Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1993 z dne 21. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1993 z dne 21. 5. 1993

Kazalo

1145. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi doma kulture Novo mesto, stran 1386.

Na podlagi 67. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) in 8. člena Odloka o sestavi in pristojnosti zborov Skupščine občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 21/89 in 6/90) je Skupščina občine na seji zborov dne 6. maja 1993 sprejela
SKLEP
o spremembi in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi doma kulture Novo mesto
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi Doma kulture Novo mesto (Občinska kulturna skupnost Novo mesto, št. 022-8/86 z dne, 18. 12. 1986) se v vseh členih besede Dom kulture Novo mesto, Prešernov trg 5 zamenjajo z besedami Kulturni center Janez Trdina Novo mesto, Novi trg 5.
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
Ime zavoda je: Kulturni center Janez Trdina Novo mesto, p.o.
Sedež zavoda je: Novi trg 5, Novo mesto
Kulturni center je javni zavod za opravljanje kulturnih dejavnosti v občini Novo mesto.
3. člen
V 3. členu se za 16. točko dodajo nove točke:
17. spremljanje, spodbujanje, organiziranje in izvajanje kulturnih dejavnosti,
18. kongresna in izobraževalna dejavnost,
19. gostinska in turistična dejavnost,
20. informacijska in založniška dejavnost,
21. prevozne storitve.
4. člen
6. in 7. člen se črtata.
5. člen
Za 7. členom se doda novo poglavje – ORGANI ZAVODA.
7 a. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda
– direktor
– strokovni svet.
S statutom zavoda se lahko določijo tudi drugi organi, a) svet zavoda
7 b. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ima 7 članov. Svet sestavljajo:
– 2 predstavnika ustanovitelja
– 2 predstavnika delavcev zavoda
– 3 predstavniki uporabnikov. Mandat članov sveta traja štiri leta.
Svet odloča z večino glasov vseh članov sveta.
Ustanovitelj imenuje svoja predstavnika v skladu s Statutom občine Novo mesto.
Predstavnike delavcev zavoda, ki opravljajo dejavnost, za katero je zavod ustanovljen, volijo delavci neposredno po postopku in na način, ki ga v skladu z zakonom določa statut zavoda.
Predstavnike uporabnikov imenuje Izvršni svet Skupščine občine Novo mesto.
7 c. člen
Svet zavoda:
– sprejema statut zavoda
– razpisuje volitve sveta ter voli v skladu s statutom druge organe zavoda
– sprejema letni delovni program dela zavoda in poročilo o njegovi uresničitvi ter načrt razvoja zavoda
– opravlja druge naloge, določene s statutom in zakonom.
b) direktor
7 č. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor.
Pristojnosti direktorja opredeljujeta zakon in statut zavoda.
7 d. člen
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
Mandat direktorja traja štiri leta.
c) strokovni svet
7 e. člen Zavod ima strokovni svet.
Sestava, način oblikovanja in naloge strokovnega sveta se določijo s statutom zavoda.
6. člen
8. člen se črta.
7. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi: Zavod pridobiva sredstva za svoje delo:
– iz proračuna
– s prodajo blaga in storitev na trgu
– z darili
– iz drugih virov v skladu z zakonom.
8. člen
10. in 11. člen se črtata.
9. člen
13. in 14. člen se črtata.
10. člen
Javni zavod uskladi statut in oblikuje organe v skladu z določili tega sklepa do 31. 12. 1993.
11. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 621-3/93
Novo mesto, dne 6. maja 1993.
Predsednik
Skupščine občine Novo mesto
Franci Koncilija l. r.

AAA Zlata odličnost