Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1993 z dne 21. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1993 z dne 21. 5. 1993

Kazalo

1138. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za del območja ob Mlinski ulici v Lendavi, stran 1381.

Na podlagi drugega odstavka 39. čl. Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84) in 7. člena Odloka o pristojnosti zborov SO Lendava (Uradni objave, št. 10/90) je Skupščina občine Lendava na seji Zbora združenega dela in družbenopolitičnega zbora dne 4. 5. 1993 ter ločeni seji zbora krajevnih skupnosti dne 10. 5. 1993 sprejela
ODLOK
o sprejetju zazidalnega načrta za del območja ob Mlinski ulici v Lendavi
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt za območje med Mlinsko, Kolodvorsko, Kobiljskim potokom in individualno stanovanjsko zazidavo, ki ga je izdelal Zavod za ekonomiko in urbanizem pod št. 19/92-ZN/LE.
2. člen
Zazidalni načrt iz prejšnjega člena tega odloka vsebuje naslednje sestavine:
a) Tekstualni del
b) Soglasja pristojnih organov in organizacij
c) Grafični del:
1. Izrez iz družb, plana za mesto Lendava            M 1:5.000
2. Izrez iz PUP za mesto Lendava                 M 1:5.000
3. Kopija katastrskega načrta z območjem obdelave        M 1:1.000
4. Obstoječa infrastruktura                    M 1: 500
5. Arhitektonsko zazidalna in prometna situacija, končna faza   M 1: 500
6. Faznost gradnje in 1. faza prometne ureditve          M 1: 500
7. Zakoličbena situacija                     M 1: 500
8. Zbirna karta komunalnih naprav                 M 1: 500
9. Požarno varstvo                        M 1: 500
10. Cone hrupa                          M 1: 500
11. Gabariti                           M 1: 500
II. OBMOČJE OBDELAVE
3. člen
Območje urejanja obsega parcelni številki v 4339/1 in 4339/2 k.o. Lendava.
III. FUNKCIJA OBMOČJA
4. člen
V območju zazidalnega načrta so predvidene naslednje dejavnosti:
– trgovinske
– poslovne
– hotelske
- mirne obrtne in storitvene dejavnosti.
5. člen
V območju zazidalnega načrta je dovoljena gradnja objektov – za namene, ki so opredeljeni v osnovni funkciji.
Funkcija območja se lahko spremeni pod pogojem, da se s spremembo ne povečujejo škodljivi vplivi na okolje oziroma ne presegajo predpisane mejne vrednosti prvotno predvidene funkcije.
6. člen
V primeru posebnih zahtev za določanje lokacijskih pogojev za gradnjo objektov (posebne tehnološke zahteve, povečani vplivi na okolje oziroma preseganje mejnih vrednosti določenih z zazidalnim načrtom ipd.) občinski upravni organ lahko zahteva pridobitev dopolnilnih soglasij pooblaščenih organizacij in skupnosti.
Pridobitev soglasij se opravi na podlagi izdelanih strokovnih podlag.
IV. URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČJA
7. člen
Na obodu obravnavanega območja se upošteva obstoječo zazidavo, razen ob Kobiljskem potoku. V notranjosti se objekti oblikujejo tako, da se ustvari trg kot peš cona.
V. ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV
8. člen
Tlorisna oblika proizvodno servisnih in gostinsko turističnih, poslovnih in trgovskih objektov mora upoštevati maksimalne horizontalne gabarite določene v grafični podlogi, navedeni v 2. členu tega odloka.
9. člen
Maksimalna višina objektov ne sme presegati višine dveh etaž in mansarde nad terenom (K+P+2+M). Južni del centralnega objekta je lahko višji za eno etažo.
10. člen
Odmiki med objekti ne smejo biti manjši od višine najvišjega sosednjega objekta, oziroma ne manjši od 6 m.
Odmiki od parcelnih meja so definirani v grafičnem delu zazidalnega načrta.
11. člen
Novograjeni objekti morajo imeti dvokapne strehe z enakim naklonom kot pri obstoječih objektih ter kritino v temni oziroma opečni barvi.
Smeri slemen so razvidne iz grafične priloge iz 2. člena odloka in se ne smejo spreminjati.
VI. UREJANJE PROMETNEGA, ENERGETSKEGA, VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA TER SISTEMA ZVEZ
12. člen
Vsi na novo zgrajeni objekti se morajo priključiti na vodovodno, električno in kanalizacijsko omrežje, ali imeti lastni sistem čiščenja odplak. Odvajanje neočiščenih odplak v potok ni dovoljeno.
Širine predvidenih komunikacij za promet so podane v grafičnih prilogah zazidalnega načrta in so obvezne.
13. člen
Ogrevanje individualnih objektov predvidenih z zazidalnim načrtom se bo reševalo z ogrevanjem na ekstra lahko olje, po izgradnji plinovodnega omrežja pa na zemeljski plin. Centralna kotlovnica je locirana v kletnih prostorih centralnega objekta.
14. člen
Trase, zmogljivosti, mesta priključkov, hidrantna mreža ter vsi ostali podatki v zvezi z rešitvami energetskega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter sistema zvez, so podane v grafični podlogi iz 2. člena tega odloka.
15. člen
Zbiranje komunalnih odpadkov mora potekati skladno z veljavnim občinskim odlokom.
VII. ETAPNOST IZVAJANJA
16. člen
Pred začetkom gradnje vseh predvidenih objektov v območju, ki se ureja z zazidalnim načrtom, je obvezno zagotoviti minimalno infrastrukturno omrežje, ki obsega prometno, kanalizacijsko, vodovodno in elektro omrežje.
Vse predvidene gradnje je možno izvajati sočasno.
Zazidalni načrt se izvaja v fazah:
1. faza:
– adaptacija obstoječih objektov
– gradnja infrastrukturnega omrežja vključno z gradnjo čistilne naprave
– gradnja centralne kotlovnice za trgovski center.
2. faza:
– gradnja manjšega hotela in spremnega objekta.
3. faza:
– gradnja centralnega objekta
– ureditev okolice
– preselitev plinske postaje v sklop predvidenega razstavnega paviljona
– ureditev križišča Mlinske in Partizanske ulice po predhodno izdelanem idejnem načrtu.
VIII. ZAČASNA NAMEMBNOST OBMOČJA
17. člen
Do realizacije zazidalnega načrta ostanejo vsa zemljišča v sedanji rabi. Posegi, ki bi bili v nasprotju z zazidalnim načrtom, niso dovoljeni.
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
18. člen
Investitorji posameznih gradenj v območju zazidalnega načrta, opremo stavbnega zemljišča (vodovod, elektrika, odvod in čiščenje odplak) zagotavljajo sami.
19. člen
V območju, ki se ureja z zazidalnim načrtom so investitorji dolžni plačati sorazmerni delež stroškov priprave in opreme stavbnega zemljišča.
X. TOLERANCE
20. člen
Tolerance pri horizontalnih in vertikalnih gabaritih objektov na območju zazidalnega načrta so možne v skladu z grafičnimi prilogami zazidalnega načrta (v okviru maksimalnih horizontalnih in vertikalnih gabaritov), ki se ne smejo spreminjati.
21. člen
Obstoječi objekti se lahko adaptirajo v poslovne, trgovske ter prostore ter za storitvene in mirne obrtne dejavnosti ob pogojih, ki se predpišejo z lokacijskim dovoljenjem na podlagi predložene strokovne podlage.
XI. KONČNE DOLOČBE
22. člen
Zazidalni načrt za del območja ob Mlinski ulici v Lendavi je na vpogled občanom in organizacijam pri
Oddelku za varstvo okolja in urejanje prostora občine Lendava.
23. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega. odloka opravljajo Medobčinske inšpekcijske službe pomurskih občin.
24. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-1/93-7
Lendava, dne 21. aprila 1993.
Predsednik
Skupščine občine Lendava
Štefan Cigut, inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost