Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1993 z dne 21. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1993 z dne 21. 5. 1993

Kazalo

1123. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zdravstveni zavodi ali zasebni zdravstveni delavci za izvajanje programov pripravništva, sekundariata in specializacije, stran 1365.

Na podlagi prvega odstavka- 34. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92) izdaja minister za zdravstvo
PRAVILNIK
o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zdravstveni zavodi ali zasebni zdravstveni delavci za izvajanje programov pripravništva, sekundariata in specializacije
1. člen
Zdravstveni zavodi lahko izvajajo programe pripravništva, sekundariata in specializacije, če izpolnjujejo organizacijske, kadrovske, materialne in druge pogoje, določene s tem pravilnikom.
Programe iz prejšnjega odstavka lahko izvajajo tudi zasebni zdravstveni delavci, če izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom in s tem pravilnikom.
2. člen
Zdravstveni zavodi oziroma zasebni zdravstveni delavci morajo za izvajanje programov iz prejšnjega člena izpolnjevati naslednje pogoje:
1. V okviru svoje dejavnost morajo imeti organizirano strokovno službo ali strokovno enoto v skladu z zahtevami programa pripravništva, sekundariata oziroma specializacije.
2. Imeti morajo strokovno usposobljene mentorje v skladu z zahtevami teh programov.
3. Strokovne službe ali strokovne enote morajo imeti zadostno število strokovnih primerov s področja strokovne dejavnosti, ki jo izvajajo.
4. V svojih strokovnih enotah morajo imeti zadostno opremo ter zadostno število pripomočkov za poglobljeno delo po sodobnih načelih in metodah na področju posamezne strokovne dejavnosti.
5. V okviru svoje strokovne dejavnosti morajo imeti sodobno opremljene oddelke, seminarske prostore, garderobe in delovno zaščitna sredstva tam, kjer je to potrebno.
3. člen
Za ugotavljanje pogojev iz prejšnjega člena tega pravilnika se smiselno uporabljajo določila Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zdravstveni zavodi za izvajanje praktičnega pouka dijakov zdravstvenih šol in študentov visokošolskih zavodov in za podelitev naziva učni zavod (Uradni list RS, št. 25/93).
4. člen
Zdravstveni zavodi, ki izpolnjujejo pogoje iz tega pravilnika, so dolžni sprejeti na usposabljanje in zaposliti pripravnike in sekundarije, oziroma sprejeti na usposabljanje specializante.
Zdravstveni zavodi so v okviru svoje dejavnosti dolžni zagotoviti pripravnikom, sekundarijem oziroma specializantom usposabljanje v skladu z njihovimi programi.
5. člen
Medsebojne pravice in dolžnosti podrobneje določijo zdravstvenim zavodi in pripravniki, sekundariji oziroma specializanti s pogodbo, skladno z zakonom in kolektivno pogodbo.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-9/93
Ljubljana, dne 18. maja 1993.
Minister
za zdravstvo
dr. Božidar Voljč l. r.

AAA Zlata odličnost