Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1993 z dne 21. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1993 z dne 21. 5. 1993

Kazalo

1150. Odlok o proračunu občine Šentjur pri Celju za leto 1993, stran 1393.

Na podlagi 14. člena Zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90 in 34/91) in 27. člena Statuta občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 27/91) je Skupščina občine Šentjur pri Celju na skupni seji vseh zborov, dne 21. aprila 1993 sprejela
ODLOK
o proračunu občine Šentjur pri Celju za leto 1993
1. člen
S proračunom občine Šentjur pri Celju za leto 1993 (v nadaljevanju: proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v občini Šentjur pri Celju.
2. člen
Skupni prihodki proračuna za leto 1993 znašajo 452,118.000 tolarjev, od tega namenskih sredstev od odprodaje stanovanj 5,000.000 tolarjev. Izvršni svet SO Šentjur (dalje: izvršni svet) v okviru obstoječih virov prihodkov med letom usklajuje postavke v bilanci prihodkov in odhodkov.
Za tekočo proračunsko rezervo razporedimo 1,000.000 SIT, za rezervni sklad občine 1,000.000 SIT.
Pregled prihodkov proračuna in njegova razporeditev je zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del proračuna.
3. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma enakomerno med vse porabnike v okviru doseženih prihodkov, če ni z aktom SO Šentjur ali izvršnega sveta drugače določeno.
Osnova za delitev sredstev, so poročila o delu in programu uporabnikov. Izvršni svet SO Šentjur obvesti vse porabnike o višini dodeljenih sredstev.
4. člen
Uporabniki proračuna morajo sredstva, ki so jim zagotovljena v proračunu uporabljati le za namene, za katere so jim bila dana in ki so opredeljena v posebnem delu, ki je sestavni del tega odloka.
5. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren izvršni svet. Izvršni svet skrbi, da se med letom prihodki razporejajo skladno z njihovim pritekanjem.
Odredbodajalec proračuna je predsednik izvršnega sveta.
6. člen
Če prihodki proračuna med letom ne pritekajo v predvideni višini, lahko izvršni svet začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v posebnem delu proračuna razporejeni za posamezne namene, ali začasno zadrži uporabo teh sredstev.
O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora izvršni svet obvestiti SO Šentjur.
7. člen
Izvršni svet lahko v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev spreminja namen in višino sredstev, ki v proračunu razporejena za posamezne namene, če s tem ni ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva.
O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora izvršni svet obvestiti SO Šentjur, predlagati ustrezne ukrepe, oziroma spremembo proračuna.
8. člen
Izvršni svet odloča o uporabi tekoče proračunske rezerve, ki je namenjena za pokrivanje nepredvidenih ali premalo predvidenih proračunskih odhodkov.
9. člen
Sredstva, ki jih občinski upravni organi dosežejo s svojo dejavnostjo, so prihodek proračuna.
10. člen
Izvršni svet se pooblasti, da odloča o uporabi sredstev stalne proračunske rezerve občine za namene iz 1. točke 31. člena Zakona o financiranju javne porabe.
11. člen
Odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 1993.
Št. 012-3/93-1
Šentjur pri Celju, dne 21. aprila 1993.
Predsednik
Skupščine občine Šentjur pri Celju
Jurij Malovrh, prom. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost