Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1993 z dne 21. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1993 z dne 21. 5. 1993

Kazalo

1149. Dolgoročni plan občine Postojna za obdobje od leta 1986 do leta 2000, spremenjen in dopolnjen 1989, stran 1392.

Na podlagi 1. člena Odloka o pristojnostih zborov in o volitvah funkcionarjev občine in izvršnega sveta (Uradne objave, št. 16/90) in na osnovi 136. in 162. člena Zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 1/80 in 33/80) ter 31. in 49. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89) je Skupščina občine Postojna na skupnem zasedanju vseh treh zborov dne 26. 9. 1991 sprejela
DOLGOROČNI PLAN
občine Postojna za obdobje od leta 1986 do leta 2000, spremenjen in dopolnjen 1989
Dolgoročni plan občine Postojna za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 8/89) se na osnovi analize razvoja možnosti občine Postojna, smernic dolgoročnega plana in na osnovi Dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 2000 – dopolnitev 1989 (Uradni list SRS, št. 41/87 in Uradni list RS, št. 36/90) dopolni in spremeni v naslednjih poglavjih, kartografskem delu in ustrezno v kartografski dokumentaciji:
1. V poglavju 3.4.4. Usmeritve za oblikovanje naselij in krajine se v šestem odstavku črta območje za gradnjo počitniških naselij zahodno od Stran.
Kartografski del plana, karta 1/1 – črta se zahodno od Stran drugo ureditveno območje za poselitev (turistično območje).
2. Poglavje 4., 8.1.2. Oskrba s plinom – spremeni se naslov poglavja v: Oskrba s plinom in nafto in spremeni se tekst poglavja, ki se pravilno glasi:
Zagotavljanje zemeljskega plina za potrebe Republike Slovenije temelji na dolgoročni pogodbi s SZ. Obstoječi sistem se občini Postojna približa oziroma jo na krajšem odseku samo prečka na njenem severnem delu. Z vidika neodvisne preskrbe bi bilo potrebno zagotoviti nov vir, to je plin, ki bi vstopal v Republiko Slovenijo po zahodnem kraku. Zagotovitev tega drugega vira je vezana na dograditev povezave slovenskega plinovodnega sistema z italijanskim. Ta bi predvidoma prečkal tudi občino Postojno, in sicer v dveh smereh:
– prvi krak pride iz smeri Laž proti Landolu in proti severu mimo Bukovja v smeri vzhodno od Podkraja
– drugi krak pride iz smeri Senožeč, mimo Rakulika, Orehka ter Grobišč in se jugozahodno od Postojne razcepi v južni krak po Pivški dolini, mimo Zagorja v smeri Reke in severni krak, ki je predviden zahodno od Postojne in se priključi na obstoječi plinovod pri Kalcah, pod Strmico pa je predviden odcep za smer proti Cerknici.
Produktovod bo predvidoma potekal po naši občini v smeri od Razdrtega proti Landolu, tu bi bil razcep za smeri proti Ljubljani in mimo Postojne po Pivški dolini v smeri proti Reki.
Območje raziskovalnega prostora je znotraj raziskovalnega območja Dinaride in je omejeno na jugo-zahodni del občine od približne linije: severno od Razdrtega-Postojna-vzhodni rob Pivške doline-Reka.
Kartografski del, karta 9
Vriše se vse predvidene objekte:
– magistralni plinovod – tranzitni
– produktovod
– raziskovalni prostor
3. V poglavju 4.8.3.1. Vodovodno omrežje se konec prvega odstavka doda še nov stavek: Preveri se vodni vir Cvinger in se ga vključi v program izrabe vodnih virov.
Kartografski del, karta 3
Kot vodni vir se vriše tudi vir »Cvinger« pri Planini.
4. V poglavju 4.8.4. Komunalno in cestno gospodarstvo se za šestim odstavkom doda še nov odstavek, ki se glasi:
Predvidi se sanacija in večja dograditev čistilne naprave odpadnih voda v kompleksu PK Pivka-Klavnica Kal skupne kapacitete 45 000-50 000 E kot potreben ukrep v industriji za sanacijo naravnih virov in predvsem reke Reke.
Kartografski del, karta 4
Vzhodno od naselja Kal se na območju PK Pivka, Klavnica Kal vriše nova industrijska čistilna naprava z zmogljivostjo nad 10000 E.
5. V poglavju 5.2. Zasnova namenske rabe prostora se v petem odstavku opredeli še posege na 1. območje kmetijskih zemljišč in se doda:
Na podlagi 11. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 17/86) je predviden poseg za potrebe čistilne naprave Pivka na vzhodni strani naselja v smeri proti Trnju v velikosti 1,52 ha. Lokacija čistilne naprave je bila izbrana po tehtnem preudarku tudi drugih možnosti kot optimalna varianta in usklajena tudi z lastniki zemljišč. Predvidena kapaciteta je nad 10000 E, kar pa že predstavlja obvezno republiško izhodišče.
Na podlagi 6. in 19. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89) sta predvidena dva posega na 1. območje kmetijskih zemljišč pri zdravstvenem domu v Postojni v skupni velikosti ca. 3,75 ha. Potreba po razširitvi ureditvenega območja mesta Postojna se je pokazala, ko je bil speljan splošni javni anonimni natečaj za programsko in idejno urbanistično arhitektonsko ureditev območja širšega središča mesta Postojna. Večina od 14 natečajnih elaboratov je predvidela razširitev ureditvenega območja mesta prav na tem prostoru za rekreacijsko turistične potrebe, kot tudi prvo nagrajeni elaborat, ki je osnova za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov.
Kartografski del, karta 1/1
– na vzhodnem delu naselja Pivka se predvidi poseg na prvo območje kmetijskih zemljišč za lokacijo čistilne naprave, kot obvezno republiško izhodišče dolgoročnega plana Republike Slovenije
– na območju mesta Postojna se pri bolnici predvidi poseg na prvo območje kmetijskih zemljišč na osnovi 6. člena Zakona o urejanju prostora.
Št. 352-1/89-11
Postojna, dne 26. septembra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Postojna
Igor Bratina, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost