Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1993 z dne 21. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1993 z dne 21. 5. 1993

Kazalo

1122. Pravilnik o vsebini postavk v obrazcih PEP-G-1/93, PEP-G-2/93 in PEP-NEG/93, stran 1363.

Na podlagi 3. člena Uredbe o evidentiranju premoženja pravnih oseb s sedežem v Republiki Sloveniji v republikah nekdanje Jugoslavije (Uradni list RS, št. 25/93) izdaja minister za ekonomske odnose in razvoj
PRAVILNIK
o vsebini postavk v obrazcih PEP-G-1793, PEP-G-2/93 in PEP-NEG/93
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa vsebino postavk v obrazcih PEP-G-l/93, PEP-G-2/93 in PEP-NEG/93, na katere se evidentira premoženje pravnih oseb s sedežem v Republiki Sloveniji, ki ga imajo v drugih republikah nekdanje Jugoslavije.
II. OBRAZEC PEP-G-1/93
2. člen
Obrazec PEP-G-1/93 se nanaša na poslovno premoženje, ki ga imajo pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji v poslovnih enotah v drugih republikah nekdanje Jugoslavije. V poslovno premoženje šteje poslovno premoženje, izkazano v poslovni aktivi in poslovno premoženje, izkazano v zunaj poslovni aktivi. Obrazec izpolnijo pravne osebe za vsako poslovno enoto posebej, v DEM.
1. Splošni podatki
3. člen
V obrazec PEP-G-1/93 vpišejo pravne osebe najprej SPLOŠNE PODATKE:
1. Splošni podatki o pravni osebi, ki ima poslovno enoto:
– matična številka pravne osebe;
– šifra dejavnosti pravne osebe;
– ime pravne osebe;
– sedež (kraj) pravne osebe.
2. Splošni podatki o poslovni enoti: – ime poslovne enote;
– sedež poslovne enote – pravne osebe vpišejo kraj in republiko nekdanje Jugoslavije, v kateri je sedež poslovne enote;
– podskupina dejavnosti poslovne enote, označena s 6-mestno šifro dejavnosti po Uredbi o enotni klasifikaciji dejavnosti, v katero je poslovna enota uvrščena;
– številka žiro računa poslovne enote.
2. Podatki o vrednosti premoženja poslovne enote
4. člen
V obrazec PEP-G-1/93, v stolpce 4, 5, 6 in 7 vpišejo pravne osebe knjigovodsko vrednost premoženja poslovne enote na dan 31. 12. 1990, 31. 12. 1991 in 31. 12. 1992 ter vse spremembe v vrednosti premoženja v letih 1991 in 1992.
5. člen
V stolpec 4 obrazca PEP-G-l/93 vpišejo pravne osebe seštevek vrednosti stanj oziroma sprememb vseh materialnih naložb poslovne enote, izkazanih v obrazcu Bilanca stanja pod oznakami AOP 004 DO 011 (seštevek podatkov s skupin kontov 01 in 02 brez 026) in pod oznako AOP 069 (seštevek podatkov skupin kontov 08).
6. člen
V stolpec 5 obrazca PEP-G-1/93 vpišejo pravne osebe seštevek vrednosti stanj oziroma sprememb v zalogah izkazanih v obrazcu Bilanca stanja pod oznakami AOP 025, 029, 030, 031 (seštevek podatkov s skupin kontov 31, 32, 35, 60, 63 in 66) in pod oznako AOP 069 -seštevek podatkov s skupin kontov 08, ki se nanašajo na poslovno premoženje.
7. člen
V stolpec 6 obrazca PEP-G-1/93 vpišejo pravne osebe seštevek vrednosti stanj oziroma sprememb v drugih oblikah premoženja (v terjatvah do kupcev, terjatvah za nevnovčene čeke, terjatvah za nepoloženo gotovino iz naslova iztržkov, v dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložbah itd.). Podatki o drugih oblikah, premoženja so v obrazcu Bilanca stanja izkazani na skupinah kontov 04, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 in 08.
8. člen
Pod odtujitvami (zap. št. 5 in zap. št. 11) je razumeti vsako protipravno zmanjšanje vrednosti premoženja posamezne poslovne enote v drugi republiki nekdanje Jugoslavije (odvzem gradbenih objektov, opreme, zalog itd.).
9. člen
Med drugimi zmanjšanji (zap, št. 6 in zap. št. 12) je upoštevati tudi amortizacijo in zmanjšanja kot posledico preoblikovanja poslovnih enot v nove pravne osebe po predpisih republik nekdanje Jugoslavije.
10. člen
Poleg knjigovodske vrednosti je potrebno vpisati tudi tržno vrednost na dan 31. 12. 1992 (zap. št. 14). Oceno tržne vrednosti poda pravna oseba sama.
11. člen
V opombi navedejo pravne osebe ime, sedež in republiko nove pravne osebe, če je do časa poročanja iz poslovne enote le-ta nastala. Vpisati je tudi znesek in delež slovenske pravne osebe v novo oblikovani pravni osebi s sedežem v drugi republiki nekdanje Jugoslavije, v%, to je ali je slovenska pravna oseba 100% lastnik nove pravne osebe ali je njen delež manjši (kolikšen) in morebitne druge pripombe v zvezi z lastništvom. V opombi navedejo pravne osebe tudi obliko lastništva v novi pravni osebi ali gre za naložbe v obliki vrednostnih papirjev ali za kredit, tuji pravni osebi itd. (skupina kontov 04).
III. OBRAZEC PEP-G-2/93
12. člen
Obrazec PEP-G-2/93 se nanaša na poslovno premoženje, ki ga imajo pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji v drugih republikah nekdanje Jugoslavije in to zunaj poslovnih enot. V vsak posamezni obrazec vpišejo pravne osebe podatke o celotnem poslovnem premoženju (zunaj poslovnih enot), ki ga imajo v posamezni republiki. Pravne osebe vpišejo podatke v DEM.
1. Splošni podatki
13. člen
V obrazec PEP-G-2/93 vpišejo pravne osebe najprej SPLOŠNE PODATKE:
1. Splošni podatki o pravni osebi, ki ima poslovno premoženje zunaj poslovne enote:
– matična številka pravne osebe;
– šifra dejavnosti pravne osebe;
– ime pravne osebe;
– sedež (kraj) pravne osebe;
2. Republika, kjer ima pravna oseba poslovno premoženje.
2. Podatki o vrednosti poslovnega premoženja zunaj poslovnih enot
14. člen
V obrazec PEP-G-2/93 v stolpec 4, 5 in 6 vpišejo pravne osebe knjigovodsko vrednost poslovnega premoženja zunaj poslovnih enot na dan 31. 12. 1990, 31. 12. 1991 in 31. 12. 1992 ter vse spremembe v vrednosti premoženja v letih 1991 in 1992.
15. člen
V stolpec 4 obrazca PEP-G-2/93 vpišejo pravne osebe seštevek vrednosti stanj oziroma sprememb v vrednosti vseh materialnih naložb, danih v najem pravnim osebam v drugih republikah (skupine kontov 01, 02 razen 026 in 08 iz obrazca Bilanca stanja).
16. člen
V stolpec 5 obrazca PEP-G-2/93 vpišejo pravne osebe seštevek vrednosti stanj oziroma sprememb v drugih oblikah premoženja (v terjatvah do kupcev, v dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložbah itd.). Podatki o drugih oblikah premoženja so v obrazcu Bilanca stanja izkazani na skupinah kontov 04, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16 in 08.
17. člen
Poleg knjigovodske vrednosti vpišejo pravne osebe tudi tržno vrednost na dan 31. 12. 1992 (zap. št. 8). Oceno tržne vrednosti poda pravna oseba sama.
18. člen
Seštevek vrednosti poslovnega premoženja pravne osebe iz obrazcev PEP-G-1/93 in PEP-G-2/93 pomeni celotno vrednost poslovnega premoženja posamezne pravne osebe v drugih republikah nekdanje Jugoslavije (npr. seštevek vrednosti iz AOP 013 obrazca PEP-G-1/93 in iz AOP 007 obrazca PEP-G-2/93 pomeni knjigovodsko vrednost celotnega poslovnega premoženja pravne osebe na dan 31. 12. 1992 v drugih republikah nekdanje Jugoslavije.
IV. OBRAZEC PEP-NEG/93
19. člen
Obrazec PEP-NEG/93 se nanaša na zunajposlovno premoženje (stanovanja in počitniške objekte), ki ga imajo pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji v drugih republikah nekdanje Jugoslavije. V vsak posamezni obrazec vpišejo pravne osebe podatke o celotnem zunajposlovnem premoženju, ki ga imajo v istem kraju iste republike. Pravne osebe vpišejo podatke v DEM.
1. Splošni podatki
20. člen
V obrazec PEP-NEG/93 je najprej treba vpisati SPLOŠNE PODATKE:
1. Splošni podatki o pravni osebi, ki ima stanovanja oziroma počitniške objekte:
– matična številka pravne osebe;
– šifra dejavnosti pravne osebe;
– ime pravne osebe;
– sedež (kraj) pravne osebe.
2. Splošni podatki o zunajposlovnem premoženju:
– spisek objektov;
– število zajetih objektov;
– kraj in republika objekta.
2. Podatki o vrednosti stanovanj oziroma počitniških objektov
21. člen
V obrazec PEP-NEG/93 v stolpec 4 vpišejo pravne osebe knjigovodsko vrednost zunajposlovnega premoženja na dan 31. 12. 1990, 31. 12. 1991 in 31. 12. 1992, izkazanega na skupinah kontov 06 in 07 ter vse spremembe v vrednosti zunajposlovnega premoženja v letih 1991 in 1992.
22. člen
Pod odtujitvami (zap. št. 5 in zap. št. 12) je razumeti vsako protipravno zmanjšanje vrednosti zunajposlovnega premoženja posamezne pravne osebe v drugi republiki nekdanje Jugoslavije.
23. člen
Poleg knjigovodske vrednosti vpišejo pravne osebe tudi tržno vrednost zunajposlovnega premoženja. Ocene tržne vrednosti podajo pravne osebe same.
24. člen
Pri izpolnjevanju obrazcev PEP-G-1/93, PEP-G-2/93 in PEP-NEG/93 morajo slovenske pravne osebe nameniti posebno pozornost celovitemu zajemu podatkov o poslovnem in zunajposlovnem premoženju v drugih republikah nekdanje Jugoslavije.
25. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 360-03/93-1/6-8
Ljubljana, dne 13. maja 1993.
Minister
za ekonomske odnose in razvoj
dr. Davorin Kračun l. r.

AAA Zlata odličnost