrebno paziti, da žival ne mučimo.
Žival, ki je bila ulovljena v okoliščinah iz prvega odstavka tega člena, se na zahtevo vrne lastniku, če ta dokaže lastništvo živali.
Lastništvo je dokazljivo z izpisom iz evidence psov ali potrdilom o cepljenju proti steklini.
Lastnik lahko zahteva vrnitev psa v roku osmih (8) dni od dneva, ko je bil pes ulovljen, mora pa povrniti stroške, ki so nastali z lovom in oskrbo.
Če lastnik ne zahteva v določenem roku psa, oziroma če ne plača stroškov lova in oskrbe, se pes izroči novemu lastniku ali pa se pokonča brez mučenja.
15. člen
Če je pes za okolico nevaren in ga lastnik ne more nadzorovati se pes prav tako odvzame in odda novemu rejcu ali pokonča brez mučenja.
Predlog za prepoved reje dajo občani upravnemu organu, pristojnemu za veterinarstvo v pisni obliki z lastnoročnimi podpisi.
O prepovedi reje psa, ki je za okolico nevaren in ga skrbnik ne more nadzorovati odloči veterinarski inšpektor in o tem izda odločbo.
16. člen
Če pes ali mačka poškodujeta človeka, mora poškodovani ali oseba, ki to vidi takoj obvestiti zdravstveno ustanovo, le-ta pa obvesti veterinarsko inšpekcijo SO Šentjur, da ugotovi identiteto živali in določi ukrepe.
Žival iz prvega odstavka tega člena mora biti deset (10) dni pod veterinarskim nadzorom. Za psa to velja ne glede na to ali je bil cepljen proti steklini ali ne.
Nadzor opravijo delavci pooblaščene veterinarske organizacije.
Stroški nadzora bremenijo lastnika živali.
17. člen
Če se pri živali pojavijo znaki, ki vsebujejo sum, da je žival zbolela ali poginila za steklino (močna razdraženost ali potrtost, napadi brez vzroka na druge živali ali ljudi, ohromelost zadnjega dela telesa ali spodnje čeljusti, močno slinjenje), mora posestnik tako žival takoj izolirati v poseben prostor, ta prostor mora biti dobro zaprt, ločen od ljudi in živali. Sum bolezni je potrebno nemudoma prijaviti pristojni veterinarski organizaciji ali veterinarski inšpekciji.
Če opazi občan žival, ki kaže opisane znake in se neovirano giblje, mora o tem prav tako javiti pooblaščeni veterinarski organizaciji ali veterinarski inšpekciji.
18. člen
Če je pes prenašalec nevarnih zajedalskih bolezni, mora pristojna veterinarska inšpekcija odrediti tudi zdravljenje na lastnikove stroške.
19. člen
Izvajanje tega odloka nadzorujejo veterinarski inšpektor SO Šentjur in delavci Policijske postaje.
20. člen
Z denarno kaznijo na mestu samem, v višini 10.000 SIT, se kaznuje posameznik in odgovorna oseba pravne osebe če:
– ne poskrbi za odstranjevanje pasjih iztrebkov (13. člen)
– ne zagotovi življenjskih pogojev, kot jih predvideva 4. člen – trpinči psa ali pa muči pri pokončanju (11. člen)
– kljub opozorilom ne prenese bivališča psa iz balkona ali terase (12. člen).
21. člen
Posameznik ali pravna oseba, ki stori prekršek se kaznuje z denarno kaznijo od 5.000 SIT do 15.000 SIT, če:
– ne ravna v skladu z 9. členom tega odloka
– ne ravna v skladu z 18. členom tega odloka
– ne plača stroškov veterinarskega nadzora (16. člen)
– ovira uresničevanje vsebine 10., 14. in 15. člena tega odloka.
22. člen
Začetno stanje je potrebno uskladiti z vsebino členov tega Odloka v šestih mesecih po veljavnosti tega odloka.
23. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 012-5/93-1
Šentjur pri Celju, dne 21. aprila 1993.
Predsednik
Skupščine občine Šentjur pri Celju
Jurij Malovrh, prom. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost