Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1993 z dne 14. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1993 z dne 14. 5. 1993

Kazalo

42. Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Izraela o ukinitvi vizumov za imetnike diplomatskih ali službenih potnih listov, stran 308.

Na podlagi prvega odstavka 107. in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Izraela o ukinitvi vizumov za imetnike diplomatskih ali službenih potnih listov
Razglašam Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Izraela o ukinitvi vizumov za imetnike diplomatskih ali službenih potnih listov, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. aprila 1993.
Št. 0100-61/93
Ljubljana, dne 23. aprila 1993.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO IZRAELA O UKINITVI VIZUMOV ZA IMETNIKE DIPLOMATSKIH ALI SLUŽBENIH POTNIH LISTOV
1. člen
Ratificira se sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Izraela o ukinitvi vizumov za imetnike diplomatskih ali službenih potnih listov, sklenjen z izmenjavo not z dne 17. januarja in 10. februarja 1993.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku ter v slovenskem prevodu glasi:
                                                                                                                                    Jerusalem, 17 January, 1993
Your Excellency,
I have the honour to notify to you the following proposals for the conclusion of an Agreement between the Government of the State of Israel and the Government of the Republic of Slovenia on the abolition of visa requirements for holders of diplomatic or service passports in the following terms:
Article 1
Citizens of the Contracting States who are holders of a valid diplomatic or service passport are free to enter the other Contracting State and stay there for a period not exceeding three months without being required to obtain a visa.
Article 2
1. Citizens of either Contracting State who are holders of diplomatic or service passports exercising official functions in either Contracting State as members of a diplomatic mission or whose stay there exceeds the period of ninety days shall apply respectively in either Contracting State for the usual and appropriate permits of residence.
2. The same arrangements apply to family members of persons mentioned in paragraph 1, provided they are holders of valid diplomatic or service passports.
Article 3
The Contracting States shall convey to each other through diplomatic channels, specimens of new or modified diplomatic or service passports, including the data of their applicability, at least 30 days from their introduction.
Article 4
The present Agreement is concluded for an unlimited period. Either of the contracting States may terminate it at a three months notice. This notice shall be notified to the other Contracting State through the diplomatic channels.
Article 5
The present Agreement is drawn in English.
If the above proposals are acceptable to the Government of the Republic of Slovenia it is suggested that this Note and Your Excellency's Note of reply will constitute an Agreement between the two Governments for the abolition of the visa requirement for holders of diplomatic or service passports which will enter into force thirty days from the date of Your Excellency's Note of reply.
Accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.
Sincerely,
Shimon Peres, (s)
The Minister of Foreign Affairs
of the Republic of Slovenia
 
                                                                                                                                    Ljubljana, 10 February 1993
No: 921-95-273/92
Your Excellency,
I have the honour to confirm the receipt of your note of 17 January 1993, which reads as follows:
»Your Excellency,
I have the honour to notify to you the following proposals for the conclusion of an Agreement between the Government of the State of Israel and the Government of the Republic of Slovenia on the abolition of visa requirements for holders of diplomatic or service passports in the following terms:
Article 1
Citizens of the Contracting States who are holders of a valid diplomatic or service passport are free to enter the other Contracting State and stay there for a period not exceeding three months without being required to obtain a visa.
Article 2
1. Citizens of either Contracting State who are holders of diplomatic or service passports exercising official functions in either Contracting State as members of a diplomatic mission or whose stay there exceeds the period of ninety days shall apply respectively in either Contracting State for the usual and appropriate permits of residence.
2. The same arrangements apply to family members of persons mentioned in paragraph 1, provided they are holders of valid diplomatic or service passports.
Article 3
The Contracting States shall convey to each other through diplomatic channels, specimens of new or modified diplomatic or service passports, including the data of their applicability, at least 30 days from their introduction.
Article 4
The present Agreement is concluded for an unlimited period. Either of the contracting States may terminate it at a three months notice. This notice shall be notified to the other Contracting State through the diplomatic channels.
Article 5
The present Agreement is drawn in English.
If the above proposals are acceptable to the Government of the Republic of Slovenia it is suggested that this
Note and Your Excellency's Note of reply will constitute an Agreement between the two Governments for the abolition of the visa requirement for holders of diplomatic or service passports which will enter into force thirty days from the date of Your Excellency's Note of reply.
Accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.
Sincerely,
Shimon Peres, (s)«
I have the honour to inform on behalf of the Government of the Republic of Slovenia that the aforementioned provisions of the Agreement on visa requirement for holders of diplomatic or service passports are acceptable.
Please accept, Your Excellency, the assurances of my highest consideration.
Lojze Peterle, (s)
The Minister of Foreign Affairs
of the State of Israel
Jerusalem
 
 
                                                                                                                                    Jeruzalem, 17. januarja 1993
Vaša Ekscelenca,
čast Vam imam poslati naslednji predlog za sklenitev sporazuma med Vlado Države Izrael in Vlado Republike Slovenije o ukinitvi vizumov za imetnike diplomatskih ali službenih potnih listov pod naslednjimi pogoji:
Člen 1
Državljani držav pogodbenic, ki so imetniki veljavnega diplomatskega ali službenega potnega lista, lahko svobodno vstopijo v drugo državo pogodbenico in v njej ostanejo tri mesece brez pridobitve vizuma.
Člen 2
1. Državljani obeh držav pogodbenic, ki so imetniki diplomatskih ali službenih potnih listov in opravljajo funkcijo člana diplomatske misije v drugi državi pogodbenici ali državljani, ki ostanejo v državi pogodbenici več kot devetdeset dni, morajo zaprositi za dovoljenje za bivanje.
2. Isti pogoji se uporabljajo tudi za družinske člane oseb, omenjenih v 1. odstavku, če so imetniki veljavnih diplomatskih ali službenih potnih listov.
Člen 3
Državi pogodbenici bosta poslali ena drugi po diplomatski poti primerke novih ali spremenjenih diplomatskih ali službenih potnih listov, vključno z datumom njihove veljavnosti, vsaj 30 dni pred njihovo uvedbo.
Člen 4
Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas. Vsaka od držav pogodbenic ga lahko odpove s trimesečnim odpovednim rokom. To obvestilo pošlje drugi državi pogodbenici po diplomatski poti.
Člen 5
Sporazum je napisan v angleškem jeziku.
Če je zgoraj naveden predlog sprejemljiv za Vlado Republike Slovenije, predlagamo, da ta nota in nota Vaše Ekscelence – odgovor tvorita sporazum med obema vladama o ukinitvi vizumov za imetnike diplomatskih ali službenih potnih listov, ki bo stopil v veljavo trideset dni od datuma note – odgovora Vaše Ekscelence.
Sprejmite, Ekscelenca, zagotovila mojega najglobjega spoštovanja.
S spoštovanjem,
Simon Peres l. r.
Minister za zunanje zadeve
Republike Slovenije
                                                                                                                                    Ljubljana, 10. februarja 1993
Št. 921-95-273/92
Vaša Ekscelenca,
čast imam potrditi prejem Vaše note z dne 17. januarja 1993, ki se glasi:
»Vaša Ekscelenca,
čast Vam imam poslati naslednji predlog za sklenitev sporazuma med Vlado Države Izrael in Vlado Republike Slovenije o ukinitvi vizumov za imetnike diplomatskih ali službenih potnih listov pod naslednjimi pogoji:
Člen 1
Državljani držav pogodbenic, ki so imetniki veljavnega diplomatskega ali službenega potnega lista, lahko svobodno vstopijo v drugo državo pogodbenico in v njej ostanejo tri mesece brez pridobitve vizuma.
Člen 2
1. Državljani obeh držav pogodbenic, ki so imetniki diplomatskih ali službenih potnih listov in opravljajo funkcijo člana diplomatske misije v drugi državi pogodbenici ali državljani, ki ostanejo v državi pogodbenici več kot devetdeset dni, morajo zaprositi za dovoljenje za bivanje.
2. Isti pogoji se uporabljajo tudi za družinske člane oseb, omenjenih v 1. odstavku, če so imetniki veljavnih diplomatskih ali službenih potnih listov.
Člen 3
Državi pogodbenici bosta poslali ena drugi po diplomatski poti primerke novih ali spremenjenih diplomatskih ali službenih potnih listov, vključno z datumom njihove veljavnosti, vsaj 30 dni pred njihovo uvedbo.
Člen 4
Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas. Vsaka od držav pogodbenic ga lahko odpove s trimesečnim odpovednim rokom. To obvestilo pošlje drugi državi pogodbenici po diplomatski poti.
Člen 5
Sporazum je napisan v angleškem jeziku.
Če je zgoraj naveden predlog sprejemljiv za Vlado Republike Slovenije, predlagamo, da ta nota in nota Vaše Ekscelence – odgovor tvorita sporazum med obema vladama o ukinitvi vizumov za imetnike diplomatskih ali službenih potnih listov, ki bo stopil v veljavo trideset dni od datuma note – odgovora Vaše Ekscelence.
Sprejmite, Ekscelenca, zagotovila mojega najglobjega spoštovanja.
S spoštovanjem,
Simon Peres l. r.«
Čast imam sporočiti, v imenu Vlade Republike Slovenije, da so zgoraj omenjena določila sporazuma o ukinitvi vizumov za imetnike diplomatskih ali službenih potnih listov za nas sprejemljiva.
Prosim sprejmite, Vaša Ekscelenca, zagotovila mojega najglobjega spoštovanja.
Lojze Peterle l. r.
Minister za zunanje zadeve
Države Izrael
Jeruzalem
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za notranje zadeve.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 213-03/93-16/1
Ljubljana, dne 15. aprila 1993.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.