Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1993 z dne 21. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1993 z dne 21. 5. 1993

Kazalo

1133. Odlok o ustanovitvi stanovanjskega sklada občine Kranj, stran 1373.

Na podlagi 99. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91) ter 9. člena Odloka o sestavi, pristojnostih in volitvah v zbore SO Kranj (Uradni vestnik Gorenjske, št. 1/90) je Skupščina občine Kranj na 22. seji zbora združenega dela dne 21. 4. 1993, 23. seji zbora krajevnih skupnosti dne 10. 3. 1993 in 19. seji družbenopolitičnega zbora dne 31. 3. 1993, sprejela
ODLOK
o ustanovitvi stanovanjskega sklada občine Kranj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za financiranje občinskega stanovanjskega programa oziroma spodbujanje stanovanjske gradnje, prenove in vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih hiš, občina Kranj s tem odlokom ustanavlja stanovanjski sklad občine Kranj (v nadaljnjem besedilu: sklad).
2. člen
Sklad je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, določenimi z zakonom, tem odlokom in statutom sklada.
Sklad posluje v svojem imenu in za svoj račun.
Za svoje obveznosti odgovarja sklad s celotnim premoženjem.
3. člen
Ime sklada je: Stanovanjski sklad občine Kranj. Sedež sklada je: Kranj, Slovenski trg 1. Sklad zastopa in predstavlja direktor sklada.
II. SREDSTVA SKLADA
4. člen
Sredstva za poslovanje sklada se zagotavljajo: s prodajo stanovanj in stanovanjskih hiš, ki so v lasti občine, razen stanovanj Upravnih organov občine in javnih zavodov
– iz občinskega proračuna
– iz sredstev, ustvarjenih z izdajo vrednostnih papirjev
– z namenskimi dotacijami domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb
– iz prihodkov, ustvarjenih z lastnim poslovanjem
– iz dela neprofitnih najemnin
– iz drugih virov.
III. DEJAVNOST SKLADA
5. člen
Osnovni namen poslovanja sklada je zagotavljanje podlage za izvajanje občinskega stanovanjskega programa.
Za uresničevanje te dejavnosti sklad iz zbranih sredstev:
– organizira in financira izgradnjo socialnih stanovanj
– daje pomoč pri odplačevanju posojil
– daje posojila z ugodno obrestno mero
– zagotavlja manjkajoča sredstva za izvedbo občinskega stanovanjskega programa
– usmerja del sredstev v nakup dolgoročnih vrednostnih papirjev
Sklad lahko s pogodbo poveri upravljanje z delom svojih naložb domači pravni osebi po predhodno izvedenem javnem natečaju.
IV. UPORABNIKI SREDSTEV SKLADA
6. člen
Uporabniki sredstev sklada so lahko pravne ali fizične osebe.
7. člen
Pogoje in način dodeljevanja sredstev določi sklad v posebnem pravilniku v skladu s stanovanjskim zakonom in pravilnikom republiškega upravnega organa o uveljavljanju pravic do socialnega stanovanja.
V. ORGANI SKLADA
8. člen
Organi sklada so upravni odbor, nadzorni odbor in direktor.
9. člen
Sklad upravlja upravni odbor sklada.
10. člen
Upravni odbor ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut sklada
– sprejema pravilnik in objavi razpis za pridobitev sredstev sklada
– sprejema splošne akte sklada
– sprejema finančni načrt, zaključni račun in letno poročilo o poslovanju sklada ter o tem poroča Izvršnemu svetu
– imenuje in razrešuje direktorja sklada
– sprejema naložbeno politiko
– daje navodila in usmeritve za delo direktorju in drugim zaposlenim v skladu
– opravlja druge naloge določene v statutu sklada.
11. člen
Upravni odbor ima predsednika in deset članov.
Predsednika in člane imenuje in razrešuje Skupščina občine Kranj.
Predsednik in člani upravnega odbora ne smejo biti neposredno niti posredno povezani z uporabniki sredstev sklada. Član upravnega odbora ne more biti direktor sklada.
12. člen
Organ za nadzor poslovanja je nadzorni odbor.
13. člen
Nadzorni odbor nadzira zakonitost dela organov in služb ter finančno poslovanje sklada.
Nadzorni odbor o svojem delu poroča Izvršnemu svetu in Skupščini občine Kranj.
14. člen
Nadzorni odbor ima pet članov. Nadzorni odbor imenuje na predlog Izvršnega sveta Skupščina občine Kranj.
15. člen
Poslovanje sklada vodi direktor. Direktor ima naslednje pristojnosti:
– vodi in organizira delo sklada
– zastopa in predstavlja sklad
– predlaga sklic seje upravnega odbora, pripravlja seje
– opravlja druge dejavnosti v skladu z zakonom, odlokom in statutom.
16. člen
Direktorja imenuje in razrešuje Upravni odbor sklada v soglasju z Izvršnim svetom.
17. člen
Mandat organov sklada traja štiri leta in so lahko po preteku mandata ponovno imenovani.
18. člen
Izvršni svet občine daje soglasje k:
– statutu sklada
– finančnem načrtu
– zaključnem računu sklada in poročilu o poslovanju in rezultatih dela sklada
– imenovanju in razrešitvi direktorja sklada.
VI. KONSTITUIRANJE SKLADA
19. člen
Sklad pridobi status pravne osebe z vpisom v sodni register, dokončno pa se konstituira s sprejemom statuta.
Sklad mora statut sprejeti v roku 60 dni od vpisa v sodni register.
20. člen
Statut sklada podrobneje določa:
– notranjo organizacijo in način poslovanja sklada
– določa način imenovanja in pristojnosti organov sklada
– pooblastila za zastopanje
– druga pomembnejša vprašanja v zvezi s poslovanjem sklada.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Z dnem konstituiranja sklada prenese občina na sklad vsa denarna sredstva pridobljena s prodajo stanovanj v njeni lasti, razen sredstev pridobljenih s prodajo stanovanj upravnih organov občine.
Do konstituiranja sklada upravlja s sredstvi iz prvega odstavka Izvršni svet.
Izvršni svet je dolžan skupščini takoj predložiti poročilo o porabi sredstev. Tekoči nadzor nad upravljanjem s sredstvi iz prvega odstavka opravlja komisija za spremljanje realizacije proračuna.
22. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 362-02/92-04
Kranj, dne 21. aprila 1993.
Predsednik
SO Kranj
Vitomir Gros, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost