Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1993 z dne 21. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1993 z dne 21. 5. 1993

Kazalo

1129. Odločba o odpravi dela sklepa Skupščine občine Domžale, stran 1368.

ODLOČBA
Ustavno sodišče je na pobudo Janeza Bizjaka in drugih iz Domžal v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti na seji dne 6. 5. 1993 odločilo:
Sklep Skupščine občine Domžale o imenovanju in preimenovanju ulic in naselij (Uradni vestnik občine Domžale, št. 2/92) se v delu, ki se nanaša na preimenovanje Brejčeve ulice v Ahčinovo, odpravi.
Ta odločba ima pravne učinke po 414. in 415. členu ustave iz leta 1974.
Obrazložitev
Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I-7/93 z dne 15/4-1993 sprejelo pobudo in začelo postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti v izreku te odločbe navedenega dela sklepa Skupščine občine Domžale, po katerem se Brejčeva ulica preimenuje v Ahčinovo.
Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in Uradni list RS, št. 8/90) določa, da dajejo pobude in predloge za imenovanje, preimenovanje, združevanje, razdruževanje in odpravo naselij in ulic delovni ljudje in občani na svojih zborih in v organih krajevnih skupnosti (tretji odstavek
7. člena). Po smiselni interpretaciji navedene določbe iz nje sledi, da morajo v duhu zakona občani v krajevni skupnosti imeti možnost, da na enak način (na zborih ali v organih krajevne skupnosti) povedo svoje mnenje tudi o pobudah in predlogih, ki so bili dani na drug način. Po
8. členu navedenega zakona odloča o imenovanju, preimenovanju, združevanju, razdruževanju in odpravi naselij in ulic občinska skupščina.
Ustavno sodišče je ugotovilo, da je bil predlog za preimenovanje Brejčeve ulice v Ahčinovo ulico objavljen v glasilu "Slamnik" in sicer v okviru predloga Komisije za preimenovanje ulic Slavko Šlander Domžale. Glede na to, da se Brejčeva ulica v Domžalah ne nahaja na območju Krajevne skupnosti Slavko Šlander, marveč na območju krajevne skupnosti Simon Jenko, takšen način objave predvidenega preimenovanja občanom krajevne skupnosti, kjer se nahaja omenjena ulica, ni omogočil dajanja pobud in predlogov k predvidenemu preimenovanju ulice na način kot to smiselno izhaja iz zakona. Glede na dejstvo, da sporni sklep že od sprejema naprej ni v skladu z zakonom, je ustavno sodišče ta sklep odpravilo. Sodišče je na podlagi 7. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave odločilo, da ima ta odločba pravne učinke po 414. in 415. členu ustave iz leta 1974.
Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 161. člena ustave, 7. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije in 2. alinee tretjega odstavka 25. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76) v sestavi: predsednik dr. Peter Jambrek in sodniki dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec in dr. Lovro Šturm.
Št. U-l-7/93-11
Ljubljana, dne 6. maja 1993.
Predsednik
dr. Peter Jambrek l. r.

AAA Zlata odličnost