Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1993 z dne 21. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1993 z dne 21. 5. 1993

Kazalo

1132. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Kamniška Bistrica, stran 1372.

Na podlagi 8. člena Zakona o referendumu in drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list RS, št. 23/77 in 18/85) je Svet Krajevne skupnosti Kamniška Bistrica na seji dne 16. 4. 1993 sprejela
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Kamniška Bistrica
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Kamniška Bistrica se razpiše referendum za uvedbo samoprispevka v denarju za sofinanciranje izvajanja sprejetih srednjeročnih programov dela na območju Krajevne skupnosti Kamniška Bistrica.
2. člen
Referendum bo dne 6. junija 1993 od 7. do 19. ure na običajnih glasovalnih mestih.
3. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom se bodo uporabljala za:
– dokončanje Poslovilne mrliške vežice
– obnovo zidu na starem pokopališču
– ureditev bankin in postavitev zaščitne ograje
– ureditev javne razsvetljave
– zgraditev rezervoarja vode nad Okroglim
– popravilo obstoječih ventilov za vodo ter zgraditev jaškov v Bistričici, Stranjah in Godiču.
Za uresničitev programa je potrebno 14,800.000 SIT, s samoprispevkom bo zbrano predvidoma 7,400.000 SIT, ostala sredstva pa bodo zbrana še s sofinanciranjem krajanov, občine in republike.
4. člen
Z referendumom se bodo delovni ljudje in občani izrekli o uvedbi samoprispevka za obdobje dveh let, od 1. 7. 1993 do 30. 6. 1995.
5. člen
Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Kamniška Bistrica, in sicer:
1. vsi zaposleni občani po stopnji 1% mesečno od osebnih dohodkov, zmanjšanih za davke in prispevke iz osebnega dohodka,
2. upokojenci po stopnji 1% od pokojnine mesečno, ki je osnova za davek od osebnih prejemkov, zmanjšana za prispevke in davke,
3. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost po stopnji 1% mesečno od bruto osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje,
4. zavezanci, katerim se davek odmerja od popoldanske obrti po stopnji 1% iz rednega delovnega razmerja tako kot ostalim zaposlenim občanom,
5. delovni ljudje in občani, lastniki zemljišč v KS Kamniška Bistrica, ki imajo stalno bivališče na območju krajevne skupnosti od katastrskega dohodka negozdnih in gozdnih površin po stopnji 3%.
6. člen
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbrala na posebnem računu, bo upravljal Svet Krajevne skupnosti Kamniška Bistrica, ki je tudi odgovoren za zbiranje ter pravilno in namensko uporabo sredstev. Svet KS je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih najmanj enkrat letno poročati na zboru delovnih ljudi in občanov.
7. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira SDK in RUJP, Izpostava Kamnik.
8. člen
Za postopek glasovanja in izvedbo referenduma se smiselno uporabljajo določila Zakona o volitvah in delegiranju v skupščine.
Referendum vodi volilna komisija KS Kamniška Bistrica po tehničnih pravilih, ki veljajo za volitve, kot tudi ugotovi rezultate in izdela zaključno poročilo o izidu referenduma za območje KS Kamniška Bistrica.
Izid referenduma se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
9. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki so vpisani v splošnem volilnem imeniku za območje KS Kamniška Bistrica ter zaposleni občani, stari nad 15 let.
10. člen
Na referendumu glasujejo delovni ljudje in občani neposredno in tajno z glasovnicami, na katerih je naslednje besedilo:
            Krajevna skupnost Kamniška Bistrica
 
  Na referendumu dne 16. 4. 1993 za uvedbo samoprispevka v denarju za čas od
1. 7. 1993 do 30. 6. 1995 za območje Krajevne skupnosti Kamniška Bistrica, ki
se bo uporabil za izvedbo nalog po programu samoprispevka.
 
                  GLASUJEM
                ZA   PROTI
 
  Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži ZA, če se strinja z
uvedbo samoprispevka oziroma PROTI, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
11. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi KS Kamniška Bistrica.
12. člen
Ta sklep se objavi na krajevno običajen način in v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik
Sveta KS Kamniška Bistrica
Karol Repanšek l. r.

AAA Zlata odličnost