Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1993 z dne 21. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1993 z dne 21. 5. 1993

Kazalo

1131. Pravilnik o dodeljevanju socialnih stanovanj v občini Kamnik, stran 1369.

Na podlagi določb Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92), Pravilnika o normativih in standardih ter postopku za uveljavljanje pravice do socialnega stanovanja v najem (Uradni list RS, št. 18/92), Pravilnika o merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 18/92) in 90. člena Statuta Skupščine občine Kamnik (Uradni list SRS, št. 6/86 in 31/86) je Izvršni svet Skupščine občine Kamnik na 19. seji dne 7. 4. 1993 sprejel
PRAVILNIK
o dodeljevanju socialnih stanovanj v občini Kamnik
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se urejajo pogoji, merila in postopek za uveljavljanje pravice do pridobitve socialnega stanovanja v najem.
SPLOŠNI POGOJI
2. člen
Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prosilec, da je upravičen do dodelitve socialnega stanovanja v najem, so:
– da izpolnjuje pogoje, merila in kriterije po tem pravilniku;
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ima stalno prebivališče v občini Kamnik in na naslovu tudi resnično prebiva;
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebiva, ni uporabnik stanovanjskih prostorov iz katerega so bili v preteklosti že rešeni stanovanjski problemi;
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebiva, ni najemnik ali lastnik stanovanja, oziroma je najemnik ali lastnik neprimernega stanovanja;
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebiva, ni lastnik počitniške hiše ali počitniškega stanovanja, oziroma druge nepremičnine, ki presega 25% vrednosti primernega stanovanja;
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebiva, ni lastnik premičnine, ki presega 25% vrednosti primernega stanovanja;
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebiva, ni bil imetnik stanovanjske pravice oziroma najemnik stanovanja, za katerega je bil omogočen odkup po pogojih stanovanjskega zakona, pa so le-tega odtujili;
– da je bil prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebiva, lastnik stanovanja, pa je le tega odtujil;
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, za katere se rešuje stanovanjsko vprašanje, niso lastniki ali solastniki podjetja oziroma nosilci obrti, razen v primeru samozaposlitve;
– da prosilec ni nezaposlen po lastni krivdi ali volji.
3. člen
Za ožje družinske člane se štejejo:
– zakonec prosilca ali oseba, ki s prosilcem živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti (nepretrgoma najmanj 2 leti pred objavo razpisa);
– otroci oziroma posvojenci prosilca ali osebe, ki s prosilcem živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti;
– starši in posvojitelji prosilca ali osebe, ki s prosilcem živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti;
– osebe, ki jih je prosilec po zakonu dolžen preživljati.
POSEBNI POGOJI
4. člen
Prosilci so upravičeni do dodelitve socialnega stanovanja v najem pod pogojem, da skupni prihodek na člana družine ne presega višine:
– za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti najmanj 29% zajamčene plače,
– za otroke od 7. leta starosti do dopolnjenega 14. leta 34% zajamčene plače,
– za otroke od 15. leta starosti do zaključka rednega šolanja 42% zajamčene plače,
– za odrasle osebe 52% zajamčene plače.
5. člen
Prosilci dokazujejo upravičenost do dodelitve socialnega stanovanja v najem z naslednjimi dokumenti:
– potrdilo o državljanstvu,
– potrdilo o stalnem prebivališču in skupnem gospodinjstvu,
– podatki o vseh denarnih prejemkih,
– potrdilo o premoženjskem stanju, skladno s predpisi s področja socialnega varstva,
– najemna oziroma podnajemna pogodba,
– drugi z razpisom zahtevani dokumenti, ki izkazujejo gmotne in socialnozdravstvene razmere.
6. člen
Glede na število družinskih članov upravičenec pridobi v najem socialno stanovanje, ki ne presega naslednjih površinskih standardov:
------------------------------------------------------
Št.    Stan. površina  Vrsta stanovanja
druž. čl,   (neto) m2
------------------------------------------------------
1         do 32  garsonjera
2         do 45  garsonjera ali enosobno
3         do 58  enoinpolsobno ali dvosobno
4         do 65  dvosobno ali trisobno
5         do 70  dvosobno in kabinet ali
              trisobno ali dvosobno in
              dva kabineta
------------------------------------------------------
Za vsakega naslednjega ožjega družinskega člana se neto stanovanjska površina lahko poveča največ za 10 m2.
7. člen
Od površinskih normativov se pri dodeljevanju socialnih stanovanj v najem odstopi navzgor z upoštevanjem dodatnega dnevnega in spalnega prostora v naslednjih primerih:
– če se upravičencu dodeli stanovanje zgrajeno pred letom 1950;
– če to zahtevajo družinske ali socialno zdravstvene razmere (tri generacije v družini, težja invalidnost, težja bolezen, ki terja trajno nego in podobno).
Od površinskih normativov se pri dodeljevanju socialnih stanovanj v najem lahko odstopa navzdol v primeru, da po sprejetem prednostnem vrstnem redu ni večjega stanovanja in upravičenec poda pisno izjavo o strinjanju z razpoložljivim stanovanjem.
O odstopanju od površinskih normativov odloča občinski upravni organ, pristojen za stanovanjske zadeve (v nadaljevanju besedila: upravni organ), upoštevaje mnenje Centra za socialno delo v občini.
8. člen
Če se stanovanje dodeljuje invalidu oziroma družini z invalidnim članom, ki mu je otežkočeno oziroma onemogočeno normalno gibanje, je potrebno v okviru možnosti upoštevati potrebe po odpravi arhitektonskih ovir v stanovanju oziroma pri dostopu in izhodu iz stanovanja, kakor tudi zadostne površine za gibanje z vozičkom.
OBLIKOVANJE LISTE ZA DODELITEV SOCIALNIH STANOVANJ V NAJEM
9. člen
Občina na podlagi občinskega stanovanjskega programa praviloma enkrat letno, glede na število razpoložljivih stanovanj, objavi v časopisu Kamniški občan, javni razpis za dodelitev socialnih stanovanj v najem.
10. člen
Razpis, ki ga oblikuje upravni organ, mora določati:
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci do dodelitve socialnega stanovanja v najem;
– podatke, ki jih morajo udeleženci razpisa navesti v vlogi;
– dokumente, ki jih morajo udeleženci razpisa priložiti vlogi;
– okvirno število socialnih stanovanj v občini Kamnik in okvirni datum razpoložljivosti le-teh;
– razpisni rok.
11. člen
Po preteku roka upravni organ prouči utemeljenost vlog in razvrsti vloge po kategorijah upravičencev.
Upravni organ tudi obvesti udeležence razpisa o morebitni potrebi za dopolnitev nepopolnih vlog in jim določi rok za dopolnitev vloge. Vloge, ki jih udeleženci razpisa ne dopolnijo v predpisanem roku, se zavržejo.
12. člen
Upravni organ imenuje tričlanske komisije za ogled stanovanjskih razmer in proučitev drugih okoliščin, pomembnih za udeleženca razpisa na občinsko listo za dodelitev socialnih stanovanj v najem.
Komisijo sestavljajo:
– član, ki ga v komisijo imenuje občinski upravni organ, pristojen za stanovanjske zadeve in je obenem tudi poročevalec komisije; dva člana, ki ju v komisijo predlaga Center za socialno delo v občini Kamnik.
13. člen
Komisija po ogledu stanovanjskih razmer in ostalih okoliščin izpolni točkovalni zapisnik na podlagi tega pravilnika.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, en izvod zapisnika pa se po opravljenem ogledu vroči udeležencu razpisa.
OBJAVA LISTE ZA DODELITEV SOCIALNIH STANOVANJ
14. člen
Upravni organ na podlagi točkovalnih zapisnikov v roku 60 dni po javni objavi razpisa določi občinsko listo za dodelitev socialnih stanovanj v najem in jo objavi v Kamniškem občanu, po poprejšnjem soglasju Izvršnega sveta občine Kamnik.
15. člen
Zoper svojo uvrstitev na občinsko listo ima udeleženec razpisa možnost ugovora na Izvršni svet občine Kamnik najkasneje v petnajstih dneh po objavi liste za dodelitev socialnih stanovanj v najem v Kamniškem občanu.
16. člen
Vloge udeležencev, ki niso izpolnjevali razpisnih pogojev ali so vloge na razpis oddali po končanem razpisnem roku, se zavržejo.
17. člen
Veljavnost liste traja do novega razpisa. V času njene veljavnosti se lista ne more spreminjati.
Na vsak nov razpis, ko bodo na razpolago nova stanovanja, morajo prosilci, ki pri prejšnjem razpisu niso dobili stanovanja, vložiti novo vlogo s tudi na novo zahtevano dokumentacijo.
DODELITEV SOCIALNEGA STANOVANJA – V NAJEM
18. člen
Sklep o dodelitvi socialnega stanovanja, v najem izda predstojnik upravnega organa pristojnega za stanovanjske zadeve v občini Kamnik.
19. člen
Upravni organ pred izdajo sklepa o dodelitvi socialnega stanovanja v najem preveri, če udeleženec razpisa še izpolnjuje merila in pogoje za upravičenost do dodelitve socialnega stanovanja v najem.
20. člen
Najemna pogodba se sestavi v skladu z 41. členom Stanovanjskega zakona.
21. člen
V najemni pogodbi se posebej opredeli tudi pravica do uporabe socialnega stanovanja. Ta pravica je časovno vezana na izpolnjevanje meril za upravičenost do dodelitve socialnega stanovanja v najem, ki zadevajo premoženjsko stanje upravičenca.
Rok za izselitev, opredeljen v najemni pogodbi ne sme biti krajši od 90 dni.
22. člen
Upravni organ preverja upravičenost do najema socialnega stanovanja enkrat letno.
Občina lahko odpove pogodbo, če najemnik socialnega stanovanja izgubi status upravičenca za dodelitev socialnega stanovanja.
23. člen
Če najemnik socialnega stanovanja izgubi status socialnega upravičenca, do odpovedi najemne pogodbe plačuje najemnino kot za neprofitno stanovanje.
IZJEMNA DODELITEV STANOVANJA
24. člen
V primeru izredno nujnega reševanja stanovanjskega problema lahko Izvršni svet Skupščine občine Kamnik, na predlog upravnega organa, dodeli socialno stanovanje, mimo prednostne liste.
Za izredno nujno reševanje stanovanjskega problema se šteje:
– požar,
– elementarna nesreča,
– večja prenova ali rušitev dosedanjega stanovanja, ki je v družbenem interesu,
– hujša socialnovarstvena stiska (na predlog Centra za socialno delo Kamnik).
25. člen
Stanovanje se za izredno nujne probleme dodeljuje največ za dve leti.
26. člen
Upravičenost za izredno dodelitev socialnega stanovanja dokazuje prosilec s potrdili in mnenji pristojnih organov občine Kamnik in Centra za socialno delo Kamnik.
27. člen
V primeru, da udeleženec razpisa, ki je uvrščen na veljavno listo ali se rešuje z izredno dodelitvijo socialnega stanovanja, odkloni v najem ponujeno socialno stanovanje, izda upravni organ sklep, s katerim se ga izključi iz veljavne liste ali izredne dodelitve stanovanja.
MERILA ZA DODELJEVANJE SOCIALNEGA STANOVANJA V NAJEM
28. člen
Pri ugotavljanju upravičenosti za dodelitev socialnega stanovanja v najem se poleg zahtev splošnih in posebnih pogojev, uporablja tudi merila določena po tem pravilniku.
Merila služijo za oblikovanje liste za dodelitev socialnih stanovanj in za ugotovitev obsega potreb po stanovanjih v občini Kamnik.
29. člen
Merila iz 102. člena Stanovanjskega zakona, ki se točkujejo so:
– stanovanjske razmere;
– število ožjih družinskih članov, ki s prosilcem stalno prebivajo;
– socialne razmere;
– zdravstvene razmere.
30. člen
Stanovanjske razmere, v katerih živijo prosilec in njegovi ožji družinski člani, se ocenjujejo glede na:
1. Stanovanjski status:                         točk
– prosilec je brez stanovanja                       150
– prosilec stanuje z družino pri starših ali sorodnikih          150
– prosilec stanuje v samskem domu ali je podnajemnik           150
Točkovanja se med seboj izključujejo.
2. Kvaliteto bivanja:
– bivanje v stanovanju nižje kategorije, provizoriju ali baraki      120
– bivanje v kletnem ali podstrešnem stanovanju               65
– bivanje v vlažnem ali mračnem stanovanju                 35
Podstrešno stanovanje se točkuje samo v primeru manj kvalitetnih pogojev bivanja.
Za kletno ali podstrešno stanovanje se upošteva tisto stanovanje, ki kot tako ni bilo predvideno v prvotnem projektu stavbe in je brez, ustrezne toplotne in hidroizolacije.
3. Stanovanjsko površino:
– do 4 m2 na družinskega člana           120
– od 5 m2 do 8 m2 na družinskega člana       80
– od 9 m2 do 12 m2 na družinskega člana       60
– od 13 m2 do 16 m2 na družinskega člana      20
4. Neprimernost stanovanja – stanovanje brez posameznih delov oziroma souporaba posameznih delov stanovanja:
– stanovanje brez kuhinje                         40
– stanovanje brez sanitarnih prostorov                   40
– stanovanje s souporabo kuhinje                      20
– stanovanje s souporabo sanitarnih prostorov ali s sanitarnimi
prostori izven stanovanja                         20
Souporaba sanitarij se točkuje samo v primeru, da gre za souporabo izven sorodstvenih vezi.
5. Funkcionalnost stanovanja:
– stanovanje z arhitektonskimi ovirami (če gre za invalida, ki
je gibalno oviran)                             50
– stanovanje z vhodom neposredno z dvorišča                20
– stanovanje z nestandardno visokimi stropovi (nad 3 m) ali
nizkimi stropovi (pod 2,30 m)                       10
31. člen
Pri ocenjevanju se upošteva čas stalnega bivanja prosilca v občini Kamnik do dneva razpisa:
– do 5 let
– od 5 – 10 let          45
– od 10 – 15 let          85
– od 15 – 20 let         125
– nad 20 let           165
32. člen
Število ožjih družinskih članov, ki živijo s prosilcem, se kot merilo za dodelitev socialnega stanovanja v najem upošteva tako, da se vrednoti:
– družina z dvema ali več mladoletnimi otroci               60
– družina z ožjim družinski članom iz 2. člena tega pravilnika,
starim nad 65 let                             30
33. člen
Pri ocenjevanju socialnih razmer prosilca za dodelitev socialnega stanovanja v najem, se vrednoti:
– ločeno življenje roditeljev in mladoletnih otrok, zaradi
neprimernosti stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji
družini, zavodu)                              60
– status roditelja, ki živi sam z mladoletnim otrokom in tudi
skrbi za njegovo vzgojo in varstvo (samohranilec)             50
– ločeno, življenje roditeljev, zaradi neprimernih stanovanjskih
razmer                                   50
– status prosilca z družinskim članom, za katerega je po
predpisih o zaposlovanju ocenjeno, da je nezaposljiv            20
34. člen
Pri ocenjevanju zdravstvenih razmer prosilca oziroma njegovega ožjega družinskega člana se upošteva:
– trajna obolenja mladoletnih otrok, pogojena s slabimi
stanovanjskimi razmerami                          80
– trajna obolenja, pogojena s slabimi stanovanjskimi razmerami
Trajno obolenje iz prejšnjega odstavka še dokazuje z izvidom zdravniške komisije I. stopnje pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
35. člen
Poleg meril iz prvega odstavka 102. člena Stanovanjskega zakona se pri dodelitvi upoštevajo še naslednja merila:
– družina v kateri roditelja nista starejša od 35 let (mlada
družina)                                  80
– družina, ki živi z otrokom, ki ima zmerno, težjo ali težko
duševno bolezen ali težko telesno motnjo, ugotovljeno pri pristojni
komisiji                                  60
– invalidnost, zaradi katere je prosilec ali odrasli član
nesposoben za samostojno življenje in delo in je ugotovljena z
izvidom in mnenjem pristojne komisije                   50
KONČNE DOLOČBE
36. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pogojih in merilih za dodelitev družbenih stanovanj zgrajenih s sredstvi solidarnosti (Uradni list SRS, št. 4/88).
Št. 361-3/93
Kamnik, dne 7. aprila 1993.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Kamnik
Mihael Novak l. r.

AAA Zlata odličnost