Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1993 z dne 21. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1993 z dne 21. 5. 1993

Kazalo

1117. Uredba o Agenciji Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic, stran 1358.

Na podlagi 14. člena Zakona o predsanaciji, sanaciji, stečaju in likvidaciji bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o Agenciji Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic
1. člen
Agencija Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic (v nadaljnjem besedilu: agencija), ustanovljena z odlokom o določitvi organizacije, ki izvaja sanacijski postopek in o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 17/91 in 38/92) nadaljuje z delom po določbah te uredbe.
2. člen
Agencija je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določa zakon. Sedež agencije je v Ljubljani.
3. člen
Viri financiranja agencije so prihodki, ki jih agencija ustvari s poslovanjem, obveznice, ki jih izdaja agencija in sredstva iz proračuna republike.
4. člen
Agencija opravlja v sanacijskem postopku naloge in posle v skladu z zakonom o predsanaciji, sanaciji, stečaju in likvidaciji bank in hranilnic.
5. člen
Strokovna in administrativno tehnična dela v zvezi s sanacijo bank opravlja Banka Slovenije.
6. člen
Agencija mora najpozneje do 30. junija vsakega leta sprejeti letni obračun za preteklo leto in finančni načrt za tekoče leto, ki ju potrdi Vlada Republike Slovenije.
7. člen
Finančno poslovanje agencije najmanj enkrat, letno pregleda pooblaščena revizorska organizacija, ki poda svoje poročilo Vladi Republike Slovenije.
8. člen
Agencija predloži najmanj enkrat na leto poročilo o svojem delu Vladi Republike Slovenije.
9. člen
Agencija ima strokovni svet in direktorja. Strokovni svet vodi in nadzira izvajanje sanacije bank in hranilnic.
Člane strokovnega sveta imenuje Vlada Republike Slovenije za dobo šest let, in sicer po tri iz Banke Slovenije in Ministrstva za finance ter tri izmed strokovnih delavcev s področja bančništva in financ.
Delo strokovnega sveta vodi predsednik, ki ga izmed članov sveta imenuje Vlada Republike Slovenije za dobo šest let.
Strokovni svet je za svoje delo odgovoren Vladi Republike Slovenije.
Direktor vodi poslovanje agencije in organizira njeno delo.
Direktorja imenuje Vlada Republike Slovenije.
10. člen
Agencija ima statut, ki ga sprejme strokovni svet s soglasjem Vlade Republike Slovenije.
Statut agencije določa zlasti organizacijo in način poslovanja agencije.
11. člen
Z dnem, ko prične veljati ta uredba, preneha veljati odlok o določitvi organizacije, ki izvaja sanacijski postopek in ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 17/91 in 38/92).
Do imenovanja novih članov in predsednika strokovnega sveta agencije po tej uredbi opravljajo naloge članov in predsednika sveta dosedanji člani in predsednik strokovnega sveta agencije.
12. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 023-08/93-2/2-8
Ljubljana, dne 13. maja 1993.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost