Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1993 z dne 21. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1993 z dne 21. 5. 1993

Kazalo

1118. Sklep o merilih za dajanje poroštev za posojilne in druge obveznosti pravnih oseb v letu 1993, stran 1358.

Na podlagi 66. člena Zakona o izvrševanju proračuna in o proračunu Republike Slovenije za leto 1993 (Uradni list RS, št. 22/93) in 26. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) je Vlada Republike Slovenije na 26. seji 13. maja 1993 sprejela
SKLEP
o merilih za dajanje poroštev za posojilne in druge obveznosti pravnih oseb v letu 1993
1
S tem sklepom se določajo merila za dajanje poroštev Republike Slovenije za posojilne in druge obveznosti pravnih oseb, ki jih uporabnikom, v skladu s 66. členom Zakona o izvrševanju proračuna in o proračunu Republike Slovenije za leto 1993, dajejo banke s sedežem na območju Republike Slovenije v letu 1993 (v nadaljnjem besedilu: poroštvo).
2
Poroštvo za obveznosti iz kreditov iz prejšnje točke se daje na podlagi javnega razpisa.
3
Poroštvo iz 1. točke tega sklepa se daje v skladu z naslednjimi merili:
1. Poroštvo bo dano poslovni banki za realizacijo dejavnosti in aktivnosti, pri katerih kreditojemalec lahko dokumentira ustrezen in poroštvu sorazmeren obseg naročil in uslug.
2. Kreditojemalec je s svojo izbrano poslovno banko dolžan zagotoviti ustrezen kredit, pri katerem pogoji ne smejo pomembno odstopati od najbolj ugodnih kreditnih pogojev, ki v trenutku zagotavljanja kredita veljajo v Republiki Sloveniji za ustrezno kategorijo kreditojemalca.
3. Poslovna banka mora predložiti:
– pisno izjavo, da je kreditojemalec po stanju na dan 31. december 1992 razvrščen v skupino A oziroma B,
– poročilo o skupnem znesku vseh bilančnih terjatev in izvenbilančnih potencialnih obresti kreditojemalca s pripisanimi obrestmi po stanju na dan predložitve predloga za izdajo poroštvene izjave.
Za razvrstitev kreditojemalca po stanju na dan 31. december 1992 se šteje razvrstitev, ki jo je ob reviziji letnega obračuna banke za leto 1992 potrdila organizacija za revizijo.
4. Kreditojemalec, ki mu bo odobreno poroštvo, je dolžan za ves čas trajanja kredita dati izdajatelju poroštva ustrezno jamstvo za plačila (hipotekarno zavarovanje posojila, cesija terjatev).
5. Poroštvo bo praviloma dano kratkoročno, in sicer za dobo od treh do šest mesecev, v izjemnih primerih pa bi se poroštvo lahko podaljšalo še za eno obdobje.
6. Poslovna banka ponudi kreditojemalcu ugodnejše kreditne pogoje od najbolj ugodnih ter zniža pogodbeno letno obrestno mero za dodatnih do 3% točke, odvisno od obsega kredita.
7. Posamično poroštvo po pravnem subjektu praviloma ne sme istočasno presegati več kot 5% poroštvenega potenciala, s katerim v proračunskem letu razpolaga posamezno ministrstvo.
4
Poleg meril iz prejšnje točke sklepa bo Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, ki razpolaga v letu 1993 s poroštvenim potencialom pri predlogu za izdajo poroštvene izjave Republike Slovenije upoštevalo še naslednja merila:
– poroštvo bo namenjeno prvenstveno podpori industrije pri prodoru na mednarodna tržišča ter turističnim organizacijam ter za
– izvozna naročila – prioritetno naročila potrebnega reprodukcijskega materiala, delov, gradnikov, surovin.
5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-09/93-10/1-8
Ljubljana, dne 13. maja 1993.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost