Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1993 z dne 7. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1993 z dne 7. 5. 1993, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

1052. Odlok o pomilostitvi obsojenke in odpravi varnostnega ukrepa

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

1053. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Republike Slovenije za april 1993
1054. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, april 1993
1079. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu izračunavanja zneska sredstev za plače, regresa za letni dopust in jubilejnih nagrad, načinu sestavljanja obračuna ter pošiljanja tega obračuna službi družbenega knjigovodstva
1080. Odredba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk parkljarjev, izdelkov in surovin, ki izvirajo od parkljarjev iz Republike Makedonije

BANKA SLOVENIJE

1055. Sklep o splošni eskontni meri Banke Slovenije

OBČINE

Celje

1056. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev ZN Otok III-S, ki ga je izdelal Razvojni center - IUP Celje pod številko 18/92 v novembru 1992
1057. Sklep o javni razgrnitvi spremembe in dopolnitve ZN Lava, ki ga je izdelal Razvojni center - Planiranje Celje pod št. 159/92 v marcu 1993
1058. Sklep o revalorizaciji vrednosti točke za uporabo stavbnih zemljišč v občini Celje
1059. Pravilnik za določanje najemnin za poslovne prostore

Črnomelj

1060. Sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za traktorje in njihova priklopna vozila
1061. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih pogojev za območje Krajevne skupnosti Stari trg ter osnutka programskih zasnov za spremembo in dopolnitev prostorskih sestavin družbenega plana občine Črnomelj za obdobje 1986-2000.

Gornja Radgona

1062. Sklep o valorizaciji taksnih tarif

Grosuplje

1063. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu 18. 4. 1993 za uvedbo samoprispevka na območju KS Muljava

Jesenice

1064. Sklep o dajanju soglasja k cenam
1065. Navodilo o obveznem pošiljanju podatkov o cenah

Kamnik

1066. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta M-1 Pod skalco

Kranj

1067. Odlok o spremembah Odloka o območjih naselij ter imenih naselij in ulic v občini Kranj
1068. Pravilnik o pogojih in načinu oddaje določenih del, ki se financirajo iz proračuna občine Kranj
1069. Pravilnik o oddajanju in prodaji poslovnih prostorov

Lenart

1070. Odlok o proračunu občine Lenart za leto 1993

Lendava

1071. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka

Mozirje

1072. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Ljubno ob Savinji

Šmarje pri Jelšah

1073. Odlok o lokacijskem načrtu za plinovodno omrežje Rogaška Slatina
1074. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin - kartografskega dela - dolgoročnega in srednjeročnega plana občine
1075. Sklep o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Podsreda
1076. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne 14. 2. 1993 za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Podsreda

Žalec

1077. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Žalec za leto 1992
1078. Sklep o javni razgrnitvi osnutkov prostorskih ureditvenih pogojev za del območja občine Žalec z oznako PUP 3 in PUP 4

POPRAVKI

1. Popravek sklepa o uvedbi samoprispevka v Krajevni skupnosti Razkrižje

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

28. Zakon o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Švicarsko konfederacijo o rednem zračnem prometu
29. Zakon o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo o rednem zračnem prometu
30. Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Albanije o rednem zračnem prometu
31. Zakon o ratifikaciji konvencije o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok
32. Zakon o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju na področju kulture, izobraževanja in znanosti med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko
33. Zakon o ratifikaciji pogodbe o prijateljstvu in sodelovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko
34. Zakon o ratifikaciji sporazuma o zagotavljanju posebnih pravic slovenske narodne manjšine v Republiki Madžarski in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji
35. Zakon o ratifikaciji konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o socialni varnosti z zaključnim protokolom in dogovora o izvajanju konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o socialni varnosti
36. Zakon o ratifikaciji Statuta Sveta Evrope

Vlada Republike Slovenije

37. Uredba o ratifikaciji amandmajev k 24. in 25. členu Ustanovne listine Svetovne zdravstvene organizacije
38. Uredba o ratifikaciji Delovnega programa sodelovanja v izobraževanju, kulturi in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske za obdobje 1992-1994

Popravki

1. Popravek Akta o potrditvi nasledstva glede konvencij, statutov in drugih mednarodnih sporazumov, ki predstavljajo akt o ustanovitvi mednarodnih organizacij
2. Popravek Ustave Svetovne zdravstvene organizacije
39. Dogovor o izvajanju konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o socialni varnosti