Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1993 z dne 14. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1993 z dne 14. 5. 1993

Kazalo

1087. Natečaj za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja demografsko ogroženih območij v Republiki Sloveniji za leto 1993, stran 1322.

Na podlagi 9. in 12. člena Zakona o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih območij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 48/90 in 12/92) objavlja Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
NATEČAJ
za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja demografsko ogroženih območij v Republiki Sloveniji za leto 1993
I
(1) Sredstva za spodbujanje razvoja demografsko ogroženih območij v Republiki Sloveniji se bodo dodeljevala namenom:
1. sofinanciranja izdelave inicialnih razvojnih načrtov in povračila dela stroškov izdelave projektne dokumentacije (prvi odstavek 9. člena zakona o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih območij v Republiki Sloveniji – v nadaljnjem besedilu: zakon);
2. sofinanciranja gradnje objektov in naprav lokalne gospodarske infrastrukture (10. člen zakona);
3. spodbujanja razvoja kmetij (prvi odstavek 11. člena zakona);
4. spodbujanja razvoja dopolnilnih dejavnosti (prvi odstavek 11. člena zakona);
5. spodbujanja razvoja malega gospodarstva na področju proizvodnje in storitev do 5 zaposlenih (prvi odstavek 11. člena zakona);
6. spodbujanja naložb v druge proizvodne in storitvene objekte in opremo v gospodarstvu zaradi razširitve obstoječe ali uvajanja nove proizvodne ali storitvene dejavnosti (drugi in tretji odstavek 11. člena zakona).
(2) Pravico kandidiranja za sredstva iz tega natečaja imajo fizične in pravne osebe za naložbe na območjih, določenih z odlokom o območjih, ki se štejejo za demografsko ogrožena območja v obdobju 1991-1993 (Uradni list Republike Slovenije, št. 6/91, 5-I/91, 6/92 in 19/93).
(3) Investitorji, ki so jim bila sredstva za spodbujanje razvoja demografsko ogroženih območij v letih 1991 in 1992 že odobrena, ne morejo sodelovati na natečaju z istimi projekti, ne glede na to, ali so odobrena sredstva izkoristili ali ne.
II
(1) Za vlaganje, odobravanje in koriščenje zahtevkov iz prejšnje točke, veljajo naslednji splošni pogoji:
– Interesenti vlagajo zahtevke za namene 1 in 2, prvega odstavka točke l. pri Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj, Gregorčičeva 25, Ljubljana, za ostale namene pa pri občinskemu upravnemu organu, pristojnemu za gospodarske zadeve.
– Za zahtevke za namen 2, prvega odstavka točke I. pripravi občina njihovo prioriteto z utemeljitvijo glede na ustrezni razvojni program ali projekt; za zahtevke za namene od 3 do 6, prvega odstavka točke I., pa pripravi občina predlog izbora investicij, ki so glede na razvojne usmeritve še posebej utemeljene za pridobitev podpore iz sredstev za spodbujanje razvoja demografsko ogroženih območij in ga skupaj z vsemi zahtevki najkasneje v petnajstih dneh po zaključku natečaja pošlje Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj. Ta izbor občina tudi na kratko utemelji.
– Zahtevkom, ki se nanašajo na poseg v prostor, za katerega je treba po zakonu pridobiti lokacijsko dovoljenje ali odločbo o priglasitvi nameravanih del, je treba priložiti ustrezni navedeni dokument. V teh primerih lahko investitorji pričnejo koristiti sredstva le ob predložitvi gradbenega dovoljenja oziroma morajo gradnjo predhodno priglasiti v skladu z Zakonom o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84 in 29/86).
– Vrednost investicije se izračuna po cenah, ki so veljale do dneva razpisa natečaja.
– Podatke, ki se nanašajo na zahtevek, je treba vpisati na obrazec, ki je sestavni del tega natečaja.
– Zahtevke bo v skladu z zakonom obravnavalo Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj v sodelovanju z drugimi vladnimi resorji, ki tudi spodbujajo razvoj na posameznih gospodarskih področjih. Na tej podlagi in ob upoštevanju razvojnih prioritet Republike Slovenije ter občinskih prioritet in izbora bo ministrstvo izdalo sklepe o izbranih zahtevkih, ki so upravičeni do sredstev iz proračuna Republike Slovenije za leto 1993.
III
Sofinanciranje izdelave inicialnih razvojnih načrtov in povračilo dela stroškov izdelave projektne dokumentacije (ad I. – 1/1)
(1) Zahtevek vloži pravna ali fizična oseba pri Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj, Gregorčičeva 25, Ljubljana.
(2) Vlagatelj zahtevka lahko pridobi na podlagi tega natečaja nepovratna sredstva v višini največ do 50% stroškov izdelave inicialnega razvojnega načrta oziroma projektne dokumentacije.
a)
(3) Zahtevek za sofinanciranje izdelave inicialnega razvojnega načrta mora vsebovati:
– firmo in njen sedež oziroma ime in naslov investitorja z enotno matično številko ter številko žiro računa;
– dispozicijo za izdelavo inicialnega razvojnega načrta z obrazložitvijo;
– čas dokončanja načrta;
– stroške izdelave načrta;
– dokazilo o zagotovljenih ostalih sredstvih (pogodba ali sklep o odobritvi takih sredstev);
– sklenjeno pogodbo z izdelovalcem načrta, razen, če je udeleženec natečaja registriran za pripravo takih načrtov (tedaj priloži dokazilo o registraciji svoje firme);
– strokovne reference izdelovalca načrta;
– navedbo širšega razvojnega programa oziroma projekta, če je načrt vključen vanj.
(3) Prednost bodo imeli zahtevki, ki so vključeni v širši razvojni program ali projekt in imajo multiplikativne učinke za razvoj območja ali dejavnosti ter obravnavajo in upoštevajo zlasti:
– aktiviranje lastnih surovinskih, reprodukcijskih ter drugih osnov in prednosti;
– možnosti odpiranja novih delovnih mest;
– ekološke vidike;
– operativno izvedbo projekta,
b)
(4) Zahtevek za delno povračilo stroškov izdelave projektne dokumentacije (tehnične dokumentacije po Zakonu o graditvi objektov) mora vsebovati:
– firmo in njen sedež oziroma ime in naslov investitorja z enotno matično številko ter številko žiro računa oziroma hranilne knjižice;
– dokazilo o začetku gradbenih del, ki ga izda pristojni občinski upravni organ;
– pogodbo z izdelovalcem projektne dokumentacije;
– dokazilo o celotnem plačilu projektne dokumentacije.
(5) Upoštevani bodo zahtevki, ki se nanašajo na dokumentacijo za graditev, širitev ali modernizacijo gospodarskih objektov, pod pogojem, da investicija ni oziroma ni bila financirana iz sredstev za spodbujanje razvoja demografsko ogroženih območij ali drugih virov republiškega proračuna.
IV
Sofinanciranje gradnje objektov in naprav lokalne gospodarske infrastrukture (ad I. – 1/2)
(1) Zahtevek vloži občina pri Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj, Gregorčičeva 25, Ljubljana.
(2) Investitor lahko pridobi nepovratna sredstva na podlagi tega natečaja v višini do 30% predračunske vrednosti investicije oziroma do 50%, če je lokacija naložbe v desetkilometrskem pasu ob mejah Republike Slovenije.
(3) Zahtevek mora vsebovati:
– ime in naslov investitorja;
– lokacijo naložbe z navedbo šifre in imena občine, krajevne skupnosti in naselja ter navedbo poteka infrastrukturnega objekta, če gre za linijski objekt (nedvoumno naj bo navedena začetna in končna točka objekta ali dela objekta, ki je predmet zahtevka);
– investicijski program z opredeljenim obsegom del v letu 1993 in natančno opredeljenimi sestavinami, ki tvorijo predračunsko vrednost;
– poročilo o že izvršenih delih investicije, če gre za fazno gradnjo;
– finančno konstrukcijo z navedbo virov financiranja in s časovno dinamiko koriščenja sredstev;
– lokacijsko dovoljenje oziroma odločbo o priglasitvi, če gre za naložbo, za katero je po zakonu treba pridobiti enega navedenih dokumentov;
– prioriteto zahtevka in njegovo utemeljitev glede na ustrezni razvojni program ali projekt.
(4) Upoštevani bodo zahtevki na področju lokalnega cestnega omrežja, lokalne telefonije, lokalne elektrodistribucijske mreže ter lokalne vodooskrbe, in sicer:
na področju lokalnega cestnega omrežja:
– novogradnja ali rekonstrukcija lokalnih cest in rekonstrukcija tistih krajevnih prometnic, ki jih je po rekonstrukciji možno uvrstiti med lokalne ceste na podlagi osnov in meril za razvrstitev cest in drugih prometnih površin med lokalne ceste (Uradni list SRS, št. 22/83 in 32/88);
na področju lokalne telefonije:
– krajevno telefonsko omrežje od vozliščnih oziroma končnih telefonskih central do hišnih priključkov;
– končne telefonske centrale in njihove povezave do vozliščnih telefonskih central;
na področju lokalne elektrodistribucijske mreže:
– transformatorske postaje, potrebne za transformacijo srednje napetosti na nizko napetost;
– srednje napetostni daljnovodi do transformatorske postaje, če z rekonstrukcijo obstoječe transformatorske postaje ni možno zagotoviti kvalitetne preskrbe uporabnikov z električno energijo;
– nizko napetostno omrežje do hišnih priključkov. Na področju lokalne vodooskrbe:
– individualna oskrba posameznega porabnika z vodo iz lastnega vodnega vira (vključuje zajetje, cevovod do hišnega priključka in potrebno čiščenje);
– vodovodni sistem za eno ali več naselij ali skupin posameznih porabnikov (vključuje zajetje, cevovod, sekundarno razvodno omrežje do hišnega priključka in potrebno čiščenje);
– kanalizacijsko omrežje, kadar je le-to potrebno zaradi zaščite vodnih virov oziroma drugih ekoloških zahtev.
(5) Zahtevek za pridobitev sredstev naj se nanaša le na tisti obseg investicije, ki je predviden za leto 1993. Zahtevki, pri katerih bodo v predračunski vrednosti zajeta pretekla ali predvidena prihodnja vlaganja, ne bodo upoštevani.
(6) Pred črpanjem sredstev mora občina za vsak odobren zahtevek predložiti Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj:
– gradbeno dovoljenje ali potrdilo o priglasitvi gradbenih del, če gre za naložbo, za katero je po zakonu treba pridobiti enega navedenih dokumentov;
– dva bianco akceptna naloga kot garancijo za namensko porabo in dokončanje naložbe ter dokumentirano izjavo investitorja, da so ostali viri sredstev zagotovljeni;
– poročilo oziroma zapisnik o izvedbi javnega razpisa za izvajanje del in/ali nabavo opreme ter o izboru izvajalcev;
– predpogodbo oziroma izvajalsko pogodbo s predračunom.
V
Spodbujanje razvoja kmetij (ad I. – 1/3)
(1) Zahtevek vloži kmet, ki mu je kmetijstvo glavna dejavnost. Naslov za vlaganje zahtevkov je občinski upravni organ, pristojen za gospodarske zadeve.
(2) Vlagatelj zahtevka lahko pridobi kreditna sredstva na podlagi tega natečaja največ do 30% predračunske vrednosti naložbe oziroma do 50%, če je lokacija naložbe v deset kilometrskem pasu ob mejah Republike Slovenije.
(3) Zahtevek mora vsebovati:
– ime in naslov investitorja z enotno matično številko investitorja (EMŠO), številko žiro računa oziroma hranilne knjižice ter navedbo hranilno kreditne službe, če preko nje posluje;
– lokacijo naložbe z navedbo šifre in imena občine, krajevne skupnosti in naselja;
– investicijski program, pripravljen na obrazcih iz navodila k odloku o uveljavljanju finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva in proizvodnje hrane (Uradni list RS, št. 24/92);
– mnenje pristojne območne kmetijsko pospeševalne službe;
– lokacijsko dovoljenje oziroma odločbo o priglasitvi nameravanih del, če gre za naložbo, za katero je po zakonu treba pridobiti enega navedenih dokumentov.
(4) Sredstva bodo namenjena za:
– novogradnje in prenove hlevov ter drugih gospodarskih objektov in opremo na kmetijah ter nakup plemenske živine;
– naprave trajnih nasadov;
– nakup kmetijske in gozdarske mehanizacije za uporabo v hribovitih predelih.
(5) Kreditni pogoji so: doba vračanja 10 let ob dveletnem moratoriju in obrestni meri 2%, s tem, da se vrednost glavnice veže na vsakokratni tečaj tolarja v odnosu na DEM.
VI
Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti (ad I. - 1/4)
(1) Zahtevek lahko vloži občan, ki ima stalno bivališče na demografsko ogroženem območju. Naslov za vlaganje zahtevkov je občinski upravni organ, pristojen za gospodarske zadeve.
(2) Vlagatelj zahtevka lahko pridobi kreditna sredstva na podlagi tega natečaja največ do 30% predračunske vrednosti naložbe oziroma do 50%, če je lokacija naložbe v deset kilometrskem pasu ob mejah Republike Slovenije.
(3) Zahtevek mora vsebovati:
– ime in naslov investitorja z enotno matično številko investitorja (EMŠO), številko žiro računa oziroma hranilne knjižice ter navedbo hranilno kreditne službe, če preko nje posluje;
– lokacijo naložbe z navedbo šifre in imena občine, krajevne skupnosti in naselja;
– potrdilo občinskega upravnega organa o priglasitvi dopolnilne dejavnosti;
– investicijski program, pripravljen na obrazcih iz Navodila k odloku o uveljavljanju finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva in proizvodnje hrane (Uradni list RS, št. 24/92). Če ne gre za dopolnilno dejavnost na kmetiji, se rubrike iz tega obrazca, ki se nanašajo na kmetijo, ne izpolnjujejo;
– lokacijsko dovoljenje oziroma odločbo o priglasitvi nameravanih del, če gre za naložbo, za katero je po zakonu treba pridobiti enega navedenih dokumentov.
(4) Sredstva bodo namenjena spodbujanju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in ostalih dopolnilnih dejavnosti, razen izgradnji malih HE.
(5) Kreditni pogoji so: doba vračanja 10 let ob dveletnem moratoriju in obrestni meri 2%, s tem, da se vrednost glavnice veže na vsakokratni tečaj tolarja v odnosu na DEM.
VII
Spodbujanje razvoja malega gospodarstva na področju proizvodnje in storitev do 5 zaposlenih (ad I. – 1/5)
(1) Zahtevek vloži investitor, ne glede na sektor lastništva. Naslov za vlaganje zahtevkov je občinski upravni organ, pristojen za gospodarske zadeve.
(2) Vlagatelj zahtevka lahko pridobi kreditna sredstva na podlagi tega natečaja največ do 30% predračunske vrednosti naložbe oziroma do 50%, če je lokacija naložbe v deset kilometrskem pasu ob mejah Republike Slovenije.
(3) Zahtevek mora vsebovati:
– firmo in njen sedež oziroma ime in naslov investitorja z enotno matično številko (EMŠO) ter številko žiro računa;
– lokacijo naložbe z navedbo šifre in imena občine, krajevne skupnosti in naselja;
– investicijski program izdelan smiselno po metodologiji iz Navodila za izdelavo investicijskega programa manjših naložbenih projektov (Institut za ekonomiko investicij, Ljubljanska banka d.d., marec 1992);
– finančno konstrukcijo z dokumentiranimi viri financiranja (že sklenjene pogodbe z drugimi financerji, če so taki viri predvideni) in časovno dinamiko financiranja;
– lokacijsko dovoljenje oziroma odločbo o priglasitvi nameravanih del, če gre za naložbo, za katero je po zakonu treba pridobiti enega navedenih dokumentov;
– če gre za naložbo v predračunski vrednosti več kot 10,000.000 SIT, je treba priložiti mnenje poslovne banke o gospodarski upravičenosti investicije ali sklenjeno pogodbo s poslovno banko o odobrenem kreditu v višini najmanj 20% predračunske vrednosti investicije.
(4) Sredstva bodo namenjena za vlaganje v malo gospodarstvo na področju proizvodnje in storitev (do 5 zaposlenih), razen za izgradnjo malih HE.
(5) Kreditni pogoji so: doba vračanja 10 let ob dveletnem moratoriju in obrestni meri 2%, s tem, da se vrednost glavnice veže na vsakokratni tečaj tolarja v odnosu na DEM.
VIII
Spodbujanje naložb v druge proizvodne in storitvene objekte in opremo v gospodarstvu (ad I. – 1/6)
(1) Zahtevek vloži investitor ne glede na sektor lastništva. Naslov za vlaganje zahtevkov je občinski upravni organ, pristojen za gospodarske zadeve.
(2) Vlagatelj zahtevka lahko pridobi kreditna sredstva na podlagi tega natečaja največ do 30% predračunske vrednosti investicije.
(3) Zahtevek mora vsebovati:
– firmo in njen sedež oziroma ime in naslov investitorja z enotno matično številko ter številko žiro računa;
– lokacijo naložbe z navedbo šifre in imena občine, krajevne skupnosti in naselja;
– investicijski program, izdelan po metodologiji, objavljeni v Priročniku za izdelavo investicijskega programa (Inštitut za ekonomiko investicij, Ljubljanska banka d.d., Ljubljana 1991);
– finančno konstrukcijo z dokumentiranimi viri financiranja (že sklenjene pogodbe z drugimi financerji, če so taki viri predvideni) in časovno dinamiko financiranja;
– sklep organa upravljanja o zagotovljenih lastnih virih za naložbo;
– lokacijsko dovoljenje oziroma odločbo o priglasitvi nameravanih del, če gre za naložbo, za katero je treba pridobiti enega navedenih dokumentov;
– če gre za naložbo v predračunski vrednosti več kot 10,000.000 SIT, je treba priložiti mnenje poslovne banke o gospodarski upravičenosti naložbe ali sklenjeno pogodbo s poslovno banko o odobrenem kreditu v višini najmanj 20% predračunske vrednosti investicije.
(5) Sredstva bodo upravičencem odobrena kot dolgoročni kredit z možnostjo pretvorbe v trajno naložbo Republike Slovenije, če investitor izda Republiki Sloveniji vrednostni papir.
(6) Kreditni pogoji so: doba vračanja 10 let ob dveletnem moratoriju in obrestni meri 2%, s tem, da se vrednost glavnice veže na vsakokratni tečaj tolarja v odnosu na DEM.
IX
(1) Odobrena sredstva bo lahko investitor črpal le na podlagi ustrezne dokumentacije v skladu z zakonom o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 30/92 in 7/93). Pri dinamiki koriščenja odobrenih sredstev za namene iz IV., V., VI., VII. in VIII. točke bo upoštevana specifičnost naložbe, dinamika realizacije naložbe in dinamika koriščenja sredstev iz drugih virov, in sicer v obsegu, ki ga bo dovoljeval priliv sredstev v proračun Republike Slovenije.
X
(1) Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj bo spremljalo porabo dodeljenih sredstev iz natečaja. Investitorji so dolžni ministrstvu omogočiti nadzor nad porabo sredstev tako, da je vsak čas možna kontrola realizacije investicije ter vpogled v poslovne knjige in listine, ki se nanašajo na porabo dodeljenih sredstev.
XI
(1) Če sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali se je sredstva kakorkoli odtujilo, ima Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj pravico takoj zahtevati od investitorja, da vsa nenamensko porabljena ali odtujena sredstva vrne v enkratnem znesku. Investitor vrne sredstva v realni višini (preračunana v takratni tečaj DEM) s pripadajočimi realno pozitivnimi obrestmi na trgu denarja.
XII
(1) Udeleženci, ki jim bodo sredstva dodeljena na osnovi V., VI., VII. in VIII. točke tega natečaja, bodo sklenili kreditno pogodbo o črpanju sredstev z določeno finančno organizacijo. Uporabniki kreditov so ob podpisu pogodbe dolžni predložiti enega od instrumentov za zavarovanje kreditov, nosijo pa tudi stroške uslug finančne organizacije.
Št. 30-07/93-2
Ljubljana, dne 7. maja 1993.
Dr. Davorin Kračun l. r.
Minister
za ekonomske odnose
in razvoj