Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1993 z dne 21. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1993 z dne 21. 5. 1993

Kazalo

1148. Odlok o zazidalnem načrtu Obrtno-industrijske cone Prestranek, stran 1390.

Na podlagi 23. in 27. člena Statuta občine Postojna (Uradni list RS, št. 21/91) in 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86) je Skupščina občine Postojna na skupnem zasedanju vseh treh zborov dne 21. 4. 1992 sprejela
ODLOK
o zazidalnem načrtu Obrtno – industrijske cone Prestranek
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Sprejme se zazidalni načrt "Obrtno – industrijska cona Prestranek", ki ga je izdelala AREA Cerknica, d.o.o. pod št. 90/V – 127 v mesecu decembru 1991 in je sestavni del tega odloka.
2. člen
Zazidalni načrt obravnava del območja, ki je srednjeročnemu planu občine Postojna za obdobje 1986-1990 označeno s šifro P 12/1 1.
3. člen
Zazidalni načrt vsebuje:
a) obrazložitev k zazidalnemu načrtu
b) pogoje soglasodajalcev
c) izvlečke iz planskih dokumentov
d) zazidalna situacija
e) funkcionalne in oblikovalske rešitve
f) zelene površine
g) rešitve prometnega, energetskega, vodovodnega, kanalizacijskega in PTT omrežja
h) zbirno karto komunalnih vodov
i) načrt obodne parcelacije
j) načrt gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč
k) tehnične elemente za zakoličbo parcel
l) etapnost izgradnje
m) načrt zaklanjanja
n) oceno stroškov za izvedbo zazidalnega načrta.
II. MEJE OBMOČJA
4. člen
Meja poteka deloma po parcelnih mejah, deloma parcele seka.
Na severu meja seka parcele št. 2077, 2073, 4782, 2083 in 2133; nato se obrne proti vzhodu in poteka po robu parcel št. 2133, 2131, nato po meji parcele 2130 in 2128, nato seka parcelo 2128, parcelo 2108, 2020, 2021/1, 4784, 2019/2, 1980; nato se obrne proti jugu in seka parcele 1980, 1978, 1971/1 in 1971/2, 1963, 1964, 1960, 1957, 1958; nato se obrne proti zahodu in seka parcele št. 1958, 1960, 4784, 2031, 2033, 996, 2035, 2036, 2042, 4782, 2042, 2045, 2046, 2048/1, 2049, 2062/1, 2063, 964/2, 962/2, 2071, 2072/2, 2072/1, 2075 in 2077 vse k. o. Slavina.
5. člen
Obravnavano območje je namenjeno izključno obrtno - industrijski dejavnosti. Velikost območja je 192.420 m2.
Funkcije območja s pogoji za izrabo
6. člen
Območje, ki ga ureja zazidalni načrt v velikosti 192.420 m2 je namenjeno poslovno-proizvodnim skladiščnim, transportnim dejavnostim in spremljajočim objektom ter prometni in komunalni infrastrukturi. Obsega naslednje površine:
– površine za proizvodno-poslovne dejavnosti 8,47 ha
– površine z infrastrukturo 4,27 ha
– zeleni pas 5,88 ha
– vhodni program, rekreacijske površine 0,62 ha.
7. člen
Površine za proizvodno – poslovne dejavnosti so organizirane v obliki blokov. Maksimalno pozidane površine predstavljajo 68% površine, minimalne manipulativne površine 29%, zelene površine 3%.
Pogoji za urbanistično oblikovanje območja in arhitektonsko oblikovanje objektov
8. člen
Objekti in naprave tvorijo v okviru bloka zaključeno prostorsko enoto.
Fleksibilna zasnova dopušča povezovanje ali delitev posameznih blokov v okviru danih prostorskih možnosti in potreb uporabnikov.
Poslovno proizvodni objekti so tipizirane tovarniške hale v razponu 20 m.
Oblikovanje objektov mora upoštevati enoten koncept urbanistične in funkcionalne zasnove.
Tlorisni gabarit se giblje znotraj predpisane maksimalno dovoljene pozidane površine, ki je razvidna iz grafičnih prilog k zazidalnem načrtu. Potrebno je upoštevati obvezne odmike od prometnic in meje zazidalnega načrta.
Višinski gabarit poslovno proizvodnih objektov: višinska razlika med koto vhodnega platoja in koto venca je 7 m. Višinski gabarit vhodnih objektov je P + 1. Višinska razlika med koto vhodnega platoja in koto venca je 6 m.
Gradbene linije objektov in naprav označene v grafičnem delu so obvezne.
Obvezen odmik od magistralne ceste Postojna – Pivka M10-4 je 10 m.
Obvezen odmik od primarnih in sekundarnih dostopnih cest in industrijskih tirov je označen v grafični prilogi.
Celotno območje OI cone mora biti ograjeno z enotno ograjo višine 2 m.
Naklon strešin 12 do 30 stopinj.
9. člen
Velikosti posameznih parcel se prilagajajo potrebam posameznih dejavnosti.
10. člen
Zelene površine se zasadi v skladu z Grafično prilogo zelene površine.
Prometna ureditev
11. člen
Komunikacije sledijo osnovnemu konceptu pozidave, s ciljem, da ustvarijo čim varnejše razmere za gibanje pešcev in motornih vozil.
Z načrtovanim prometnim omrežjem prometno omogočamo kratko povezavo med posameznimi objekti.
Glavni priključek je izveden na magistralno cesto Postojna – Rupa.
12. člen
Urediti je potrebno promet na območju zazidalnega načrta kot je razvidno iz grafičnih prilog in sicer:
– tranzitni promet
– motorni promet
– servisni promet
– intervencijski promet
– mirujoči promet
– peš promet in
– prečkanje prometnih povezav z industrijskim tirom.
Pogoji komunalnega urejanja
13. člen
Vsi objekti na območju zazidalnega načrta OIC Prestranek morajo biti priključeni na javno vodovodno, elektro in telefonsko omrežje.
Kanalizacijsko omrežje je predvideno v začetni fazi samo lokalno. Po izgradnji javnega kanalizacijskega omrežja se je potrebno priključiti na to omrežje.
Pogoji izvedbe sekundarnih vodov in priključkov za objekte bodo podani s soglasji pristojnih služb in upravljalcev posameznih naprav k PGD.
Vse prestavitve komunalnih vodov morajo biti izvedene skladno s soglasji pristojnih organov in komunalnih organizacij. Stroški prestavitve bremenijo investitorja.
14. člen
V območju ZN je obvezen odvoz smeti. Zbirna mesta tipskih smetnjakov je locirati na manipulativnih površinah.
15. člen
Cestne površine se odvodnjavajo preko lovilca olj in maščob v ponikovalnico.
Obveznosti izvajalcev in investitorjev pri izvajanju zazidalnega načrta
16. člen
Zaščita pred hrupom:
pri gradnji posameznih objektov v coni je potrebno pri izbiri in gradnji posameznih objektov in izboru tehnologij upoštevati, da niso preseže z Odlokom o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za posamezna območja naravnega in bivalnega okolja ter za bivalne prostore (Uradni list SRS, št. 29/80) določene maksimalno dovoljene emisije hrupa v objektih in v zunanjem okolju.
17. člen
Varstvo zraka:
na območju cone je dovoljena gradnja objektov, pri katerih je onesnaževanje zraka emisija pod z zakonskimi predpisi dovoljenimi mejnimi količinami oziroma koncentracijami škodljivih snovi, ki se smejo spuščati v zrak (emisija) (Uradni list SRS, št. 19/88).
18. člen
Varstvo voda:
v OI coni Prestranek se lahko locirajo samo tiste vrste dejavnosti, ki ne proizvajajo, skladiščijo ali predelujejo ekološko nevarne snovi; če pa se te uporabljajo, je potrebno z ustreznimi gradbenimi, tehničnimi in varstvenimi ukrepi preprečiti dostop nevarnih snovi v podtalnico, vodotoke in zemljo.
19. člen
Investitorji so dolžni ravnati s posebnimi odpadki, ki so stranski produkt proizvodnih oziroma delovnih procesov, po določilih Zakona o ravnanju z odpadki (Uradni list SRS, št. 40/86) in Pravilnika o ravnanju s posebnimi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi (Uradni list SRS, št. 20/86)
20. člen
Varstvo pred požarom:
vsi objekti in naprave na območju morajo biti zgrajeni v skladu z veljavnimi predpisi.
21. člen
Izvajalci so pri načrtovanju in izvajanju del dolžni upoštevati vse pogoje tega odloka in tehnične rešitve zazidalnega načrta iz 3. člena tega odloka in pogoje soglasodajalcev.
22. člen
Investitorji prilože k vlogi za pridobitev lokacijskega dovoljenja za graditev objektov tudi strokovno presojo, ki jo izdela pristojna upravna organizacija za urbanistično načrtovanje. V okviru te presoje mora biti ugotovljena skladnost nameravane gradnje s pogoji zazidalnega načrta in proučeni podrobnejši pogoji, ki jih lahko uporabi upravni organ pri izdaji lokacijskega dovoljenja.
Zaklanjanje
23. člen
Zaklanjanje se izvede skladno z določili Odloka o gradnji zaklonišč in drugih zaščitnih – objektov v občini Postojna (Uradne objave, št. 6/87).
III. KONČNE DOLOČBE
24. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled občanom, organizacijam in skupnostim pri Sekretariatu za varstvo okolja in urejanje prostora občine Postojna, Zavodu za urbanistično načrtovanje občine Postojna, pri urbanistični inšpekciji medobčinskega inšpektorata občin Cerknica, Ilirska Bistrica in Postojna ter krajevni skupnosti.
25. člen
Nadzor nad izvajanjem tega dokumenta opravlja urbanistična inšpekcija Medobčinskega inšpektorata občin Cerknica, Ilirska Bistrica in Postojna v Postojni.
26. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-5/90-11
Postojna, dne 21. aprila 1992.
Predsednik
Skupščine občine Postojna
Igor Bratina, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost