Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1993 z dne 14. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1993 z dne 14. 5. 1993

Kazalo

1101. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v občini Lenart, stran 1339.

Na podlagi 4. člena Odloka o pristojnostih in načinu dela Skupščine občine Lenart (Uradni list SRS, št. 1-54/90 in RS, št. 16-782/93) in 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90) je Skupščina občine Lenart na seji, dne 23. aprila 1993 sprejela
ODLOK
o spremembi in dopolnitvi Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v občini Lenart
1. člen
V odloku o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v občini Lenart (Uradni list SRS, št. 2/89), se za členom 5. dodajo 5.a, 5.b in 5.c člen, ki glasijo:
5.a člen:
V smislu prvega odstavka 5. člena je v stanovanjske objekte ter poslovne in družbene objekte možno vnesti naslednje spremembe oziroma dopolnitve namembnosti:
– trgovska dejavnost,
– drobna obrt,
– osebne storitve,
– finančne in poslovne storitve,
– zdravniške ordinacije,
– druge dejavnosti, ki so v skladu s potrebami centralnega naselja.
Za vnašanje proizvodnih obrtnih dejavnosti in gostinskih dejavnosti, je potrebno predhodno pozitivno mnenje sveta krajevne skupnosti in strokovno mnenje pooblaščene institucije o vplivu dodatne dejavnosti na okolje.
5.b člen:
Soglasje sosedov ni pogoj za izdajo dovoljenj za spremembe namembnosti objektov.
Pri odločitvah, kjer nastopajo nasprotni interesi, je odločilno strokovno mnenje pooblaščene institucije o vplivu dejavnosti na okolje ter mnenje oziroma poprejšnje soglasje pristojnih inšpekcij.
Pred izdajo dovoljenja za spremembo namembnosti, ki zajema obrtne in z njimi podobne dejavnosti, se pridobi tudi mnenje občinske obrtne zbornice.
5.c člen:
Za potrebe spremenjene oziroma dopolnilne namembnosti objektov so dovoljene tudi nadzidave, prizidave in rekonstrukcije obstoječih objektov v skladu s pogoji in merili, ki so določeni v določbah tega odloka.
2. člen
Spremeni se 7. člen odloka tako, da sedaj glasi: "Glede drugih pogojev za graditev objektov veljajo določila Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Lenart (Uradni list SRS, št. 37/89).
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-4/88
Lenart, dne 23. aprila 1993.
Predsednik
Skupščine občine Lenart
Jože Škrlec l. r.