Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1993 z dne 14. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1993 z dne 14. 5. 1993

Kazalo

1096. Sklep o razpisu referenduma za plačilo posebnega prispevka za financiranje modernizacije krajevnih cest v vaseh: Boga vas, Pokojnica in Škoflje, stran 1335.

Na podlagi 8. člena Zakona o referendumu in drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77, 18/88 in 8/90), 3. člena Zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 15. člena Statuta Krajevne skupnosti Dob je Svet Krajevne skupnosti Dob na seji dne 16. 4. 1993 sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma za plačilo posebnega prispevka za financiranje modernizacije krajevnih cest v vaseh: Boga vas, Pokojnica in Škofije
I
Razpiše se referendum za uvedbo plačila posebnega samoprispevka za financiranje krajevnih cest v vaseh: Boga vas, Pokojnica in Škofije.
II
Posebni samoprispevek bo uveden samo za območje vasi: Boga vas, Breg pri Dobu, Pokojnica in Škofije in sicer v obliki enkratnega plačila.
III
Posebni samoprispevek bodo plačala posamezna gospodinjstva, ki se nahajajo v evidenci in podatkih upravnega organa za notranje zadeve pri občini Grosuplje in so v VIII. točki tega sklepa poimensko navedena.
IV
Posamezno gospodinjstvo plača posebni samoprispevek v višini, ki je naveden v VIII. točki tega sklepa in je bil dogovorjen med udeleženci referenduma. Znesek, ki je izražen v DEM, se plača v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila samoprispevka.
V
Posebnega samoprispevka ne plačujejo tisti; ki so svojo obveznost že poravnali, kakor tudi tisti, ki so po Zakonu o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) plačila oproščeni.
VI
Zavezanci posebnega samoprispevka lahko obveznost poravnajo v dveh obrokih. Prvi del plačila zapade v obveznost 30. 6. 1993, drugi pa 31. 7. 1993.
VII
S posebnim samoprispevkom bo zbranih 45.205 DEM. Ta sredstva so namenska in se bodo uporabila izključno za financiranje del, navedenih v I. členu tega sklepa.
VIII
Za postopek glasovanja za izvedbo referenduma se smiselno uporabljajo določila Zakona o referendumu in drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77, 18/88 in 8/90). Volilna komisija KS Dob bo vodila postopek referenduma, ugotovila rezultate glasovanja in izdala poročilo o izidu referenduma, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Glasovanje in referendum vodi volilni odbor, ki ga imenuje volilna komisija Krajevne skupnosti Dob.
Na referendumu glasujejo občani, ki so navedeni v naslednjem seznamu:
+------+---------------------+------------------+-----------------+
|Zap. |Priimek in ime    |Bivališče     | Obveznost v DEM|
|št.  |           |         |         |
+------+---------------------+------------------+-----------------+
|1.  |Strajnar Alojz    |Boga vas 4    |      1.800|
+------+---------------------+------------------+-----------------+
|2.  |Perpar Jože     |Boga vas 5    |      2.200|
+------+---------------------+------------------+-----------------+
|3.  |Škrabec Silvo    |Boga vas 6    |      2.300|
+------+---------------------+------------------+-----------------+
|4.  |Mandelj Ivan     |Boga vas 7    |      3.400|
+------+---------------------+------------------+-----------------+
|5.  |Bregar Ana      |Breg pri Dobu 1  |      4.500|
+------+---------------------+------------------+-----------------+
|6.  |Gale Jože      |Breg pri Dobu 2  |      4.500|
+------+---------------------+------------------+-----------------+
|7.  |Kotar Marija     |Pokojnica 1    |      1.150|
+------+---------------------+------------------+-----------------+
|8.  |Godec Edi      |Pokojnica 2    |      1.000|
+------+---------------------+------------------+-----------------+
|9.  |Kozlevčar Anton   |Pokojnica 3    |      2.000|
+------+---------------------+------------------+-----------------+
|10.  |Kastelic Franc    |Pokojnica 6    |      4.045|
+------+---------------------+------------------+-----------------+
|11.  |Piškur Ivan     |Pokojnica 8    |      3.575|
+------+---------------------+------------------+-----------------+
|12.  |Perpar Avguštin   |Pokojnica 9    |      3.600|
+------+---------------------+------------------+-----------------+
|13.  |Bregar Alojz     |Pokojnica 10   |      2.835|
+------+---------------------+------------------+-----------------+
|14.  |Štrus Marija     |Pokojnica     |      1.200|
+------+---------------------+------------------+-----------------+
|15.  |Zakrajšek Jožefa   |Škofije 4     |       200|
+------+---------------------+------------------+-----------------+
|16.  |Čebular Alojz    |Škofije 8     |       500|
+------+---------------------+------------------+-----------------+
|17.  |Glavič Anton     |Škofije 10    |       400|
+------+---------------------+------------------+-----------------+
|18.  |Glavič Jože     |Škofije 11    |      3.000|
+------+---------------------+------------------+-----------------+
|19.  |Kastelic Milan    |Škofije 12    |      3.000|
+------+---------------------+------------------+-----------------+
IX
Na referendumu za izvedbo in plačilo posebnega samoprispevka za sofinanciranje modernizacije krajevnih poti v vaseh: Boga vas, Pokojnica in Škofije, ki bo v nedeljo 13. 6. 1993 v gasilskem domu v Dobu, se glasuje neposredno in tajno z glasovnicami, na katerih je naslednje besedilo:
 
             KRAJEVNA SKUPNOST DOB
 
Na referendumu dne 13. 6. 1993 za uvedbo plačila posebnega samoprispevka
za sofinanciranje razširitev in asfaltiranja krajevnih cest v vaseh: Boga vas,
Pokojnica in Škofije, z dvakratnim plačilom v znesku, kot je določen v VIII.
členu tega sklepa,
 
GLASUJEM ZA                       GLASUJEM PROTI
                 Pečat
 
              Krajevna skupnost Dob
 
Glasuje se tako, da se obkroži ZA, če se glasovalec ali glasovalka z
uvedbo posebnega samoprispevka strinja oziroma se obkroži beseda PROTI, če se
glasovalec ali glasovalka z uvedbo samoprispevka ne strinja.
X
Za zbiranje sredstev posebnega samoprispevka in izvajanje del, za katere se zbirajo namenska sredstva, je odgovoren svet KS in gradbeni odbori.
XI
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi KS Dob. Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Dob, dne 3. maja 1993.
Predsednik
Sveta KS Dob
Anton Čebular l. r.