Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1993 z dne 21. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1993 z dne 21. 5. 1993

Kazalo

1144. Odlok o razglasitvi Praznikove domačije v Borštu pri Dvoru št. 6 za kulturni spomenik, stran 1385.

Na podlagi 18. člena Zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86, 8/90 in Uradni list RS, št. 26/92), 8. člena Odloka o sestavi in pristojnosti zborov Skupščine občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 21/89 in 6/90) in na predlog Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto je
Skupščina občine Novo mesto na seji zborov dne 6. 5. 1993 sprejela
ODLOK
o razglasitvi Praznikove domačije v Borštu pri Dvoru št. 6 za kulturni spomenik
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se razglaša Praznikova domačija Boršt pri Dvoru št. 6, značilna domačija v vinogradniškem območju, z ohranjeno značilno lego v prostoru, za kulturni spomenik, ki je po svojih značilnih lastnostih tudi etnološki spomenik.
2. člen
Domačijo tvorijo vrhkletna hiša, sestavljena iz zidane kleti, na kateri stoji lesen stanovanjski del hiše in zidan hlev, prekrita s skupno slamnato streho. Kmetijo dopolnjujejo še svinjak, stranišče, vodnjak in vinogradi.
II. OBSEG SPOMENIKA
3. člen
Spomenik obsega:
----------------------------------------------------------------------
K.o.   Vložek  Parc. št.  Kultura  Izmera m2 Imetnik
----------------------------------------------------------------------
Ajdovec  153   82/2    st.        47 Marija Praznik,
                           Boršt pri Dvoru 6
                           Pepca Urbančič,
                           Zafara 10
Ajdovec  153   1052    vinograd    1025 Marija Praznik,
                           Boršt pri Dvoru 6
                           Pepca Urbančič,
                           Zafara 10
Ajdovec  153   1055/1   vinograd    1000 Marija Praznik,
                           Boršt pri Dvoru 6
                           Zafara 10
Ajdovec  153   1054/1   pašnik     1251 Marija Praznik,
                           Boršt pri Dvoru 6
                           Pepca Urbančič,
                           Zafara 10
----------------------------------------------------------------------
4. člen
Položaj, velikost, oblika in natančna meja spomenika so označeni na katastrskem načrtu v merilu 1: 2880 in je sestavni del tega odloka. Načrt hranijo Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto, Sekretariat za družbene dejavnosti in Sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora občine Novo mesto.
III, VARSTVENI REŽIM
5. člen
Varstveni režim določa varovanje kompleksa v njegovi celoti, neokrnjenosti in originalnosti.
6. člen
Lastnik spomenika sme opravljati posege na spomeniku le v sporazumu z Zavodom za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto, v skladu z njegovimi mnenji in strokovnimi smernicami ter izvajalci, s katerimi se zavod strinja.
IV. RAZVOJNE USMERITVE
7. člen
Spomenik mora v celoti ostati neokrnjen in izviren. Ohraniti se mora stanovanjska oziroma gospodarska namembnost poslopij. Razen tradicionalne namembnosti kmetije se lahko celoten kompleks nameni za kulturno in turistično dejavnost.
V. NADZOR
8. člen
Strokovne naloge v zvezi z varstvom spomenika opravlja Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto.
9. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja Uprava inšpekcijskih služb Novo mesto.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
10. člen
Za vse prekrške v zvezi z razglašenim spomenikom se uporabljajo, določbe Zakona o naravni in kulturni dediščini in Zakona o prekrških.
VII. KONČNE DOLOČBE
11. člen
Upravni organ občine Novo mesto, pristojen za premoženjskopravne zadeve, poda predlog za vpis etnološkega spomenika v zemljiško knjigo.
12. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 617-1/93
Novo mesto, dne 6. maja 1993.
Predsednik
Skupščine občine Novo mesto
Franci Koncilija l. r.

AAA Zlata odličnost