Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1993 z dne 21. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1993 z dne 21. 5. 1993

Kazalo

1147. Odlok o graditvi in vzdrževanju zaklonišč, stran 1388.

Na podlagi 97. člena Zakona o obrambi in zaščiti (Uradni list RS, št. 15/91) 12. člena Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 33/92) in na podlagi 23. in 27. člena Statuta občine Postojna (Uradni list št. 21/91) so zbori Skupščine občine Postojna na 27. skupnem zasedanju dne 15. 4. 1993 sprejeli
ODLOK
o graditvi in vzdrževanju zaklonišč
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa pogoje za graditev in vzdrževanje zaklonišč ter območja in objekte v občini Postojna, kjer se gradijo zaklonišča.
2. člen
Za zaščito pred posledicami naravnih in drugih nesreč ter pred vojnimi dejstvovanji se prebivalstvo občine, materialne in druge dobrine, zaklanjajo v zaklonišče, zaklonilnike in druge zaščitne objekte.
3. člen
Zaklonišče je zaprt prostor, ki mora po svoji funkcionalni rešitvi, konstrukciji, obliki in opremi izpolnjevati pogoje, ki so predpisani s tehničnimi normativi.
4. člen
Glede na stopnjo odpornosti se gradijo zaklonišča osnovne in dopolnilne zaščite.
Po namenu uporabe pa se delijo na:
– javna zaklonišča
– zaklonišča v stanovanjskih, poslovnih in drugih zgradbah
– skupna zaklonišča
– zaklonilnike
– rovne zaklonilnike.
5. člen
Javna zaklonišča so namenjena zaklanjanju občanov, ki so v času nevarnosti na javnih mestih v bližini zaklonišča.
6. člen
Zaklonišča v stanovanjskih, poslovnih in drugih stavbah so namenjena za zaklanjanje stanovalcev, delavcev in drugih občanov, ki v teh objektih stanujejo, delajo ali se zadržujejo.
7. člen
Skupna zaklonišča so namenjena za zaklanjanje stanovalcev, delavcev in drugih občanov v stanovanjih, poslovnih in drugih stavbah določenega območja.
8. člen
Zaklonišča v stanovanjskih, poslovnih in drugih stavbah se štejejo kot sestavni in skupni deli teh stavb.
9. člen
Zaklonilniki in drugi zaščitni objekti so kleti in drugi prostori v obstoječih objektih ter komunalni in naravni objekti.
10. člen
Rovni zaklonilniki so objekti za zaščito, ki se preurejajo oziroma gradijo po posebnem odloku skupščine občine ob neposredni vojni nevarnosti in v vojni.
11. člen
Upravne zadeve v zvezi z graditvijo zaklonišč, zaklonilnikov in drugih zaščitnih objektov za zaščito prebivalstva, materialnih in drugih dobrin opravlja občinski upravni organ za obrambo.
II. IZGRADNJA ZAKLONIŠČ
12. člen
Na območju občine Postojna se v miru gradijo zaklonišča osnovne zaščite, v neposredni vojni nevarnosti pa se obstoječi objekti oziroma prostori prilagajajo v zaklonišča dopolnilne zaščite.
Zaklonišče osnovne zaščite mora biti grajeno tako, da zdrži 100 kPa nadtlaka zračnega udarnega vala, zaklonišče dopolnilne zaščite pa mora zdržati 50 kPa nadtlaka zračnega udarnega vala.
13. člen
Zaklonišča osnovne zaščite se morajo graditi na območju mesta Postojna, in sicer v novih objektih namenjenih za šole, vrtce, zdravstvene zavode, centre zvez, v energetskih objektih in v drugih objektih, kjer bi se v primeru vojne opravljale dejavnosti posebnega pomena za obrambo in zaščito.
Območje iz prvega odstavka obsega poselitvene, obrtne in industrijske cone mesta Postojne z njeno okolico, ki zajemajo naslednja primestna območja:
– Veliki Otok
– Stara vas
– Zalog.
Zavod za Urbanistično načrtovanje občine Postojna bo v enem mesecu od sprejema tega odloka označil mejo območja iz 2. odstavka tega člena na karti 1:25000, ki bo sestavni del tega odloka – priloga št. 1.
14. člen
Pri drugih novih objektih na območju iz prejšnjega člena, namenjenih za ljudi je obvezna ojačitev plošče nad kletjo tako, da bi zdržala rušenje objekta na njo. Pri teh objektih se omeji največji svetli razpon pri plošči nad kletjo na 6 metrov. Debelina plošče mora biti najmanj 16 cm. Pri obtežbi plošče nad kletjo se poveča koristna obtežba še z dodatnimi 2,0 kN/m2 in v tem primeru se lahko za vse komponente vektorja obremenitve upošteva skupni varnostni faktor 1,10.
15. člen
Investitorji morajo zagotoviti, da se zaklonišča praviloma gradijo v sklopu objekta, tako da je možna njihova dvonamenska raba, ne sme pa se zmanjševati njihova zaščitna funkcija.
Zaklonišča gradijo investitorji s svojimi sredstvi in v skladu s predpisanimi tehničnimi normativi.
III. UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE ZAKLONIŠČ
16. člen
Javna zaklonišča upravlja in vzdržuje občina Postojna preko pooblaščene organizacije.
Zaklonišča v stanovanjskih, poslovnih in drugih stavbah upravljajo, vzdržujejo in skrbijo za njihovo smotrno uporabo lastniki, imetniki pravice uporabe oziroma upravljalci teh stavb.
17. člen
Zaklonišča morajo biti redno vzdrževana.
Za vsako zaklonišče je potrebno voditi knjigo vzdrževanja. V njej morajo biti vpisani podatki o izvršenih pregledih in tehničnih pregledih ter ukrepi in načini odprave ugotovljenih pomanjkljivosti.
Skupaj s knjigo vzdrževanja posameznega zaklonišča je potrebno hraniti tudi:
– navodila za vzdrževanje zaklonišča,
– uporabno dovoljenje za zaklonišče,
– ateste,
– garanacijske liste in
– seznam pooblaščenih servisov proizvajalcev opreme in naprav.
18. člen
Vsako leto je potrebno opraviti tehnično kontrolo vsakega zaklonišča. Tehnični pregled obsega:
– pregled konstrukcije,
– pregled sredstev za odpiranje odprtin,
– pregled opreme za bivalne prostore,
– pregled sistema za prezračevanje,
– pregled elektroenergetskih instalacij. Ugotovljene pomanjkljivosti pri tehnični kontroli morajo biti odpravljene v 30 dneh.
19. člen
Tehnično kontrolo zaklonišč in preiskuse o delovanju varnostnih in zaščitnih naprav v zakloniščih na območju občine lahko opravljajo le zavodi in organizacije, ki jih pooblasti minister za obrambo Republike Slovenije.
20. člen
Stroški za vzdrževanje zaklonišč se delijo na način, ki se uporablja za pokrivanje stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja objektov. Bremenijo pa lastnika, uporabnika oziroma upravljalca, ki mora za tekoče leto predvideti in zagotoviti potrebna finančna sredstva.
Občina lahko na podlagi pogodbe z lastniki organizira tudi redna vzdrževanja skupnih zaklonišč.
21. člen
Za vsako zaklonišče mora biti predpisan zakloniščni red in navodilo o vzdrževanju in uporabi zaklonišča, ki ju predpiše občinski upravni organ za obrambo.
IV. UPORABA ZAKLONIŠČ V MIRU
22. člen
Zaklonišča se lahko v miru uporabljajo za druge namene pod naslednjimi pogoji:
– da se v zakloniščih ne opravljajo adaptacije, ki bi poslabšale zaščitne funkcije zaklonišča;
– da se za drugi namen ne uporabljajo prostori, ki so namenjeni za skladiščenje opreme zaklonišča in prostori s filtroventilacijskimi napravami;
– da se v zakloniščnih prostorih ne skladiščijo snovi, ki bi lahko poslabšale higienske razmere;
– da se zaklonišča redno vzdržujejo tako, da jih je mogoče v primeru potrebe izprazniti in uporabiti za zaščito najpozneje v 24 urah.
23. člen
Najemnine pogodbe o uporabi zaklonišč v miru sklepajo lastniki stavb, v katerih so zaklonišča. Za uporabo javnih zaklonišč v miru določi pogoje in sklepa pogodbe Izvršni svet Skupščine občine Postojna.
Z najemninami za uporabo zaklonišč pridobljena sredstva se lahko uporabljajo le za vzdrževanje zaklonišč, oziroma za nakup poškodovane in manjkajoče opreme.
24. člen
Z nastankom izrednih razmer, neposredne vojne nevarnosti ali vojne, preneha veljavnost vseh najemnih pogodb za zaklonišča.
V. NADZOR NAD ZAKLONIŠČI
25. člen
Nadzor nad projektiranjem, graditvijo, vzdrževanjem in uporabo zaklonišč izvajajo organi, določeni s splošnimi predpisi za opravljanje inšpekcije v občini ter Republiški inšpektorat za obrambo.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
26. člen
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 SIT se kaznuje, za prekršek pravna oseba, če kot investitor ne poskrbi za gradnjo zaklonišč v skladu s 13. in 14. členom tega odloka ali če kot upravljalec, lastnik ali uporabnik stavbe, v kateri je zaklonišče, le tega ne vzdržujejo redno v skladu s 17. in 18. členom in če pri dvonamenski uporabi zaklonišča ne upošteva pogojev iz 22. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo najmanj 2.500 SIT se kaznuje za prekršek posameznik in odgovorna oseba pravne osebe, če kot upravljalec, lastnik ali uporabnik stavbe, v kateri je zaklonišče, tega ne vzdržuje v skladu s 17. in 18. členom tega odloka.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Do sprejetja ustreznih tehničnih normativov za zaklonišča, zaklonilnike in druge zaščitne objekte se smiselno uporabljata Pravilnik o tehničnih normativih za zaklonišča (Uradni list SFRJ, št. 55/83) in Pravilnik o tehničnih normativih za graditev zaklonov (Uradni list SFRJ, št. 31/75), ki se v Republiki Sloveniji uporabljata na podlagi 4. člena Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I).
28. člen
Z veljavnostjo tega odloka preneha veljati Odlok o zakloniščih in drugih zaščitnih objektih v občini Postojna (Uradne objave, št. 6/87) ter Odlok o spremembi odloka o zakloniščih in drugih zaščitnih objektih (Uradni list RS, št. 19/91).
29. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-24/93
Postojna, dne 15. aprila 1993.
Predsednik
Skupščine občine Postojna
Igor Bratina, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost